Otepää Vallavalitsuse istungil 10.08.2020

10.08.2020

 1. Anti Leo Libovile ehitusluba Meegaste külas Sikkamäe kinnistul päikeseelektrijaama püstitamiseks.
 2. Anti Andres Anijalale ehitusluba Sihva külas Matsi kinnistul tiigi rajamiseks.
 3. Anti Taimar Alale ehitusluba Nüpli külas asuval Saardelombi kinnistul suvemaja püstitamiseks.
 4. Anti Aivo Veskile ehitusluba Otepää külas asuval Veske kinnistul päikeseelektrijaama püstitamiseks.
 5. Anti Kääriku külas Uus-Margo kinnistul asuvale ehitisele (saun-suvila) kasutusluba.
 6. Seati Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857, asukoht Kadaka tee 63 Tallinn) kasuks sundvaldus elektrivõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses Eesti Vabariigi omandis olevale Pilkuse külas asuvale reformimata maaüksusele, mis jääb Tsetkamäe (katastritunnus 63602:002:1202) ja 23157 Alaküla-Rüa tee (katastritunnus 63602:002:1534) kinnisasjade vahele, pindalaga 38 m2.
 7. Võeti vastu ja suunata avalikule väljapanekule Pühajärve külas asuva Sepa katastriüksuse detailplaneering (AB Artes Terrae OÜ, töö nr 1858DP1). Määrati detailplaneeringu avalik väljapaneku ajaks 3. - 16. september 2020. a ja kohtadeks Otepää Vallavalitsus (Lipuväljak 13, Otepää) ja valla veebileht www.otepaa.ee. Määrati detailplaneeringu avaliku arutelu ajaks 1. oktoober 2020. a kell 15.00 ja toimumiskohaks Otepää Vallavalitsuse nõukoja saal (Lipuväljak 13, Otepää, II korrus).
 8. Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Otepää vallasiseses linnas asuva Kastolatsi tee 25 katastriüksuse detailplaneering (Osaühing Visioonprojekt töö nr OT-19-3). Määrati detailplaneeringu avalik väljapaneku ajaks 3. - 16. september 2020. a ja kohtadeks Otepää Vallavalitsus (Lipuväljak 13, Otepää) ja valla veebileht www.otepaa.ee. Määrati detailplaneeringu avaliku arutelu ajaks 30. september 2020. a kell 15.00 ja toimumiskohaks Otepää Vallavalitsuse nõukoja saal (Lipuväljak 13, Otepää, II korrus).
 9. Võeti vastu ja suunata avalikule väljapanekule Otepää vallasiseses linnas asuva Kastolatsi tee 25 katastriüksuse detailplaneering (Osaühing Visioonprojekt töö nr OT-19-3). Määrati detailplaneeringu avalik väljapaneku ajaks 3. - 16. september 2020. a ja kohtadeks Otepää Vallavalitsus (Lipuväljak 13, Otepää) ja valla veebileht www.otepaa.ee . Määrati detailplaneeringu avaliku arutelu ajaks 30. september 2020. a kell 15.00 ja toimumiskohaks Otepää Vallavalitsuse nõukoja saal (Lipuväljak 13, Otepää, II korrus).
 10. Kehtestati Otepää vallasiseses linnas asuva Tartu mnt 16 katastriüksuse detailplaneering (koostaja AB Artes Terrae OÜ, töö nr 19).
 11. Vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumisest kaks isikut.
 12. Otsustati muuta Otepää Vallavalitsuse 10. veebruari 2020. a korralduse nr 78 „Kultuuriürituse toetuse määramine" punkti 1 alljärgnevalt: 1.1 sõnastada punkt 1.8 järgmiselt: "1.8 seltsing "Sangaste Rõõmurullid" 10. augustil 2020. a toimuva ürituse "Sangaste krahv Bergi maitsed" osalemine 350 eurot;" 1.2 punkt 1.9 tunnistada kehtetuks; 1.3 sõnastada punkt 1.21. järgmiselt: "1.21 Mittetulundusühing Nuustaku 2020. a novembrikuus toimuva ürituse "Sünnipäevakontsert ja tänuüritus Otepääl" korraldamine 650 eurot;"
 13. Otsustati anda Keeni külas Keeni tee 6 kinnistul asuva Keeni Noortekeskuse hoone ruumid (köök, WC ja mängutuba) otsustuskorras Kertu Tiislerile tasuta kasutusse.
 14. Vabastati kaks isikut koolieelse lasteasutuse osalustasu maksmisest.