« Tagasi

Maksuvaba tulu alates 1. jaanuarist 2018

2018. aasta toob suurele osale inimestest kaasa maksuleevenduse, kui maksuvaba tulu määr ühes kuus kerkib 500 euroni. Madalama ja keskmise palgaga inimesed võidavad selle tulemusel iga kuu 64 eurot. Samas kaasnevad muudatusega mitmed tingimused, millega on vaja arvestada ja millega mitte kursis olemine võib tuua kaasa hoopis tulumaksu juurde maksmise 2019. aastal.


Uuest aastas kaob aga ära täiendav maksuvaba tulu pensionidele ja kahjuhüvitistele. Tulumaksumäär jääb samaks – 20%.


Sotsiaalkindlustusameti poolt makstavad hüvitised, mis kuuluvad tulumaksuga maksustamisele
•    Pension
•    Kahjuhüvitis
•    Vanemahüvitis (sh vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe)


Sotsiaalkindlustusametist makstavad hüvitised liidetakse kokku
2018. aastast ei ole pension, kahjuhüvitis, vanemahüvitis enam eraldi vaadatavad hüvitised, mille vahel inimene peab valima, kui soovis hüvitiselt maksuvabastust kasutada.
Hüvitisi vaadatakse sotsiaalkindlustusameti poolt makstavate tulumaksuga maksustavate hüvitistena. See tähendab, et kui inimesel on õigus nii pensionile kui vanemahüvitisele ning tal on esitatud (või esitab) tulumaksuvabastuse avalduse sotsiaalkindlustusametile, siis kehtib see avaldus kõigi sotsiaalkindlustusameti väljamaksete osas.

Sotsiaalkindlustusameti poolt makstavad hüvitised, mis ei kuulu tulumaksuga maksustamisele
•    üksi elava pensionäri toetus
•    peretoetused (sh lapsetoetus, lapsehooldustasu, sünnitoetus, üksikvanema lapse toetus, lasterikka pere toetus, ajateenija või asendusteenistuja lapsetoetus, eestkostetava või hooldatava lapse toetus, lapsendamistoetus, elluastumistoetus)
•    kahjuhüvitise lisakulutuse hüvitis (sh proteesidele, abivahenditele, retseptiravimitele, taastusravile, sõidukulud raviasutusse, kannatanu hooldamiskulud)
•    elatisabi (sh kohtumenetlusaegne ja täitemenetlusaegne elatisabi)
•    puuetega inimeste sotsiaalteenused (sh puudega lapse toetus, puudega tööealise inimese toetus, puudega vanaduspensioniealise toetus, puudega vanema toetus, õppetoetus, täienduskoolitustoetus)
•    represseeritu toetus
•    olümpiavõitja riiklik toetus
•    tagasipöörduja toetus
•    kuriteoohvri riiklikud kahjuhüvised
•    sotsiaalse rehabilitatsiooni teenused (sh sõidukulude hüvitamine, erihoolekande teenus, abivahendid)
•    psühholoogilise abi kulude hüvitamine (ohvriabi)

Maksuvaba tulu avaldus
Maksuvaba tulu saab kasutada ainult ühelt sissetulekult – kas palgalt, pensionilt, toetuselt vms. Selle arvestamiseks on iga inimene esitanud avalduse kas tööandjale, sotsiaalkindlustusametile, töötukassale või muule väljamakse tegijale. Kui on mitu väljamakse tegijat, siis peab inimene valima ühe neist. Ilma avalduseta ei saa väljamakse tegija maksuvaba tulu konkreetse väljamakse suhtes rakendada. Kui te olete juba tulumaksuvabastuse avalduse sotsiaalkindlustusametile kunagi esitanud, siis uut avaldust esitama ei pea. Teie senine tulumaksuvabastuse avaldus arvestatakse ümber õiges summas. Seda, kas teil on sotsiaalkindlustusametile avaldus esitatud saate kontrollida alates 1. detsembrist www.eesti.ee keskonnas.

Maksuvaba tulu avaldus tuleb esitada oma tööandjale, mittetöötaval pensionäril Sotsiaalkindlustusametisse. Kui pensionär töötab, siis peab ta valima, millise sissetuleku pealt (töötasu või pension) ta tulumaksu maksab ja vastavalt sellele esitama avaldus kas tööandjale või Sotsiaalkindlustusametile.

Maksuvaba tulu avaldus


Lisainfo helistades tulumaksu infonumbril 661 0551 E-R 09.00-17.00.
Otepää Vallavalitsuse  sotsiaalteenistusest: tel 766 4827; 766 4825