« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse istungil 26.04.2021

26.04.2021

 1. Kinnitati Otepää Vallavalitsuse infoturbepoliitika.
 2. Määrati Vana-Otepää külas asuva Viinamäe katastriüksuse (katastritunnus 63602:001:1371) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Viinamäe, koha-aadress Viinamäe, Vana-Otepää küla, sihtotstarve – elamumaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Metsakohina, koha-aadress Metsakohina, Vana-Otepää küla, sihtotstarve – maatulundusmaa
 3. Määrati Otepää vallasiseses linnas asuva Virulombi tn 15 katastriüksuse kasutamise sihtotstarbeks elamumaa.
 4. Anti Tiit Juhani'le projekteerimistingimused Nüpli külas Karja kinnistul elamu, abihoonete ja tugimüüri ehitusprojekti koostamiseks. Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 11. jaanuari 2021. a korraldus nr 2-3/9 "Tiit Juhani'le projekteerimistingimuste andmine".
 5. Anti 3D Infra OÜ-le ehitusluba Nüpli külas asuval Arumäe kinnistul elamu püstitamiseks.
 6. Anti Skygroup OÜ-le ehitusluba Nüpli külas asuval Arumäe kinnistul elamu püstitamiseks.
 7. Anti Sinukodu Kinnisvara OÜ-le ehitusluba Otepää vallasiseses linnas asuval Savikoja tn 6 kinnistul elamu püstitamiseks.
 8. Otsustati algatada Otepää vallasiseses linnas asuva Põllu tn 19 katastriüksuse detailplaneering.
 9. Otsustati algatada Vidrike külas asuvate Kiisu ja Särekalda katastriüksuste detailplaneering.
 10. Määrati tervisetoetus kuuele isikule kogusummas 417 eurot.
 11. Anti Vana-Otepää külas asuva Vana-Otepää mänguväljak kinnistu (registriosa nr 8082150, katastritunnus 63601:001:0417, pindala 5961 m², sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik üldkasutatav maa) otsustuskorras MITTETULUNDUSÜHINGU VANA-OTEPÄÄ KÜLASELTS (registrikood 80219793, aadress Kortina Vana-Otepää küla) tasuta kasutusse.
 12. Seati Kuigatsi külas asuva Pihla kinnistu kasuks reaalservituut.
 13. Määrati Andrea Works OÜ-le 2021. a valmiva lühifilmi "Uibo Talu" tootmiseks 200 euro suurune kultuuriürituse toetus.
 14. Otsustati muuta Otepää Vallavalitsuse 1. veebruari 2021. a korralduse nr 62 „Kogukondlikuks arendustegevuseks ürituse korraldamise toetuse määramine" punkti 1 alljärgnevalt: 1.1 alapunkt 1.5 sõnastada järgmiselt: „1.5 Mittetulundusühing Pedajamäe Külaselts 250 eurot 2021. aasta I poolaastal toimuva ürituse „Kanuumatk" korraldamiseks"; 1.2 alapunkt 1.9 sõnastada järgmiselt: „1.9 MTÜ ARULA KÜLASELTS 250 eurot 2021. aasta II poolaastal toimuva ürituse „Arula esmamainimise 602 aastapäeva tähistamine " korraldamiseks;".
 15. Tunnistati kehtetuks OÜ-le Urmi antud taksoveo sõidukikaart TVSK020424.