« Tagasi

ERITEADE: Eriolukorra juhi korralduste muutmine

 

Tallinn, Stenbocki maja, 18. märts 2020 – Seoses kiiresti muutuvate oludega koroonaviiruse levikul, muutis eriolukorra juht Jüri Ratas mitut varasemat korraldust. Korraldusega täpsustatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks kehtestatud meetmeid, mis on hädavajalikud viiruse leviku tõkestamiseks.

Esiteks tunnistati kehtetuks riskiriikide nimekiri. Nimekiri oli kehtestatud selleks, et tuvastada inimeste andmeid, kes tulevad Eestisse riskipiirkonnaks määratud riikidest ning seda uuendati igapäevaselt. Riskiriikide nimekirja pole mõtet igapäevaselt uuendada, kuna koroonaviiruse puhangud on levinud üle kogu maailma.

Teiseks ei nõuta Eestisse sisenemisel enam terviseankeetide täitmist igalt riigipiiri ületajalt. Muudatusega jääb politseile vajadusel õigus nõuda tervisedeklaratsiooni täitmist, näiteks juhul kui piiri ületaval inimesel on haigusnähud.

Kolmandaks täiendatakse Eestisse saabumisel kahenädalase isolatsiooni nõude erisust. Politsei eriloal ei pea 14-päevases isolatsioonis viibima näiteks president, peaminister, valitsuse liikmed, konsulid, kui neil ei esine haigussümptomeid.

Neljandaks võimaldatakse Eesti ja Läti vahel töölkäimine lisaks Valga-Valka kaksiklinnale ka teistele piiriäärsetele kohaliku omavalitsuse üksustele. Inimesed, kes elavad Eesti ja Läti riigipiiriga vahetult piirnevates valdades, saavad liikuda tööle Lätti ja tagasi oma elukohta Eestisse.

Massiteabevahendid peavad selle eriolukorra juhi korralduse viivitamata, muutmata kujul ja tasuta avaldama. Selle kohta saadame ka ametliku teavituse.

Korraldus: https://www.valitsus.ee/sites/default/files/eriolukord/pm2040k.pdf (PDF) (PDF)Valitsuse kommunikatsioonibüroo
 


Kriisireguleerimine ja valmisolek

Kriisireguleerimine hõlmab hädaolukordade ennetamist, nendeks valmistumist, hädaolukordade lahendamist ja tagajärgede leevendamist ning elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamist. Hädaolukorra all mõistetakse sündmust või sündmuste ahelat, mis ohustab paljude inimeste elu, tervist, põhjustab suure varalise kahju, suure keskkonnakahju või tõsiseid ja ulatuslikke häireid elutähtsa teenuse toimepidevuses.

Kriisireguleerimise, sealhulgas hädaolukorraks valmistumise ja hädaolukorra lahendamise õiguslikud alused on sätestatud hädaolukorra seaduses.

Otepää vallas on moodustatud valla kriisikomisjon, kuhu kuuluvad lisaks valla töötajatele ka jõustruktuuride jt esindajad. Kriisikomisjoni ülesanne on korraldada hädaolukordades valmisolekuks ja kriisiolukordade lahendamiseks vajalikke tegevusi.

 

Otepää valla kriisikomisjoni koosseis:

Nimi Amet
Jaanus Barkala
Vallavanem (komisjoni esimees)
Kajar Lepik
Abivallavanem (komisjoni aseesimees)
Rein Pullerits
Vallavolikogu esimees
Jaak Grünberg Majandusteenistuse juhataja
Kadri Sommer Sotsiaalteenistuse juhataja
Monika Otrokova Kommunikatsioonijuht
Andres Arike SA Otepää Tervisekeskus juhataja
Jüri Teder AS Otepää Veevärk juhataja
Get Tasang
Nooremleitnant
Õhuseiredivisjon
Tõika RPo ülem
Sander Karu
Piirkonnapolitseinik
PPA Lõuna prefektuur Kagu PJ
Gehrt Kompus
Komandopealik
Otepää PK
Päästeameti Lõuna Päästekeskus
Esmar Naruski Eritehnik OÜ juhataja, Otepää kaitseliitlane

 

Komisjoni e-posti list: kriisikomisjon@otepaa.ee 


Otepää valla kriisikomisjoni põhimäärus. Otepää Vallavalitsuse 18.06.2018 määrus nr 5

 

Otepää valla kriisikomisjoni moodustamine. Vallavanema 02.03.2020 käskkiri nr 1

Otepää valla kriisikomisjoni moodustamine. Vallavanema 07.04.2020 käskkiri nr 2