« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse istungil 07.10.2019

07.10.2019

 1. Kinnitati Otepää vallasiseses linnas asuva Paju tn 15 maaüksuse erastamise tingimused.
 2. Keelduti Lutike ja Neeruti külas asuva 23171 Lutike-Saluala tee maaüksuse Eesti Vabariigi omandisse jätmiseks maa riigi omandisse jätmise korra punktis 9 sätestatud toimingute tegemisest, kuna taotletav maaüksus on juba riigi omandisse jäetud 22. novembril 2000. a maakatastris registreeritud Lutike külas asuva 23171 Lutike-Saluala tee katastriüksuse (katastritunnus 58202:003:0995) ja Neeruti külas asuva 23168 Neeruti-Makita tee katastriüksuse (katastritunnus 58202:003:0993) koosseisus.
 3. Keelduti Makita, Lutike ja Neeruti külas asuva 23168 Neeruti-Makita tee maaüksuse Eesti Vabariigi omandisse jätmiseks maa riigi omandisse jätmise korra punktis 9 sätestatud toimingute tegemisest, kuna taotletav maaüksus on juba riigi omandisse jäetud 22. novembril 2000. a maakatastris registreeritud Lutike külas asuva 23171 Lutike-Saluala tee katastriüksuse (katastritunnus 58202:003:0995) ja Neeruti külas asuva 23168 Neeruti-Makita tee katastriüksuse (katastritunnus 58202:003:0993) koosseisus.
 4. Kooskõlastati Lauküla külas Palu maaüksusele kavandatava puurkaevu asukoht.
 5. Kooskõlastati Sarapuu külas Männa maaüksusele kavandatava puurkaevu asukoht.
 6. Anti Kadri Aderile projekteerimistingimused Arula külas Mäe kinnistul kuuri (ehitisregistri kood 111021213) laiendamise ehitusprojekti koostamiseks.
 7. Anti Urmo Lehtveerele projekteerimistingimused Pedajamäe külas Tamme kinnistul päikeseelektrijaama püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks.
 8. Anti osaühingule Bellre ehitusluba Räbi külas Päikesemäe kinnistul ehitise (Päikesemäe koolituskeskus) püstitamiseks.
 9. Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 26. oktoobri 2015. a korraldus nr 2-4-421 „Matrix Consulting OÜ-le ehitusloa väljastamine" ja selle alusel 27. oktoobril 2017. a väljastatud ehitusluba nr 1512241/00715.
 10. Otsustati rahuldada Maanteeameti 23. aprilli 2019. a vaie ja tunnistada kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 11. juuli 2018. a korraldus nr 2-3/330 "Otepää vallale ehitusloa andmine" ja selle alusel 11. juulil 2018. a antud ehitusluba nr 1612271/10433 Otepää vallasiseses linnas asuvatele Lipuväljak, Lipuväljaku, Lipuväljak T7, Lipuväljak 13, Keskväljaku ja Lipuväljak 15 kinnistutele ehitise (Otepää keskväljak ja lipuväljak) rajamiseks.
 11. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kaks isikut.   
 12. Lõpetati osaühinguga KAGU GEODEESIA Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 13 asuva asutusehoone ruumi nr 322 kasutamiseks sõlmitud äriruumi üürileping poolte kokkuleppel 30. novembri 2019. a seisuga.
 13. Kinnitati Otepää vallasiseses linnas Pühajärve tee 42a asuva kinnistu võõrandamiseks korraldatud enampakkumise võitjaks 21 600 euro suuruse pakkumise teinud OÜ Aarna.
 14. Kinnitati Otepää vallasiseses linnas Tennisevälja tn 6a asuva kinnistu võõrandamiseks korraldatud enampakkumise võitjateks 17 707 euro suuruse pakkumise teinud Ahto Saar ja Grete-Ann Tadolder-Saar.
 15. Tunnistati nurjunuks Otepää vallasiseses linnas Palupera tee 14a asuva kinnistu võõrandamiseks korraldatud enampakkumine. Otsustati korraldada kordusenampakkumine Otepää vallasiseses linnas Palupera tee 14a asuva kinnistu (kinnistu registriosa nr 2330040, katastritunnus 55601:003:1510, pindala 1237 m2) võõrandamiseks alghinnaga 19 000 eurot. Otsustati moodustada enampakkumise läbiviimiseks komisjon koosseisus: 3.1 Kajar Lepik (komisjoni esimees); 3.2 Jaak Grünberg, 3.3 Eveli Misnik.
 16. Tunnistati nurjunuks Otepää vallasiseses linnas Saare tn 4a asuva kinnistu võõrandamiseks korraldatud enampakkumine. Otsustati korraldada kordusenampakkumine Otepää vallasiseses linnas Saare tn 4a asuva kinnistu (kinnistu registriosa nr 2328340, katastritunnus 55601:007:0008, pindala 700 m2) võõrandamiseks alghinnaga 12 000 eurot. Moodustati  enampakkumise läbiviimiseks komisjon koosseisus: 3.1 Kajar Lepik (komisjoni esimees); 3.2 Jaak Grünberg; 3.3 Eveli Misnik.
 17. Tunnistati nurjunuks Otepää vallasiseses linnas asuva Kastani kinnistu võõrandamiseks korraldatud enampakkumine.
 18. Muudeti Otepää Vallavalitsuse 5. märtsi 2019. a korralduse nr 2-3/93 „Kultuuriürituse toetuse määramine" punkti 1.14 järgmiselt: „1.14 Mittetulundusühing Otepää Pensionäride Ühendus 2019. a novembris toimuva ürituse "Sügispidu" korraldamine 400 eurot ja 2019. a detsembris toimuva ürituse "Jõulupidu eakatele" korraldamine 150 eurot;".
 19. Muudeti Otepää Vallavalitsuse 17. juuni 2019. a korralduse nr 2-3/262 „Kogukondlikuks arendustegevuseks ürituse korraldamise toetuse määramine" punkti 1.5 järgmiselt: „1.5 Puka Kogukond 240 eurot 2019. a novembris - detsembris toimuva ürituse „Salongiõhtu" korraldamiseks;".
 20. Anti ühele isikule üürile sotsiaaleluruum.
 21. Määrati kolmele isikule  sotsiaalteenuse toetus.
 22. Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusummas 84 eurot.
 23. Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul kahele isikule kogusummas 140 eurot.
 24. Otsustati vabastada ajavahemikuks september 2019. a - mai 2020. a Otepää Gümnaasiumi spordihoone teenuste eest tasumisest spordihoone kasutamisel noorsportlaste treeningtegevuseks vastavalt Otepää Gümnaasiumi poolt kinnitatud spordihoone kasutamisaegade graafikule alljärgnevad spordiklubid: 1.1 Jalgpalliklubi FC Otepää; 1.2 Mäesuusaklubi Väike-Munamägi; 1.3 Võimlemisklubi "Rütmika"; 1.4 Tartu Spordiselts "Kalev" (kergejõustik); 1.5 Spordiklubi "DO"; 1.6 Mittetulundusühing Korvpalliklubi Valgamaa; 1.7 Võru Sulgpalliklubi MTÜ.
 25. Korraldati Otepää Vallavalitsuses kui ametiasutuses ja tema hallatavates asutustes aastainventuurid seisuga 1. november 2019. a.
 26. Tunnistati kehtetuks määrused: Otepää Vallavalitsuse 30. mai 2012. a määrus nr 3 „Üüri piirmäära kehtestamine"; Sangaste Vallavalitsuse 17. septembri 2008. a määrus nr 1 „Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine"; Puka Vallavalitsuse 9. aprilli 2013. a määrus nr 1 „Aakre Lasteaed-Algkooli õpilaste kooli vastuvõtmise tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord"; Puka Vallavalitsuse 12. novembri 2013. a määrus nr 3 „Vallasisese õpilastranspordi korraldamine ja busside kasutamine"; Puka Vallavalitsuse 15. märtsi 2016. a määrus nr 1 „Puka valla kriisikomisjoni põhimäärus"; Puka Vallavalitsuse 17. novembri 2016. a määrus nr 4 „Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord"; Puka Vallavalitsuse 12. septembri 2017. a määrus nr 6 „Puka Keskkooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord".