« Tagasi

Vallavalitsuse istungil 10.05.2018

10.05.2018

 1. Kinnitati 72 nõude lootusetuks kandmine ja Otepää Vallavalitsuse bilansist väljakandmine.
 2. Peeti võimalikuks jagada Puka alevikus asuv Kesk tn 35 katastriüksus (katastritunnus 60803:001:1570) kaheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele.
 3. Kooskõlastati Puka alevikus Tiigi tn 3 maaüksusele kavandatava puurkaevu asukoht.
 4. Anti Evelyn Ainlole projekteerimistingimused Kassiratta külas Makamäe kinnistul elamu ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
 5. Anti Kalev Laulile projekteerimistingimused Nüpli külas Kolga-Oja kinnistul (katastritunnus 63602:002:0276) elamu ja abihoonete püstitamise ja maaküttekontuuri rajamise ehitusprojekti koostamiseks.
 6. Anti Kamo Ehitus OÜ-le projekteerimistingimused Vana-Otepää külas Suvepää kinnistul abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
 7. Anti korteriühistule Hariduse 1 projekteerimistingimused Otepää vallasiseses linnas Hariduse tn 1 katastriüksusel elamu fassaadi rekonstrueerimise, küttesüsteemi rekonstrueerimise 2-torusüsteemile, väliskanalisatsioonikaevude, vee ja kanalisatsiooni renoveerimise ehitusprojekti koostamiseks.
 8. Anti Ene Aamerile ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Piiri tn 10 kinnistul ehitise (üksikelamu) püstitamiseks.
 9. Anti Indrek Teppole ehitusluba Kääriku külas Hindreku kinnistul ehitise (abihoone) püstitamiseks.
 10. Anti Indrek Teppole ehitusluba Kääriku külas Hindreku kinnistul ehitise (üksikelamu) püstitamiseks.
 11. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kolm isikut.
 12. Anti MTÜ-le Sportlik Eesti (registrikood 80392994, aadress Sepa tn 24b Tartu linn) luba paigaldada spordiürituse „IRONMAN 70.3 Otepää" reklaambänner Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt ja Valga mnt ristmiku haljasalal olevale konstruktsioonile ajavahemikuks 7. mai kuni 17. juuni 2018. a.
 13. Anti EPICENTER KINNISVARA TARTU OÜ-le (registrikood 12655732, aadress Aleksandri tn 8, Tartu linn) luba paigaldada ajavahemikuks 3. aprill 2018. a – 3. aprill 2019. a reklaamplakat suurusega 1 m x 1,5 m Arula külas asuvale Suusa kinnistule ja määrata reklaamimaksu suuruseks 9,59 eurot ühes kuus.
 14. Anti OÜ-le Urmi (registrikood 12389931, asukoht Pühajärve tee 18-3, Otepää vallasisene linn, Otepää vald) taksoveo sõidukikaart sõiduki Citroen C4 (riiklik registreerimismärk 574TMR) kasutamiseks taksoveol.
 15. Kinnitati hallatava asutuse Otepää Avatud Noortekeskus struktuur ja koosseis järgmiselt: 1.juhataja (1,0) noosrootöötaja (1,0).
 16. Võeti vastu laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord.