« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse istungil 26.11.2018

26.11.2018

 1. Otsustati saata vallavanem Kaido Tamberg ajavahemikuks 26. – 28. november 2018. a välislähetusse Moldova Vabariiki seoses Sihtasutuse Valgamaa Arenguagentuur poolt läbi viidava projektiga "Nisporeni rajooni maamajanduse mitmekesistamine ja naiste osatähtsuse suurendamine ettevõtluses".
 2. Asendati Otepää Vallavalitsuse 12. septembri 2016. a korralduse nr 2-4-414 „Otepää vallasiseses linnas Tehase tn 6 asuva maaüksuse riigi omandisse jätmisega nõustumine" punktis 2 lauseosa "elamumaa (001;E)" lauseosaga „sihtotstarbeta maa (012;S)".
 3. Määrati Kaurutootsi külas asuva Suure-Oriku katastriüksuse (katastritunnus 63601:003:1502) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
 4. Määrati Märdi külas asuva Soosaare katastriüksuse (katastritunnus 63601:002:2594) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
 5. Anti Siim Sisaskile projekteerimistingimused Pilkuse külas Kadastiku kinnistul elamu ja kuni kolme abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
 6. Anti Toomas Pähklimäele ehitusluba Neeruti külas Mäe-Roni kinnistul saunamaja püstitamiseks.
 7. Anti OÜ-le PASILA ehitusluba Nüpli külas Varblase kinnistul elamu püstitamiseks.
 8. Korraldati lihthange „Elektrienergia ostmine aastaks 2019" järgmiselt: 1.1 pakkumuste esitamise tähtaeg – 13. detsember 2018. a kell 10:00; 1.2 riigihanke eest vastutav isik – Kalev Kepp.
 9. Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus.
 10. Määrati tervisetoetus neljale isikule kogusummas 155 eurot.
 11. Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul kahele isikule kogusummas 140 eurot.
 12. Lõpetati ühe isikuga sotsiaaleluruumi üürileping poolte kokkuleppel.
 13. Sõlmiti ühe isikuga sotsiaaleluruumi üürileping.
 14. Sõlmiti Alstern OÜ-ga (registrikood 11701786, aadress Tammela, Saareküla küla, Saaremaa vald) Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 13 asuva asutusehoone III korruse ruumi nr 303 (kogupindala 11,1 m2) kasutusse andmiseks alates 1. jaanuarist 2019. a kuni 31. detsembrini 2019. a tasuline äriruumi üürileping.
 15. Pikendati Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Puka Vabakogudusega 3. märtsil 2014. a sõlmitud rendilepingut Puka alevikus Kooli tn 6 asuvate ruumide kasutamiseks ajavahemikuks 1. jaanuar 2019. a kuni 30. aprill 2019. a.
 16. Võõrandati Kris Rohtlale otsustuskorras Komsi külas Sinilille elamus asuv korteriomand.
 17. Sõlmiti osaühinguga PALU- TEENUS (registrikood 10352579) sisetehing Otepää vallasisese linna tänavate lumekoristuse ja libeduse tõrje teostamiseks perioodiks 27. november - 31. detsember 2018. a.
 18. Anti Allain Karuse'le luba paigaldada ajavahemikuks 26. november 2018. a – 22. jaanuar 2019. a valimisreklaamiga reklaamtreiler Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt 1 kinnistule.
 19. Kanti Otepää Linnaraamatukogus maha 978 eksemplari raamatuid, summas 1827,09 eurot.
 20. Kehtestati Otepää Muusikakooli õppetasu määrad järgmiselt: 1.1 põhiõppel 5% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast kuus; 1.2 üldõppel 4% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast kuus; 1.3 huviõppel 3% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast kuus; 1.4 muusikalise eelkooli õppes: 1.4.1 rühmatund (1 tund nädalas) 2% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast kuus; 1.4.2 rühmatund ja 1 tund pilliõpetust nädalas 4% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast kuus; 1.5 üks tund täiskasvanute instrumendiõpetust 3% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast. Kehtestati Otepää Muusikakooli pillirendi tasuks 0,6% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast kuus.