« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse istungil 10.09.2018

10.09.2018

 1. Peeti võimalikuks jagada Kibena külas asuv Luuajaani katastriüksus (katastritunnus 60802:003:0500) kaheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele.
 2. Anti Andres Anijalale projekteerimistingimused Sihva külas Matsi kinnistul sauna ja tiigi ehitusprojekti koostamiseks.
 3. Anti Konverter OÜ-le ehitusluba Nüpli külas Kivi kinnistul pesuköögi püstitamiseks.
 4. Anti OÜ-le AARAIN FURNITURE ehitusluba Sihva külas Aaraini kinnistul tööstuse peahoone püstitamiseks.
 5. Anti OÜ-le SANGASTE VEED ehitusluba Lauküla külas Kapiveski kinnistul mäevesiveski ümberehitamiseks.
 6. Anti Sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus ehitusluba Kääriku külas Kääriku kinnistul mänguväljaku rajamiseks.
 7. Anti Murimäe Vein OÜ-le ehitusluba Truuta külas Rehemäe kinnistul puurkaevu rajamiseks.
 8. Anti Lauküla külas Puidu kinnistul asuvale ehitisele (ettekasvatuskanala) kasutusluba.
 9. Kooskõlastati Pilkuse külas Kellamäe maaüksusele kavandatava puurkaevu asukoht.
 10. Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse kulude katmiseks.
 11. Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusummas 130 eurot.
 12. Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul kahele isikule.
 13. Keelduti ühele isikule toetuse määramisest, kuna tema sissetulek on pärast sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõigetes 5 ja 6 sätestatud tingimustel arvestatud eluasemekulude mahaarvamist suurem, kui kahekordne toimetulekupiir.
 14. Anti Heino Tungelile sotsiaaleluruumina üürile Otepää vallasiseses linnas Koolitare tn 3-1 asuv korter.
 15. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest neli isikut.
 16. Anti Tanel Soovaresele tasu eest üürile Otepää vallasiseses linnas Kopli tn 10 asuva korterelamu korter nr 2, suurusega 63,30 m2.
 17. Kinnitati Otepää valla 2019. aasta eelarve koostamise ajakava ja tingimused.
 18. Kehtestati Otepää Vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskiri.