Otepää Vallavolikogu 21.03.2019 istungil

21.03.2019

 1. Kinnitati vallateede 2019. aasta esialgne remondikava.
 2. Algatati Otepää valla üldplaneeringut muutev Otepää vallasiseses linnas asuvate Tehase ja Rummu katastriüksuste detailplaneering.
 3. Nõustuti UPM-Kymmene Otepää AS-i keskkonnakompleksloa nr L.KKL.VA-34605 muutmisega.
 4. Otsustati osaleda liikmena Eesti Linnade ja Valdade Liidus. Nimetati Otepää valla esindajateks Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekul: 2.1 Jaanus Barkala (asendaja Jaanus Raidal); 2.2 Kaido Tamberg (asendaja Kajar Lepik). Nimetati Otepää valla esindajaks Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogus: 3.1 Jaanus Barkala (asendaja Kaido Tamberg).
 5. Lubati Otepää Vallavalitsusel korraldada riigihange „Otepää Gümnaasiumi ja Pühajärve Põhikooli 2019/2020 õppeaasta koolitoiduteenus".
 6. Täiendati Otepää Vallavolikogu 20. detsembri 2018. a otsust nr 1-3/65 „Otepää Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine" lisa punktiga 5.9 järgmiselt: lisati isikliku abistaja töökoht.
 7. Otsustati anda vallavanemale 2019. aasta puhkus järgmiselt: 01.04-14.04.2019; 06.05.-19.05.2019; 22.07-29.07.2019.
 8. Otsustati maksta vallavanemale Kaido Tambergile ajavahemikul 1. jaanuar – 31. detsember 2019. a isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitist sõiduauto kasutamise kohta peetava arvestuse alusel arvestusega 0,20 eurot/km, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kuus.
 9. Otsustati maksta volikogu esimehele Jaanus Barkalale ajavahemikul 1. jaanuar – 31. detsember 2019. a isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitist sõiduauto kasutamise kohta peetava arvestuse alusel arvestusega 0,20 eurot/km, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kuus.
 10. Otsustati maksta volikogu aseesimehele Jaanus Raidalile ajavahemikul 1. jaanuar – 31. detsember 2019. a isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitist sõiduauto kasutamise kohta peetava arvestuse alusel arvestusega 0,20 eurot/km, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kuus.
 11. Otsustati arvata Raivo Nurmetu eelarve- ja majanduskomisjoni koosseisust välja.
 12. Kehtestati Puka Kunstikooli põhimäärus.