« Tagasi

Vallavolikogu istungil moodustati komisjonid

Otepää Vallavolikogu 23.novembri 2017 istungil moodustati vallavolikogu komisjonid ja määrati töötasud ning hüvitised.

Vallavolikogu istungil moodustati 11 alatist komisjoni, valiti komisjonide esimehed, aseesimehed ja kinnitati liikmed. Vallavolikogus hakkab tegutsema revisjonikomisjon, arengu- ja innovatsioonikomisjon, eelarve- ja majanduskomisjon, hariduskomisjon, maaelukomisjon, kogukondade  koostöö komisjon, kultuurikomisjon, sotsiaal - ja tervishoiukomisjon, spordikomisjon, turismikomisjon ning õigus- ja korrakaitsekomisjon.


Samuti määrati volikogus vallavanema töötasu suurus, milleks on Eesti keskmise brutokuupalga 2,5-kordne määr kalendrikuus (arvutatakse  Statistikaameti poolt avaldatud möödunud aasta IV kvartali Eesti keskmise brutokuupalga alusel 1. jaanuarist järgnevaks 12 kuuks) ja vallavalitsuse liikme hüvitus – 250 eurot kuus.  

Istungil kehtestati volikogu liikmetele hüvituse maksmise kord, mille järgi makstakse volikogu esimehele igakuist hüvitust 50% vallavanema töötasust, aseesimehele 25% vallavanema töötasust. Volikogu komisjonide esimeestele (v.a volikogu esimehele ja aseesimehele) makstakse hüvitust 50 eurot kalendrikuus. Volikogu liikmetele  (v.a volikogu esimehele ja aseesimehele või aseesimeestele) makstakse hüvitust 150 eurot kalendrikuus.

Vastavalt haldusreformi seadusele maksti volituste tähtajalisel lõppemisel ühekordset hüvitist kolmele endisele vallajuhile – endisele Sangaste volikogu esimehele Rando Undrusele (kahe aasta Sangaste Vallavolikogu esimehe ametikoha kuu keskmise hüvituse 12-kordses ulatuses summas 1668 eurot) vallavalitsuse liige vallavanema ülesannetes Mare Raidile (eelnenud kahe aasta Otepää vallavanema ametikoha kuu keskmise töötasu kuuekordses ulatuses summas 11 743,86 eurot). Hüvitis oli ette nähtud ka endisele Otepää Vallavolikogu esimehele Siim Kaldale. Siim Kalda esitas eelnevalt avalduse, kus ta teatas oma hüvitisest loobumisest ning palus vastav summa võimalusel suunata Otepää Lasteaia Pähklikese majale väikevahendite soetamiseks. Lähtudes Siim Kalda avaldusest ühekordsest hüvitisest loobumiseks jäeti talle ühekordne hüvitis maksmata. Haldusreformi seadus sätestab, et raha hüvituste väljamaksmiseks tuleb riigieelarvest kohaliku omavalitsuse üksusele eraldatavast ühinemistoetusest.


Volikogu esimees Jaanus Barkala märkis, et läbi vallavolikogu komisjonide suureneb kindlasti vallakodanike kaasatus otsustamisse. „Tahame suuremat tähelepanu pöörata kindlasti maaelu ja maamajanduse ning kogukondade töö arendamisse, sellepärast on ka neil teemadel kaks eraldi komisjoni," ütles Jaanus Barkala. „Volikogu liikmetele sai loodud hüvitus kompenseerimaks tehtavat tööd ja sõidukulusid mis kaasnevad uue  suure valla volikogu töös osalemisega. Hüvituse vastuvõtmine ei ole kohustuslik ja volikogu liige kes tunneb, et ei panusta volikogu töösse piisavalt võib hüvitust ka mitte saada."