« Tagasi

OTEPÄÄ VALLAVOLIKOGU V KOOSSEIS TEGUDES JA ARVUDES

Otepää Vallavolikogu V koosseisu valimised toimusid 20.oktoobril 2013. aastal. Valimistel jagati kandideerijate vahel 15 volikogu liikme mandaati neljaks aastaks. Mandaadid jagunesid erakondade ja valimisliitude vahel: Valimisliit Otepää Kodanik 5, Reformierakond 3, Valimisliit Otepää 3, Valimisliit Meie Kodu 3 ja erakond IRL 1. 
 
Volikogu töös on nelja aasta jooksul osalenud koos asendusliikmetega kokku 19 inimest: Siim Kalda, Martin Teder, Tanel Ojaste, Aivar Nigol, Merlin Müür, Enn Sepma, Külli Uibo, Jaanus Raidal, Viljar Teder, Silver Eljand, Rein Vikard, Kuldar Veere, Miia Pallase, Teet Reedi, Kalev Lemmik, Karl Mõts, Marika Ein, Urmas Kuldmaa ja Peeter Kangur. Asendusliikmete vajadus nelja aasta jooksul oli tingitud erinevatest asjaoludest: oli väljalangemisi seaduse alusel, samuti oli vabatahtlikult volikogu liikmelisuse peatamisi ning ka üks rahvastikuregistris registreeritud elukoha muutus. 
 
Otepää Vallavolikogu V koosseisul oli nelja aasta jooksul kokku 3 esimeest, 2013-2015 Jaanus Raidal, 2015-2016 Kuldar Veere ja 2016-2017 Siim Kalda. Aseesimehe ülesandeid täitsid sellel perioodil erinevatel aegadel Teet Reedi, Enn Sepma ja Jaanus Raidal.
 
Lisaks volikogu istungitele toimus töö ka Vallavolikogu komisjonides. Volikogu töö lõppemisel olid nendeks Revisjonikomisjon, Eelarve-, majandus- ja turismikomisjon, Arengukomisjon, Haridus- ja kultuurikomisjon, Spordikomisjon, Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon, Õiguskomisjon ja ajutiselt moodustatud Haldusreformi komisjon. 
 
Volikogu istungid toimusid tavapäraselt üks kord kuus, kuu eelviimasel neljapäeval. Lisaks toimus terve hulk lisaistungeid, mis peamiselt olid tingitud vajadusest muuta vallavalitsuse ja volikogu juhtkonda ning ootamatult tulnud muudest kiireloomulisi otsuseid vajanud eelnõudest. Otepää Vallavolikogu viies koosseis pidas 58 vallavolikogu istungit, võttis vastu üldaktidena 50 määrust ja üksikaktidena 291 otsust.
 
Vastuvõetud olulisemad määrused
 
Olulisemad vastuvõetud üldaktid iga-aastaselt olid igapäevast elu reguleerivad valla eelarved ja lisaeelarved. 2014. aasta olulisemaks kinnitatud üldaktiks võib lugeda Otepää valla eelarvest eraõiguslikele spordiklubidele toetuse andmise korra muutmist. Sellel aastal sai uue ja värskema põhimääruse Otepää Gümnaasium ning kinnitati Otepää Lasteaia arengukava aastateks 2013-2015.
 
2015. aastal kehtestati uus Otepää valla põhimäärus. Lisaks said värskenduse Pühajärve Raamatukogu, Otepää Linnaraamatukogu ning  Pühajärve Põhikooli põhimäärused. Olulisemaks vastuvõetud üldaktiks võib lugeda ka Otepää valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027.
 
2016. aasta üks olulisemaid vastuvõetud määruseid oli Otepää valla soojamajanduse arengukava aastateks 2016-2027, mis pani aluse soojatrasside ja Otepää katlamaja rekonstrueerimisele. Lisaks täpsustati sellel aastal Otepää valla eelarvest spordiüritustele toetamise andmise korda ning määrusega „Otepää valla eelarvest spordiklubidele toetuse andmise kord" astuti suur samm väärtustamaks kohalike spordiklubide treenereid. Samal aastal värskendati Otepää Muusikakooli ja Otepää Gümnaasiumi põhimääruseid.  
    
2017. aasta olulisematest kehtestatud määrustest saab välja tuua Pühajärve Põhikooli põhimääruse muutmise, täiendavate sotsiaaltoetuste määrade kehtestamise ning Ühineva Otepää valla ühine noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava aastateks 2017-2018 kinnitamise, mis oli eelduseks riigipoolsele rahaeraldusele. 
 
Tehtud olulisemad otsused
 
2014. aasta kaalukamatest otsustest saab välja tuua SA Otepää Spordirajatised tegevuse lõpetamise (mis tagantjärgi vaadates ei pruukinud olla kõige parem otsus või kõige paremini lahendatud) ja loa andmine riigihanke "Otepää - Tõikamäe jalg- ja jalgrattatee ehitustööd" korraldamiseks, mille tulemusel valmis koostöös riigiga täiesti uus jalgtee radarijaamani. Samal aastal mindi edasi Kääriku Spordikeskuse detailplaneeringuga – see võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule. 
 
2015. aasta otsustas volikogu ühendada SA Otepää Turism Valgamaa Arenguagentuuriga. Otepää turismipiirkonna areng on kindlasti uue, VI koosseisu üks olulisemaid teemasid. Samal aastal kehtestati Kääriku Spordikeskuse detailplaneering, mis sai aluseks 12mln euro investeeringule, mille riik järgneva 5 aasta jooksul siia piirkonda teeb. 2015.a üks olulisemaid otsuseid tehti päris aasta lõpus – selleks oli Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ning ettepaneku tegemine ühinemisläbirääkimiste alustamiseks. Ettepanek ühise laua taha tulemiseks tehti Palupera Vallavolikogule, Valgjärve Vallavolikogule, Kanepi Vallavolikogule ja Urvaste Vallavolikogule.
 
2016. aasta kujunes kõige suuremate ja olulisemate otsuste aastaks. Otepää Vallavolikogu otsustas suurendada AS Otepää Veevärk aktsiakapitali, et täita tingimused kaugküttepiirkonna soojatorustike renoveerimise toetuse saamiseks – projekti kogumaksumuseks kujunes üle 435 000 euro, millest pool summat tuli toetusena. Samal aastal liikus volikogu edasi Otepää Kultuurikeskuse renoveerimisega – otsustati lubada Otepää Vallavalitsusel korraldada riigihanked kultuurikeskuse II korruse ja välisfassaadi renoveerimiseks ja talveaia ehitamiseks – kultuurimaja sai lõpuks ühiste pingutustega renoveeritud 2017.aasta sügiseks. 2016.aastal otsustati anda garantii projekti „Otepää esmatasandi tervisekeskuse kaasajastamine (2014-2020.2.04.16-0002)" omafinantseeringu tasumiseks – toetust saadi 690 000 eurot ning üle 1mln suurune investeering saab valmis 2018.aastal. Sellele aastale andis kõige suuremat kaalu haldusreform. 2016. aasta kevadel tegi Sangaste Vallavolikogu Otepää Vallavolikogule, Palupera Vallavolikogule, Puka Vallavolikogule, Rõngu Vallavolikogule, Urvaste Vallavolikogule ja Õru Vallavolikogule ettepaneku alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks. Selle ettepaneku raames peetud läbirääkimiste tulemusel otsustasid 23. detsembril Sangaste Vallavolikogu ja Otepää Vallavolikogu ühisel istungil Sangaste lossis „leivad ühte kappi" panna – uue valla nimeks lepiti kokku „Otepää vald" . Samade läbirääkimiste tulemusena liitusid meiega 7 Palupera valla küla.        
 
2017. aasta jätkus haldusreformi lainel, sest riik otsustas naabervalla Puka liita Otepää vallaga. Suve alguseks olid läbirääkimised Puka vallaga peetud ning vastu võeti otsus Otepää valla, Sangaste valla ja Puka valla ühinemiskokkuleppe kinnitamiseks – selle otsusega muutus uus Otepää vald ca 6850 elanikuga omavalitsusüksuseks. Samal aastal otsustati tagada AS-i Otepää Veevärk poolt võetavat laenu, mille tulemusel saadi toetust Otepää kesklinna katlamaja rekonstrueerimiseks ca 324 000 eurot. Koos omaosalusega on investeeringu suurus ca 780 000 eurot. Lisaks väärib kaalukamate otsustena veel väljatoomist Mittetulundusühingu Valgamaa Ühistranspordikeskus asutamisel osalemist ning täiendavalt 180 000 euro määramist projekti „Otepää esmatasandi tervisekeskuse kaasajastamine (2014-2020.2.04.16-0002)" omafinantseeringu tasumiseks. 2017.aastal hakati valmistuma uuteks kohalike omavalitsuste valimisteks, määrates otsustega uue koosseisu volikogu liikmete arvu (17 liiget), valimisringkonna ning valimisringkonnas mandaatide arvu. Lisaks moodustati Otepää valla valimiskomisjon. Otepää valla VI koosseisu valimised toimusid 15. oktoobril 2017.aastal. Volikogu mandaadid jagunesid erakondade ja valimisliidu vahel: Valimisliit Ühinenud Kogukonnad sai uue koosseisus 9 kohaga enamuse, Reformierakond 5 ja Keskerakond 3 kohta.         
 
Perioodist 2013.a sügis – 2017.a sügis väärivad väljatoomist täiendavalt veel lõpetamata objektid. Palupera tee väljaku rekonstrueerimiseks on saadud toetus ca 27 000 eurot. Investeeringu suurus koos omaosalusega on ca 45 000 eurot. Väljak valmib 2018. aasta suveks. Toetust saadi ka Otepää lasteaia Pähklike renoveerimiseks 169 700 eurot. Renoveerimine teostatakse 2018.a suvel, kui lasteaed on puhkusel. Koos omaosalusega on investeeringu suurus vähemalt 274 000 eurot. Kesklinna piirkond saab peagi värske ilme – eskiis on lähipäevadel lõplikult valmimas ning jaanuaris esitatakse see toetuse saamiseks avatud PKT meetmesse. Arvestuslik toetus on 1 miljon eurot, millele lisandub vähemalt 200 000 eurot omaosalust. 
 
Tänan kõiki Otepää Vallavolikogu V koosseisu töösse panustanud inimesi. Aitäh, Martin, Tanel, Aivar, Merlin, Enn, Külli, Jaanus, Viljar, Silver, Rein, Kuldar, Miia, Teet, Kalev, Karl, Marika, Urmas ja Peeter. Nelja aasta jooksul oli meil kõigil nii kergemaid kui raskemaid perioode, aga rõõm on tõdeda, et suurte asjade otsustamise puhul on valitsenud peamiselt konsensus. Otepää Vallavolikogu V koosseis oli tegudes ja arvudes tugev. Soovin rohkelt õnnestumisi äsja valitud Otepää Vallavolikogu VI koosseisule. 
 
 
Siim Kalda
Otepää Vallavolikogu V koosseisu esimees  
 
Fotol: V koosseisu liikmed aastatel 2013 -2017, foto: Valju Aloel