« Tagasi

Otepää vald vabastas lapsevanemad maikuu lasteaia osalustasu maksmisest

Otepää Vallavalitsuse istungil otsustati vabastada lapsevanemad maikuu lasteaia osalustasu maksmisest.


Otepää valla lasteaiad on avatud, nagu kriisiolukorra algusest saadik. Valmisolek on vastu võtta neid lapsi, kelle mõlemad vanemad on tööl ja lapsi ei ole võimalik koju jätta. Alates 1. juunist võivad lasteaeda tulla kõik lapsed, kes soovivad.


Enamus õpilasi jätkab distantsõpet õppeperioodi lõpuni. Koolide juhtkonnad ja õpetajad otsustavad, kes vajavad kontaktõpet. Peamiselt on need personaalset lähenemist vajavad ja õppetööst kõrvale hoidvad õpilased. Kontaktõppel on ka Otepää Gümnaasiumi 12. klass eksamiteks ettevalmistumisel ja gümnaasiumiosa õpilased, kes peavad sooritama üleminekuarvestuse. Nende õppetöö toimub läbimõeldult väikestes gruppides. Eksamid korraldatakse vastavalt haridusministeeriumi juhistele. 

 

Vajadusel pakutakse õpilaskodu kohta gümnaasiumiõpilastele, kes vajavad majutust konsultatsiooni- või eksamiperioodil. Õpilased saavad koolis sooja koolilõuna.

 

Huvikoolide õppeperiood lõpeb mai lõpuga. Otepää Muusikakool jääb õppeperioodi lõpuni distantsõppele. Puka Kunstikool planeerib kontaktõpet, kui lapsed kohale tulevad.

Maakonnaliinid sõidavad augusti lõpuni koolivaheaja graafikuga. Õpilaste transpordivajaduse selgitab välja iga kool eraldi. Lõpuaktuste toimumised otsustatakse maikuu lõpul.


Kriisireguleerimine ja valmisolek

Kriisireguleerimine hõlmab hädaolukordade ennetamist, nendeks valmistumist, hädaolukordade lahendamist ja tagajärgede leevendamist ning elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamist. Hädaolukorra all mõistetakse sündmust või sündmuste ahelat, mis ohustab paljude inimeste elu, tervist, põhjustab suure varalise kahju, suure keskkonnakahju või tõsiseid ja ulatuslikke häireid elutähtsa teenuse toimepidevuses.

Kriisireguleerimise, sealhulgas hädaolukorraks valmistumise ja hädaolukorra lahendamise õiguslikud alused on sätestatud hädaolukorra seaduses.

Otepää vallas on moodustatud valla kriisikomisjon, kuhu kuuluvad lisaks valla töötajatele ka jõustruktuuride jt esindajad. Kriisikomisjoni ülesanne on korraldada hädaolukordades valmisolekuks ja kriisiolukordade lahendamiseks vajalikke tegevusi.

 

Otepää valla kriisikomisjoni koosseis:

Nimi Amet
Jaanus Barkala
Vallavanem (komisjoni esimees)
Kajar Lepik
Abivallavanem (komisjoni aseesimees)
Rein Pullerits
Vallavolikogu esimees
Jaak Grünberg Majandusteenistuse juhataja
Kadri Sommer Sotsiaalteenistuse juhataja
Monika Otrokova Kommunikatsioonijuht
Andres Arike SA Otepää Tervisekeskus juhataja
Jüri Teder AS Otepää Veevärk juhataja
Get Tasang
Nooremleitnant
Õhuseiredivisjon
Tõika RPo ülem
Sander Karu
Piirkonnapolitseinik
PPA Lõuna prefektuur Kagu PJ
Gehrt Kompus
Komandopealik
Otepää PK
Päästeameti Lõuna Päästekeskus
Esmar Naruski Eritehnik OÜ juhataja, Otepää kaitseliitlane

 

Komisjoni e-posti list: kriisikomisjon@otepaa.ee 


Otepää valla kriisikomisjoni põhimäärus. Otepää Vallavalitsuse 18.06.2018 määrus nr 5

 

Otepää valla kriisikomisjoni moodustamine. Vallavanema 02.03.2020 käskkiri nr 1

Otepää valla kriisikomisjoni moodustamine. Vallavanema 07.04.2020 käskkiri nr 2