« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse 14.01.2019 istungil

14.01.2019

 1. Määrati Kuigatsi külas asuva Lohusoo katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 1219840, katastritunnus 60802:002:1100, pindala 12 612 m2, sihtotstarve elamumaa) ja Vaardi külas asuva Triisa katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 9554850, katastritunnus 55701:001:0099, pindala 5,11 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) piiride muutmise tulemusena moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja sihtotstarbed.
 2. Määrati Tõutsi külas asuva Matsi katastriüksuse (katastritunnus 63601:003:2420) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
 3. Anti Kalev Laulile ehitusluba Nüpli külas Kolga-Oja kinnistul elamu püstitamiseks.
 4. Anti Kalev Laulile ehitusluba Nüpli külas Kolga-Oja kinnistul garaaži püstitamiseks.
 5. Anti Kalev Laulile ehitusluba Nüpli külas Kolga-Oja kinnistul sauna püstitamiseks.
 6. Anti Sihva külas Veski-Ruusa vkt 7 kinnistul asuvale ehitisele (üksikelamu) kasutusluba.
 7. Otsustati algatada Otepää vallasiseses linnas asuva Tartu mnt 16 katastriüksuse detailplaneering ja jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.
 8. Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusummas 95,47 eurot.
 9. Määrati kaks koduteenuse eest tasumisest vabastamiseks sotsiaalteenuse toetust.
 10. Otsustati korraldada riigihange "Puka kooli rekonstrueerimise ehitusprojekti tellimine" järgmiselt: 1.1 hankemenetluse liik – väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus; 1.2 riigihanke eest vastutav isik – Kajar Lepik; 1.3 hankekomisjoni koosseis – Kajar Lepik (komisjoni esimees), Aado Altmets, Jaanus Barkala, Aleksander Sven Esse, Kalev Kepp, Lea Ruuven ja Irja Sõnum; 1.4 isik, kellele esitatakse riigihanke alusdokumendid - osaühing TEMPT.
 11. Kinnitati riigihanke "Otepää jäätmejaama haldamiseks operaatori leidmine" tulemused. Kvalifitseeriti riigihanke "Otepää jäätmejaama haldamiseks operaatori leidmine" pakkuja Eesti Keskkonnateenused AS (registrikood 10277820). Tunnistati pakkuja Eesti Keskkonnateenused AS poolt esitatud pakkumus vastavaks, kuna see vastab kõikidele riigihanke alusdokumentides esitatud tingimustele. Tunnistati edukaks pakkumuseks pakkuja Eesti Keskkonnateenused AS poolt esitatud pakkumus, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast majanduslikult soodsaim pakkumus.
 12. Tunnistati nurjunuks Keeni külas Keeni tee 18-7 asuva korteriomandi võõrandamiseks korraldatud enampakkumine. Võõrandati Osaühingule Sintsinella otsustuskorras Keeni külas Keeni tee 18-7 asuv korteriomand (registriosa nr 2161540) hinnaga 400 eurot.