« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse istungil 18.11.2019

18.11.2019

 1. Nõustuti Räbi külas asuva ca 162 m2 suuruse maaüksuse Eesti Vabariigi omandisse jätmisega riigi maareservina vastavalt maareformi seaduse § 31 lõike 1 punktile 8. Määrati maaüksuse kohanimeks 23238 Raiga-Räbi-Nõuni-Lutike tee, koha-aadressiks 23238 Raiga-Räbi-Nõuni-Lutike tee, Räbi küla ja sihtotstarbeks transpordimaa.
 2. Anti Elva Tarbijate Ühistule projekteerimistingimused Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak T3, Lipuväljak T4, Lipuväljak T5, Munamäe tänav T1, Munamäe tänav T2 ja Munamäe tänav 4a kinnistutel avalikult kasutatavate teede ja sellega seotud rajatiste, välisvalgustuse ning sadeveekanalisatsiooni väljaehitamise ehitusprojekti koostamiseks.
 3. Anti Ain Antonsile projekteerimistingimused Mägestiku külas Soome kinnistul päikeseelektrijaama püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks.
 4. Anti Raido Käärile projekteerimistingimused Otepää vallasiseses linnas Savikoja tn 1 kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks.
 5. Anti Margus Värvale ehitusluba Räbi külas Käo kinnistul tiigi rajamiseks.
 6. Anti Raimo Lepikule ehitusluba Lauküla külas Palu kinnistul puurkaevu rajamiseks.
 7. Anti OÜ-le EKSIIV ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Kuuse kinnistul elektritootmisrajatise rajamiseks.
 8. Anti OÜ-le EKSIIV ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Lutsu kinnistul, Raja kinnistul ja Tootsi kinnistul elektritootmisrajatise rajamiseks.
 9. Tunnistati nurjunuks Otepää vallasiseses linnas Kopli tn 10-2 asuva korteriomandi (kinnistu registriosa nr 1046840, üldpind 63,30 m2) võõrandamiseks korraldatud kordusenampakkumine.
 10. Tunnistati nurjunuks Otepää vallasiseses linnas Saare tn 4a asuva kinnistu võõrandamiseks korraldatud kordusenampakkumine. Korraldati kordusenampakkumine Otepää vallasiseses linnas Saare tn 4a asuva kinnistu (kinnistu registriosa nr 2328340, katastritunnus 55601:007:0008, pindala 700 m2) võõrandamiseks alghinnaga 9 000 eurot. Moodustati enampakkumise läbiviimiseks komisjon koosseisus: 1. Kajar Lepik (komisjoni esimees); 2. Jaak Grünberg; 3. Eveli Misnik.
 11. Kinnitati Otepää vallasiseses linnas Palupera tee 14a asuva kinnistu võõrandamiseks korraldatud enampakkumise võitjaks 19 001 euro suuruse pakkumise teinud Jaak Uudmäe.