« Tagasi

Otepää Vallavalitsuses 11.07.2018

11.07.2018

 1. Jäeti algatamata Pühajärve külas asuva Sepa katastriüksuse detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.
 2. Määrati Arula külas asuva All-Tõrve katastriüksuse jagamine, kohanimed, koha-aadressid ja sihtotstarbed.
 3. Anti OÜ-le Maaritsa-Maaslova Põllumajandussaadused ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Pihlaka tn 4 kinnistul ehitise (elamu) püstitamiseks.
 4. Anti Ardo Lünekundile ehitusluba Mägestiku külas Hobukaku kinnistul ehitise (puurkaev) rajamiseks.
 5. Anti Riho Saarele ehitusluba Tõutsi külas Urmitootsi kinnistul ehitise (seadmete hoiuhall) püstitamiseks.
 6. Anti Tarvo Avastele ehitusluba Märdi külas Kaasiku kinnistul ehitise (elamu) püstitamiseks.
 7. Anti Otepää vallale ehitusluba Otepää vallasiseses linnas asuvatele Lipuväljak, Lipuväljaku, Lipuväljak T7, Lipuväljak 13, Keskväljaku ja Lipuväljak 15 kinnistutele ehitise (Otepää keskväljak ja lipuväljak) rajamiseks.
 8. Anti Otepää vallasiseses linnas Saviotsa  kinnistul asuvale ehitisele (vedelgaasipaigaldis) kasutusluba.
 9. Vabastati viis isikut korraldatud jäätmeveoga liitumisest.
 10. Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus koduteenuse eest tasumisest vabastamiseks.
 11. Keelduda ühele isikule toetuse määramisest, kuna tema sissetulek on pärast sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõigetes 5 ja 6 sätestatud tingimustel arvestatud eluasemekulude mahaarvamist suurem, kui kahekordne toimetulekupiir.
 12. Eraldati Otepää valla 2018. aasta eelarve realt „Arendusprojektid" 500 eurot MTÜ-le Puka Kooli Vilistlaskogu projekti „Puka kooli mälestusteraamatu-almanahhi väljaandmine sügisel 2018" kulude katmiseks.
 13. Kinnitati riigihanke "Otepää valla koolitoiduteenus" tulemused. Kvalifitseerida pakkuja P. DUSSMANN EESTI Osaühing, kuna ta vastab kõikidele riigihanke alusdokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimustele. Tunnistati pakkuja P. DUSSMANN EESTI Osaühingu poolt esitatud pakkumus vastavaks, kuna see vastab kõikidele riigihanke alusdokumentides esitatud tingimustele. Lähtudes riigihanke alusdokumendi "Selgitused hankemenetlusele" punktis 20.2 esitatud hindamise kriteeriumist (madalam hind) tunnistati edukaks pakkumuseks pakkuja P. DUSSMANN EESTI Osaühingu poolt esitatud pakkumus ühe päeva kogumaksumusega 8,44 eurot (käibemaksuta), kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus.
 14. Anti Hansa Ilutulestikud osaühingule (registrikood 11061217, aadress Tähe Saarepeedi küla Viljandi vald) ilutulestiku korraldamise luba 21. juulil 2018. a ajavahemikul kell 00:00 - 00:15 Otepää külas Rukkimäe kinnistul Villa Müllerbecki territooriumil ilutulestiku korraldamiseks.