« Tagasi

Otepää Vallavalitsus kuulutab välja eluruumi kohandamise toetuse 2020. aasta taotlusvooru

Toetust antakse projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise" raames, mida rahastavad Euroopa Liit ja Euroopa Regionaalarengu Fond.

 

Eluruumi kohandamise toetust on õigus taotleda isikul:

1) kellel on puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses;

2) kelle liikuvusega seotud toiminguid, köögi- või hügieenitoiminguid on võimalik eluruumi kohandamisega parandada;

3) kelle rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht on aastaringseks elamiseks mõeldud eluruum Otepää valla haldusterritooriumil.

Juhul, kui puue on alaealisel lapsel või eestkostetaval, esitab avalduse esindusõiguslik isik (lapsevanem, eestkostja).

 

Seoses vahepeal kehtestatud eriolukorraga pikendame taotluste vastuvõttu kuni 29.05.2020 a. kas:

1) vallamajas/teenusekeskuses kohapeal,

2) postiga aadressil Lipuväljak 13, Otepää linn, Otepää vald 67405 või Valga mnt 7, Sangaste alevik, Otepää vald 67013 või Kooli 6, Puka alevik, Otepää vald 67212 või

3) digitaalselt allkirjastatult aadressil vald@otepaa.ee.

 

Taotluses peab olema märgitud järgmine teave:

1) taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja kontaktandmed, esinduse korral esindaja andmed ning esindusõiguse alus;

2) kohandatava eluruumi andmed;

3) eluruumi kohandamise eesmärk ja selgitus vajalike kohandustööde kohta;

4) otsuse ja lepingu kättesaamise viis (e-post, lihtkiri või tähitud kiri).

5) taotleja kinnitus, et kohandatav eluruum on tema tegelik elukoht;

6) taotleja nõusoleku, et ta võimaldab ligipääsu kohandatavale eluruumile projektiga seotud toimingute teostamiseks (paikvaatlus, kontroll jm.);

7) taotleja kinnitus, et ta kohustub leidma tööde teostaja, sh võtma tööde teostamiseks kaks võrreldavat hinnapakkumust;

8) taotleja kinnitus tasuda kohandamise tööde eest ise osas, milles kohandamise tööde tegelik maksumus ületab vallaeelarve vahenditest tasutava summa.

 

Taotlusele lisatakse:

1) kohandatava eluruumi omaniku, kõigi kaas- või ühisomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek eluruumi kohandamiseks, kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi ainuomanik või kui kohandatakse kaasomanike ühiskasutuses olevaid ruume;

2) Sotsiaalkindlustusameti, abivahendiettevõtte või koolituse läbinud kogemusnõustaja hinnang eluruumi kohandamise kohta (juhul kui see on olemas);

3) kaks hinnapakkumust (olemasolul);

4) esinduse korral esindusõigust tõendav dokument (volikiri, kohtumäärus). Juhul, kui toetust taotletakse puudega lapse jaoks, siis sünnitunnistust lisama ei pea.

 

Lisainfot projekti kohta ja abi taotluse esitamisel saab vallavalitsuse sotsiaalteenistusest ning tel. 524 7930 (Pille Sikk), e-post pille.sikk@otepaa.ee.