« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse istungil 13.01.2020

13.01.2020

 1. Määrati Vaalu külas asuva Saarendi katastriüksuse (katastritunnus 72401:002:1640) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
 2. Anti Lauri Peilile projekteerimistingimused Päidla külas Kintsli kõrts kinnistul elamu laiendamise ehitusprojekti koostamiseks.
 3. Anti Margus Värvale projekteerimistingimused Räbi külas Käo kinnistul masinakuuri püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks.
 4. Anti Martin Salumaale projekteerimistingimused Kääriku külas Tamme kinnistul suvila püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks.
 5. Korraldati riigihange "Otepää valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine" järgmiselt: 1.1 hankemenetluse liik – avatud hankemenetlus; 1.2 riigihanke eest vastutav isik – Kalev Kepp; 1.3 hankekomisjoni koosseis – Kajar Lepik (komisjoni esimees), Kalev Kepp, Neeme Kaurov ja  Janno Sepp.
 6. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest 15 isikut.
 7. Anti OÜ-le Urmi (registrikood 12389931, asukoht Pühajärve tee 18-3, Otepää vallasisene linn, Otepää vald) taksoveoluba.
 8. Anti Nõuni külas asuva Nõuni algkool kinnistu haritava maa 0,94 ha suurune osa otsustuskorras rendile HEIZUNG OÜ-le (registrikood 11174252, aadress Päidla mõisa Päidla küla Otepää vald).
 9. Anti ühele isikule tasu eest üürile Otepää vallas asuv elamu ja abihoone.
 10. Sõlmiti kahe isikuga sotsiaaleluruumi üürileping.
 11. Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul ühele isikule summas 150 eurot.