Otepää Vallavalitsuse istungil 03.12.2018

03.12.2018

  1. Asendati Otepää Vallavalitsuse 26. novembri 2018. a korralduse nr 2-3/556„ Kaurutootsi külas asuva Suure-Oriku katastriüksuse jagamisel kohanimede, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine" punktis 1.3 number "22 094" numbriga "22 225".
  2. Anti Kääriku külas Kääriku kinnistul asuvale ehitisele (Kääriku mänguväljak) kasutusluba.
  3. Lõpetati ühe isikuga sotsiaaleluruumi üürileping poolte kokkuleppel.
  4. Määrati kahele isikule sotsiaalteenuse toetus.
  5. Määrati kahele isikule toetus raske majandusliku olukorra puhul kogusummas 125 eurot.
  6. Kehtestati Otepää valla eelarvest kultuuritoetuse taotlemiseks ja toetuse kasutamise aruande esitamiseks  vormid.
  7. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kuus isikut.
  8. Kinnitati 2019. aastaks Otepää valla haridusasutuste õppekoha tegevuskulu arvestuslikud maksumused järgmiselt: 1.1 Otepää Gümnaasiumi õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus 1019,09 eurot õpilase kohta aastas; 1.2 Pühajärve Põhikooli õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus 1600,02 eurot õpilase kohta aastas; 1.3 Keeni Põhikooli õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus 1776,30 eurot õpilase kohta aastas; 1.4 Puka Keskkooli õppekoha tegevuskulude arvestuslik maksumus 2851,94 eurot õpilase kohta aastas; 1.5 Otepää Muusikakooli õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus 2466,23 eurot õppuri kohta aastas; 1.6 Otepää Lasteaia majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslik maksumus 3862,88 eurot lapse kohta aastas; 1.7 Pühajärve Põhikooli lasteaiaosa majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslik maksumus 3557,17 eurot lapse kohta aastas; 1.8 Keeni Põhikooli lasteaiaosa majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslik maksumus 3885,54 eurot lapse kohta aastas; 1.9 Puka Lasteaia majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslik maksumus 5816,57 eurot lapse kohta aastas.