« Tagasi

Autokoolid jätkavad sõidutundidega

Piirangute leevendamisega lubab Vabariigi Valitsus 5. maist 2020 jätkata mootorsõidukijuhi, autojuhi ja ohtlikku veost vedava juhi koolitusi. Maanteeamet jätkab 7. maist ka riiklike sõidueksamite vastuvõtmisega.

 

Valitsus kiitis eile õhtul heaks majandus- ja taristuminister Taavi Aasa ettepaneku, mis võimaldab autokoolidel alates 5. maist jätkata sõidutundide läbiviimist. Minister Aasa sõnul ei ole võimalik sõiduõpet teha distantsõppena. „Õnneks on epidemioloogiline olukord läinud paremaks ning autokoolide õpetajad, kes jäid õppesõitude peatamise järel sissetulekuta, saavad nüüdsest tööga jätkata," sõnas Aas.

Arvestades, et sõidutundides kohtuvad õpetaja ja õpilane väikeses, suletud ruumis ei saa sõiduõppe lubamisega nakkusriski küll lõpuni välistada, kuid seda saab maandada tõenduspõhiste ja praktikiliste käitumisjuhistega. Seetõttu otsustas valitsus kehtestada sõidutunni läbiviimiseks eritingimused:

  • õpetajal ega õpilasel ei tohi olla haigussümptomeid;
  • autos peab olema käte desinfitseerimise vahend;
  • õpetaja ning õpilane peavad enne sõidu alustamist ja pärast sõidu lõpetamist käsi pesema või desinfitseerima;
  • pärast igat sõidutundi puhastab õpetaja auto rooli, käigukangi, käsipiduri jm pinnad, mida autoroolis olnud õpilane on katsunud;
  • soovi korral kannavad õpilane ja õpetaja kaitsemaski.

„Sõidutunnid muidugi ei jätku hetkel samamoodi nagu eriolukorra eelsel ajal. Iga tunni läbiviimisel on oluline kinni pidada haiguse leviku takistamiseks vajalikest piirangutest, et kaitsta nii õpilast kui ka õpetajat," lisas Aas.

 

„Piirangute leevendamine võimaldab koolitajatel taas oma põhitegevusega tegeleda ja loodame, et see aitab koolidel praeguses kujunenud raskes olukorras püsima jääda."

 

Autokoolide sõidutundide jätkumisega otsustas Maanteeamet alates neljapäevast, 7. maist, jätkata täies mahus riiklike sõidueksamite vastuvõtmisega. Sõidukijuhtide koolituse piirangu üle teevad järelevalvet Maanteeamet ning Politsei- ja Piirivalveamet.

 


Kriisireguleerimine ja valmisolek

Kriisireguleerimine hõlmab hädaolukordade ennetamist, nendeks valmistumist, hädaolukordade lahendamist ja tagajärgede leevendamist ning elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamist. Hädaolukorra all mõistetakse sündmust või sündmuste ahelat, mis ohustab paljude inimeste elu, tervist, põhjustab suure varalise kahju, suure keskkonnakahju või tõsiseid ja ulatuslikke häireid elutähtsa teenuse toimepidevuses.

Kriisireguleerimise, sealhulgas hädaolukorraks valmistumise ja hädaolukorra lahendamise õiguslikud alused on sätestatud hädaolukorra seaduses.

Otepää vallas on moodustatud valla kriisikomisjon, kuhu kuuluvad lisaks valla töötajatele ka jõustruktuuride jt esindajad. Kriisikomisjoni ülesanne on korraldada hädaolukordades valmisolekuks ja kriisiolukordade lahendamiseks vajalikke tegevusi.

 

Otepää valla kriisikomisjoni koosseis:

Nimi Amet
Jaanus Barkala
Vallavanem (komisjoni esimees)
Kajar Lepik
Abivallavanem (komisjoni aseesimees)
Rein Pullerits
Vallavolikogu esimees
Jaak Grünberg Majandusteenistuse juhataja
Kadri Sommer Sotsiaalteenistuse juhataja
Monika Otrokova Kommunikatsioonijuht
Andres Arike SA Otepää Tervisekeskus juhataja
Jüri Teder AS Otepää Veevärk juhataja
Get Tasang
Nooremleitnant
Õhuseiredivisjon
Tõika RPo ülem
Sander Karu
Piirkonnapolitseinik
PPA Lõuna prefektuur Kagu PJ
Gehrt Kompus
Komandopealik
Otepää PK
Päästeameti Lõuna Päästekeskus
Esmar Naruski Eritehnik OÜ juhataja, Otepää kaitseliitlane

 

Komisjoni e-posti list: kriisikomisjon@otepaa.ee 


Otepää valla kriisikomisjoni põhimäärus. Otepää Vallavalitsuse 18.06.2018 määrus nr 5

 

Otepää valla kriisikomisjoni moodustamine. Vallavanema 02.03.2020 käskkiri nr 1

Otepää valla kriisikomisjoni moodustamine. Vallavanema 07.04.2020 käskkiri nr 2