« Tagasi

Koolilõputoetuse taotlemisest

Eriti suurt tähelepanu tasuks pöörata järgnevale jutule neil, kes elavad Sangaste ja Puka piirkonnas ja/või õpivad väljaspool Otepää valda asuvates koolides, nende jaoks on siin palju uut.

Otepää Vallavolikogu 19.04.2018 määruse nr 7 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" on Otepää vallas kehtestatud koolilõpetaja toetus, mida §13 kohaselt „määratakse põhikooli või gümnaasiumi lõpetajale, kui tema elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Otepää vald ning ta on sooritanud lõpueksamid selleks ettenähtud ajal."

NB! Toetus laieneb kõigile meie sissekirjutusega lastele, sõltumata sellest, kas nad õpivad Otepää valla territooriumil asuvas põhikoolis/keskkoolis või väljaspool (Rõngus, Elvas, Tartus, Tallinnas). Ainus vahe on see, et kohalike koolide lastele on taotlemine lihtsam, kuid sellest juba edaspidi.

NB! Sätte kohaselt saavad koolilõputoetuse avalduse esitada ka need noored, kes lõpetavad kutsekooli juhul, kui nad saavad seal keskhariduse (so ei piirdu ainult ametikoolitusega või ei läinud ametit õppima peale keskkooli lõppu).

 

Kui suur on toetus?

Otepää Vallavalitsuse 3.05.2018 korralduse nr. 211 kohaselt on põhikooli lõpetaja toetus 35 eurot ning gümnaasiumi lõpetajal 45 eurot. Toetus kantakse pangaarvele.

 

Kuidas toetust taotleda?

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada avaldus vastaval blanketil. Blankett on saadaval valla kodulehel ja vallamajas lastekaitsespetsialisti juures ning teenusekeskustes. Blanketi täidavad ja allkirjastavad koolilõpetajad ise siis, kui nad on vähemalt 18-aastased. Kui laps on noorem kui 18 (so alaealine), siis tuleb avalduses kirjutada tema andmed aga allkiri peab olema lapsevanema oma. Taotluses küsitakse õpilase nime, isikukoodi, aadressi, kooli nime ja lõpetamise klassi (blankett on sama nii põhikooli kui gümnaasiumi lõpetajale) ning panga nime ja pangakonto numbrit (pikka versiooni koos EE järel olevate numbritega). Kindlasti tuleb märkida ka see, kellele pangakonto kuulub, kas lapsele endale või tema vanemale. Kirja tuleb panna ka telefoninumber ja e-post selleks, et lisaküsimuste korral saaks ühendust võtta ja asjaolusid täpsustada. Avalduse saab digiallkirjaga allkirjastades esitada ka e-posti teel, kuid siis peab olema listaud lõputunnistuse koopia fail.

Otepää valla kõik koolid (Puka Keskkool, Keeni Põhikool, Pühajärve Põhikool ning Otepää Gümnaasium) on saanud endale blanketi, mida lastele jagada ja pärast kokku korjata. Koolid toovad kõik avaldused korraga vallamajja lastekaitsetöötaja Kristin Lehe kätte koos koolipoolse nimekirjaga neist lastest, kes on põhikooli või keskkooli tõepoolest lõpetanud. Otsus tehakse kõigi laste kohta korraga peale koolidelt avalduste ja nimekirjade saamist.

Väljaspool valda asuvates põhikoolides, gümnaasiumides ja kutsekoolides õppivad noored peavad ise hankima vastava blanketi, selle ära täitma ning esitama koos isikut tõendava dokumendiga (ID-kaart, pass) ning oma kooli lõputunnistusega, kust on üheselt välja loetav vastava õppeastme lõpetamine. Dokumentidest tehakse koopiad, originaalid saab kohe tagasi. NB! Taotlus ja lisadokumendid tuleb esitada hiljemalt 31.07.2018 a. Taotluse saavad esitada ka need noored, kes lõpetasid kutsekoolid 2018. aasta veebruaris, ka neil on avalduse esitamiseks aega kuni 31.7.18. Taas tehakse kõik toetused korraga, seega võib minna aega, kuni kõik erinevate koolide lõpetajad on oma avaldused ära toonud – aga mida varem ise avalduse esitate, seda varem on lootust raha ülekandele.

 

Lisainfot toetuse kohta saab lastekaitsetöötajalt Kristin Lehelt tel 76 64 826, 51 25 745 või e-postilt kristin.leht@otepaa.ee

 

Pille Sikk, sotsiaaltööspetsialist