« Tagasi

Valla eelarve keskendub haridusele

Otepää Vallavolikogu võttis oma 22.märtsi istungil vastu Otepää valla 2018. aasta eelarve. Eelarve kogumahuks on 11,3 miljonit eurot.  Erilist rõhku on sellel aastal pööratud haridusele – sellele läheb 56% eelarvest.

„Selle aasta eelarve on ühinenud valdade eelarve. Seetõttu  on  eelarve üheks prioriteediks olnud uue valla haridusasutustes töötasude ühtlustamine," selgitas vallavolikogu esimees Jaanus Barkala.

Nii nähakse eelarves ette Otepää valla lasteaedade ja muusikakooli õpetajate töötasuks 978 € kuus. Samuti on olulisel kohal investeeringud valla haridusasutustesse. Kokku investeerib vald 2018. aastal haridusobjektidesse 1,1 mln eurot, millest üle 800 tuhande euro läheb Otepää Lasteaia renoveerimiseks ja 180 tuhat eurot Sangaste lasteaia rühmade Keeni Põhikooli juurde viimiseks ning 75 tuhat eurot Puka Keskkooli uue hoone projekteerimiseks. 

Kokku investeeritakse 2018. aastal üle 2,3 miljoni euro, millest toetustena saadakse 1,1 miljonit eurot. Teised suuremad investeerimisobjektid 2018. aastal on Otepää kesklinna arendamise projekt, Otepää Tervisekeskuse renoveerimine, Pukamõisa reoveepuhasti rekonstrueerimine ning multifunktsionaalsete miniväljakute rajamine Otepääle ja Keeni.

Investeeringute tegemiseks on kavas võtta laenu 900 tuhat eurot, olemasolevate laenude tagasimakseteks ja intressidele kulub  500 tuhat eurot. Aasta alguses oli ühinenud Otepää vallal laene 3 miljoni euro eest.

Valla põhitegevuse tulud on 8,7 miljonit eurot, millest suurema osa moodustab üksikisiku tulumaks. Selleks on planeeritud 4,5 miljonit eurot. Samuti saab vald 3,4 miljoni euro eest  (39% eelarvest)  toetusi riigilt, millest suurem osa on seotud riigi toetusega õpetajate töötasuks.

Kõige suurem osa eelarvest läheb haridusele, mis moodustab 56% eelarvest, 11% saab kultuuri-, spordi- ja noorsootegevus ning 10% valla sotsiaaltöö.

„Käesoleva aasta valla eelarvet on keeruline võrrelda eelnevate aastate eelarvetega toimunud haldusreformi tõttu," lisas vallavanem Kaido Tamberg. „Kasvanud on kulud noorsootöös ja sotsiaalvaldkonnas. Nende valdkondade suurenemine on aga seotud riigi poolt olulisel määral suurendatud toetusega valdadele."

57% valla igapäevakuludest läheb vallavalitsuse töötajate, allasutuste töötajate, koolide ja lasteaedade õpetajate ning teiste valla eelarvest töötasu saavate inimeste töötasudeks.

2018. aastal saab Otepää valla eelarvest palka ligikaudu 300 inimest.  Kokku kulub selleks koos riigi maksudega  aastas 4,8 miljonit eurot. Valla majandamiskulud on  33% eelarvest e. 2,8 mln eurot. 9% eelarvest on erinevad toetused ja  valla reservfond on 1% eelarvest.

Kokkuvõttes võib öelda, et selle aasta valla eelarve on tugevalt ühinemise mõjudega ning seetõttu on kasvanud ka valla kulud. Eelarve menetluse käigus valla kulusid  vähendati. Valla jätkusuutlikkuse tagamiseks on vaja 2018. aastal ellu viia mitmeid valla efektiivsust tõstvaid projekte, mis aitaksid hoida valla kulud kontrolli all ning omaks positiivset mõju valla tulubaasile.

Otepää valla eelarvega on võimalik tutvuda Otepää valla kodulehel www.otepaa.ee rubriigis „Juhtimine". Otepää valla eelarvet aitas koostada finantsspetsialist Herko Sunts.

Graafikud: Herko Sunts