Hajaasustuse programm

2.03.20

 

NB! Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 17.veebruar -17.aprill. 2020

Lisainfo: Lea Madissov lea.madissov@otepaa.ee, tel 51 87 285.
Seoses hajaasustuste programmiga võtab Puka ja Sangaste teenuskeskuste juht 
Lea Madissov huvilisi vastu

Otepää Vallavalitsuses igal neljapäeval kell 9.00-15.00 kabinetis nr 222

 

 

« Tagasi

Avaneb uus hajaasustuste taotlusprogramm 2020

Hajaasustuse programmi taotlusvooru eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ja aidata seeläbi kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 17.veebruar kuni 17.aprill 2020 a. 

Taotlus esitatakse allkirjastatuna paberil või digitaalselt kohalikule omavalitsusele (Otepää Vallavalitsus, vald@otepaa.ee või Lipuväljak 13, Otepää) hiljemalt 17.aprillil 2020.

Otepää Vallavalitsus on seadnud 2020. aasta hajaasustuse programmi prioriteedid valdkondade kaupa:
1. prioriteet (kõrgeim) veesüsteemide valdkond
2. prioriteet- kanalisatsioonisüsteemide valdkond
3. prioriteet- juurdepääsuteede valdkond
4. prioriteet -autonoomsete elektrisüsteemide valdkond


Lisainfo: Lea Madissov lea.madissov@otepaa.ee, tel 51 87 285

 

Programmi tingimused:

Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.

Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.

Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.juuli 2021.

Toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest, kes pakuvad taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta.

Toetatavad tegevused:

-majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,

-elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,

-aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,

-leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

 

Hajaasustuse programmi 2020 taotlusvormid, tingimused ja muu lisainfo:

www.rtk.ee -> Toetused –> Elukeskkond -> Hajaasustuseprogramm

 

2020. aasta hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks komisjoni moodustamine ja toetatavate valdkondade prioriteetsuse seadmine. Otepää Vallavalitsuse 10.02.2020 korraldus nr 72

 

NB! Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 17.veebruar -17.aprill. 2020
Lisainfo: Lea Madissov lea.madissov@otepaa.ee, tel 51 87 285.