Otepää Vallavalitsuse istungil 21.09.2020

21.09.2020

 1. Kinnitati Raudsepa külas asuva Aina maaüksuse erastamise tingimused. Raudsepa külas asuva Aina maaüksuse 2392 m2 suuruse maa erastamisel on ostueesõigus vastavalt maareformi seaduse § 22 lõikele 12 Esno kinnistu (kinnistu registriosa nr 958340) omanikul Priit Õunal.
 2. Anti Tuuli Kotka'le projekteerimistingimused Arula külas Männiku kinnistul abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
 3. Anti Raidar Mesilale ehitusluba Arula külas Vanamõisa kinnistul päikeseelektrijaama rajamiseks.
 4. Anti osaühingule Metsagrupp ehitusluba Komsi külas Täntre kinnistul päikeseelektrijaama rajamiseks.
 5. Anti OÜ-le ENGEROS OTEPÄÄ ehitusluba Sihva külas Sihva-Keskuse kinnistul söökla lammutamiseks.
 6. Seati Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857, asukoht Kadaka tee 63 Tallinn) kasuks sundvaldus tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu kaitsevööndi ulatuses Kolli külas Käo tn 3a asuvale kinnistule.
 7. Määrati kolmele isikule sotsiaalteenuse toetus.  
 8. Määrata toetus raske majandusliku olukorra puhul kahele isikule.
 9. Keelduti ühele isikule toetuse määramisest.
 10. Vabastati ajavahemikuks september 2020. a - mai 2021. a Otepää Gümnaasiumi spordihoone teenuste eest tasumisest spordihoone kasutamisel noorsportlaste treeningtegevuseks vastavalt Otepää Gümnaasiumi poolt kinnitatud spordihoone kasutamisaegade graafikule alljärgnevad spordiklubid: 1.1 Jalgpalliklubi FC Otepää; 1.2 Mäesuusaklubi Väike-Munamägi; 1.3 Võimlemisklubi "Rütmika"; 1.4 Tartu Spordiselts "Kalev" (kergejõustik); 1.5 Spordiklubi "Do" (judo); 1.6 Mittetulundusühing Korvpalliklubi Valgamaa; 1.7 Võru Sulgpalliklubi MTÜ.
 11. Vabastati Mittetulundusühing Eveko koor Otepää Gümnaasiumi peamaja klassiruumi kasutamise eest tasumisest proovide tegemiseks ajavahemikul september 2020. a – mai 2021. a (mahus 1 – 3 korda nädalas). Jätta rahuldamata Tantsuklubi Tango taotlus Otepää Gümnaasiumi peamaja aula kasutamise eest tasumisest vabastamiseks, kuna taotleja ei ole Otepää vallaeelarvest tegevustoetust saav kultuuriühing.
 12. Otsustati asendada Otepää Vallavalitsuse 14. septembri 2020. a korralduse nr 2-3/502 „Kultuuriürituse toetuse määramine" punktis 1.1 olev summa „350 eurot" summaga „80 eurot".
 13. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest järgmised neli isikut.
 14. Sõlmiti SORANDA OÜ-ga (registrikood 14052265, aadress Keskväljak 6, Kuusalu alevik, Kuusalu vald, 74601) äriruumi üürileping Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 13 asuva asutusehoone ruumi nr 322 (pindala 23 m2)  kasutusse andmiseks tähtajaga 1. oktoober 2020. a kuni 31. detsember 2021. a.
 15. Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 1. juuni 2020. a korraldusega nr 2-3/273 alustatud riigihange "Otepää liputoa sisustuse ostmine" (viitenumber 224073).
 16. Anti HeatPoint OÜ-le (registrikood 11551128, aadress Tallinn, Ugala tn 28) luba paigaldada ajavahemikuks 21. september - 21. detsember 2020. a reklaam suurusega 2 m x 4 m Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt - Valga mnt ristmiku haljasalale ja määrata reklaamimaksu suuruseks 76,68 eurot/kuus.