Otepää Vallavalitsuse istungil 17.12.2018

17.12.2018

 1. Anti Michael Willi Josef Pfahlerile projekteerimistingimused Kurevere külas Lehe kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks.
 2. Anda Lauküla külas Järvekalda kinnistul asuvale ehitisele (septik ja imbsüsteem) kasutusluba.
 3. Kinnitati lihthanke „Elektrienergia ostmine aastaks 2019" tulemused. Tunnistati pakkujad Imatra Elekter Aktsiaselts (registrikood 10224137), Eesti Energia Aktsiaselts (registrikood 10421629) ja SCENER OÜ (registrikood 11623709) vastavaks hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimustele. Tunnistati pakkujate Imatra Elekter Aktsiaselts, Eesti Energia Aktsiaselts ja SCENER OÜ poolt esitatud pakkumused vastavaks, kuna need vastavad kõikidele hankedokumentides esitatud tingimustele. Lähtudes hankedokumentides esitatud hindamise kriteeriumitest (madalaim teenustasu hind MWh kohta elektrienergia müümisel börsi hinnaga) tunnistada edukaks pakkumuseks vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus järgmiselt: 3.1 hanke I osas Eesti Energia Aktsiaseltsi poolt esitatud pakkumus summas 1,82 eurot/MWh ilma käibemaksuta; 3.2 hanke II osas Eesti Energia Aktsiaseltsi poolt esitatud pakkumus summas 0,35 eurot/MWh ilma käibemaksuta.
 4. Määrati ühele isikule 110 euro suurune tervisetoetus.
 5. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest 25 isikut.
 6. Anti AS-ile JUMEK tasu eest üürile Puka alevikus Tööstuse tn 2-1 asuv korter, suurusega 42,2 m2.
 7. Anti mittetulundusühingule Otepää üritused (registrikood 80347545, aadress Munamäe tn 14-9, Otepää vallasisene linn) luba paigaldada ajavahemikuks 1. märts - 4. juuni 2019. a riigimaantee 46 Tatra-Otepää-Sangaste 25. kilomeetrile (Otepääle sissesõidu kohale) spordiürituse „Otepää jooksutuur 2019" reklaam.
 8. Kinnitati Birgit Keldo  hajaasustuse programmi lõpparuanne.
 9. Kinnitati Peeter Kanguri hajaasustuse programmi lõpparuanne.
 10. Eraldati spordiüritustele toetus alljärgnevalt: 1.1 Otepää Võrkpalliklubi 400 eurot 12. jaanuaril 2019. a toimuva spordiürituse „Otepää valla XX Karikavõistlused võrkpallis 2019" korraldamiseks; 1.2 Loodusturism OÜ 500 eurot 9. veebruaril 2019. a toimunuva spordiürituse „IV Pühajärve Matkamaraton tõukekelkudel 2019" korraldamiseks; 1.3 Mittetulundusühing S.M.A. Racing 350 eurot 9. veebruaril 2019. a toimuva spordiürituse „Otepää Talvine Rahvasprint 2019" korraldamiseks; 1.4 Võimlemisklubi „Rütmika" 400 eurot 9. - 10. veebruaril 2019. a toimuva spordiürituse „Otepää lahtised meistrivõistlused ilu- ja rühmvõimlemises 2019" korraldamiseks; 1.5 Otepää Spordiklubi 300 eurot märtsis 2019. a toimuva spordiürituse „Otepää Mängud" korraldamiseks; 1.6 MÄESUUSAKLUBI VÄIKE-MUNAMÄGI 300 eurot 30. märtsil 2019. a toimuva spordiürituse „Otepää Mängud" korraldamiseks.
 11. Määrati alates 2. jaanuarist 2019. a hallatava asutuse Puka Lasteaed direktori asendajaks Margot Keres.
 12. Kanti Otepää Kultuurikeskused maha 38 ühikut väikevahendeid, summas 1540,27 eurot.
 13. Kanti Keeni Põhikoolis maha 125 ühikut väikevahendeid, summas 17 936,88 eurot ja 2 ühikut amortiseerunud põhivara, summas 16 832,53 eurot.
 14. Kanti Kuigatsi Raamatukogus maha 2 ühikut väikevahendeid, summas 1241,43 eurot.
 15. Kanti Otepää Muusikakoolis maha 19 ühikut väikevahendeid, summas 4887,51 eurot.
 16. Kanti Otepää Vallavalitsuses maha 9 ühikut põhivara summas 267 571,71 eurot ja 47 ühikut väikevahendeid summas 6403,24 eurot.
 17. Kanti Puka Kunstikoolis maha väikevahend, summas 139 eurot.
 18. Kanti Sangaste Raamatukogus maha väikevahend, summas 626,23 eurot.
 19. Tunnistati 13 nõuet lootusetuks ja kanti need Otepää Vallavalitsuse bilansist välja.
 20. Eraldati reservfondist 6712 eurot, sh: 1.1 eelarvereale „06607 Valla heakord ja haljastus" 1732 eurot jõuluehete paigaldamise kulude katmiseks; 1.2 eelarvereale „092204 Keeni Põhikooli kaudsed kulud" 4980 eurot Keeni Põhikooli võimla küttesüsteemi ja Keeni Põhikooli veevarustuse renoveerimise kulude katmiseks. Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 10. detsembri 2018. a korralduse nr 2-3/595 „Reservfondist vahendite eraldamine" punkt 1.3 (eelarvereale „082017 Kuigatsi Raamatukogu" 4164 euro eraldamine), kuna Kuigatsi külamaja soojasõlme renoveerimise kulude katmine on võimalik Kuigatsi Raamatukogu eelarve majandamiskuludest.