« Tagasi

Täpsustatud reisiinfo Soome ametivõimudelt 22. märtsist kehtima hakkavatest piiriületuseeskirjadest

19. märtsi 2020 hilisõhtul otsustas Soome koroonaviiruse leviku tõkestamiseks loobuda pendelrände lubamisest Soomes töötavatele, aga alaliselt Eestis elavatele isikutele. Keeld hakkab kehtima pühapäevast, 22. märtsist (juba keskööst).

 

Eesti välisministeerium ja saatkond Helsingis on nüüdseks saanud Soome ametivõimudelt uue piiriületuseeskirjade kohta täpsustatud ja täiendatud info.

 

Alates pühapäevast, 22. märtsist (kaasaarvatud) saavad Soome siseneda vaid Soomes elamisõiguse registreerinud isikud. Soomes kehtib üldine nõue, et välismaalt Soome naastes tuleb olla 14 päeva karantiinis, millest peavad inimesed ise kinni pidama. Soomes elav Euroopa Liidu kodanik on isik, kes on registreerinud oma elamisõiguse migratsiooniametis ja saanud Euroopa Liidu elamisõiguse registreerimise tõendi. Juhul kui inimesel on selle kehtivus osas kahtlusi, palume võtta ühendust Soome migratsiooniametiga (https://migri.fi/etusivu).

 

Kuni 21. märtsini kell 23:59 saavad Soome siseneda ka piiriülesed töötajad. Piiriüleste töötajatena on käsitletavad isikud, kelle alaline elukoht on Eestis, aga kes käivad tööl Soomes. Nemad peavad piiri ületades tõendama, et neil on kehtiv tööleping Soomes töötamiseks. Piiriülestele töötajate suhtes ei kohaldata karantiininõuet. Alates pühapäevast piiriüleseid töötajaid enam Soome ei lubata.

 

Alates pühapäevast, 22. märtsist kell 00:00 saavad Soome siseneda ainult Soomes elamisõiguse registreerinud isikud.

Erandiks on:

Vältimatu töölkäimise eesmärgil on riiki sisenemine lubatud muuhulgas:

  • Tervishoiutöötajatel, päästetöötajatel, eakate hooldajatel
  • Kaubavedajatel ja transporditöötajatel
  • Tungivatel perekondlikel põhjustel reisivatel isikutel
  • Muul vältimatul põhjusel (nt oluline hooldustöö, mis eeldab teisest riigist saabuvat hooldusmeeskonda või hooldustöö viivitamata tegemist).

Vaata täpsemalt: https://www.raja.fi/ajankohtaista/ohjeet_rajanylitykseen

Tõendamiskohustus piiril lasub inimesel. Lõpliku otsuse riiki lubamise kohta teeb Soome piirivalve.

 

Kaubaliiklus jätkub.

Lubatud on suured veokid – nagu tavaliselt, on nende jaoks sadamas eraldi piiriületuskoridor.

Kaubikud suunatakse sõiduautodega samasse piiriületuskoridori ja neid käsitletakse üldjuhul tavaliste piiriületajatena. Kui kaubik veab kaupa, peab ta suutma piirivalvele tõestada, et tegemist on kaubaveoga. Soovituslik on omada kauba saatekirja või muid dokumente Soome partnerilt, põhimõtteliselt sobib ka e-kiri Soome firmalt (näiteks Nokia tellib komponente) – lõpliku otsuse riiki lubamise kohta teeb aga piirivalve.

 

Transiit – jätkuvalt on transiit Soome kaudu lubatud. Lubatud on ka liikumine Eestist Soome kaudu Norrasse, kui isikul on Norras elamise õigus. Inimene peab kaaluma otstarbekust ja lõpliku otsuse teeb ikkagi piirivalve. Samuti saavad kaugemalt tagasi tulevad Eesti kodanikud ja alalised elanikud tulla Soome kaudu koju tagasi endiselt ka peale pühapäeva. Rahvusvahelistest lennujaamadest ja sadamatest on transiit läbi Soome lubatud. Näiteks Vantaa lennujaamast või Turu sadamast võib inimene vabalt ja iseseisvalt minna Helsingisse sadamasse, et jõuda Tallinna laevale. Peaks olema valmis näitama oma reisi alguskohas lennufirmale tõendit (näiteks laevapilet) selle kohta, et reisi lõppsihtpunkt on Eesti.

 

Loe lisaks meie infolehest: http://www.vm.ee/et/soome-pendelranne
Soome piirivalve vastused korduma kippuvatele küsimustele (uuendatakse pidevalt): https://www.raja.fi/ajankohtaista/ukk_koronavirus

 

Lisainfo:


välisministeerium
avalike suhete osakond
press@mfa.ee


Kriisireguleerimine ja valmisolek

Kriisireguleerimine hõlmab hädaolukordade ennetamist, nendeks valmistumist, hädaolukordade lahendamist ja tagajärgede leevendamist ning elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamist. Hädaolukorra all mõistetakse sündmust või sündmuste ahelat, mis ohustab paljude inimeste elu, tervist, põhjustab suure varalise kahju, suure keskkonnakahju või tõsiseid ja ulatuslikke häireid elutähtsa teenuse toimepidevuses.

Kriisireguleerimise, sealhulgas hädaolukorraks valmistumise ja hädaolukorra lahendamise õiguslikud alused on sätestatud hädaolukorra seaduses.

Otepää vallas on moodustatud valla kriisikomisjon, kuhu kuuluvad lisaks valla töötajatele ka jõustruktuuride jt esindajad. Kriisikomisjoni ülesanne on korraldada hädaolukordades valmisolekuks ja kriisiolukordade lahendamiseks vajalikke tegevusi.

 

Otepää valla kriisikomisjoni koosseis:

Nimi Amet
Jaanus Barkala
Vallavanem (komisjoni esimees)
Kajar Lepik
Abivallavanem (komisjoni aseesimees)
Rein Pullerits
Vallavolikogu esimees
Jaak Grünberg Majandusteenistuse juhataja
Kadri Sommer Sotsiaalteenistuse juhataja
Monika Otrokova Kommunikatsioonijuht
Andres Arike SA Otepää Tervisekeskus juhataja
Jüri Teder AS Otepää Veevärk juhataja
Get Tasang
Nooremleitnant
Õhuseiredivisjon
Tõika RPo ülem
Sander Karu
Piirkonnapolitseinik
PPA Lõuna prefektuur Kagu PJ
Gehrt Kompus
Komandopealik
Otepää PK
Päästeameti Lõuna Päästekeskus
Esmar Naruski Eritehnik OÜ juhataja, Otepää kaitseliitlane

 

Komisjoni e-posti list: kriisikomisjon@otepaa.ee 


Otepää valla kriisikomisjoni põhimäärus. Otepää Vallavalitsuse 18.06.2018 määrus nr 5

 

Otepää valla kriisikomisjoni moodustamine. Vallavanema 02.03.2020 käskkiri nr 1

Otepää valla kriisikomisjoni moodustamine. Vallavanema 07.04.2020 käskkiri nr 2