Riigihangete register 

Infot saab Otepää valla poolt teostatavate ja teostatud riigihangete kohta.

NB! Kõikide Otepää vallaga seotud hangete leidmiseks kirjutada Hankija lahtrisse otepää ning kuupäeva lahter jätta tühjaks.

Otepää valla vallavara eeskiri 

Riigihangete läbiviimise kord

Otepää Vallavalitsuse 2020. aasta hankeplaani kinnitamine

 

Otepää Vallavalitsus annab rendile Linnamäe oru kinnistu

Otepää Vallavalitsus annab kirjalikul enampakkumisel 5. aastaks rendile osa Linnamäe oru kinnistust pindalaga 16 190 m², katastritunnus 55601:004:1870  alghinnaga   5000 eurot aastas.

Kinnistu osa antakse rendile eesmärgiga pakkuda avalikkusele suunatud teenust (näiteks sportlik tegevus, snowtubing, mäesuusatamine jms).
NB! Kinnistul kehtivad eritingimused. 
 
Pakkumine tuleb esitada 09.05.2014. a kella 13.00-ks Lipuväljak 13, Otepää Vallavalitsusse kinnises ümbrikus märgusõnaga "Linnamäe org".
Pakkumiste avamine toimub 09.05.2014. a kell 13.30 Lipuväljak 13, Otepää Vallavalitsuses ruumis 212.
Enampakkumise osavõtutasu ei ole. Enampakkumise tagatisraha suurus on 10 % alghinnast. Tagatisraha tasuda Otepää Vallavalitsuse arveldusarvele EE351010202008200001 SEB hiljemalt 08.05.2014.a.

Rendile antava varaga saab tutvuda vallavalitsuse tööaegadel  helistades ette  (kontaktisik Mairo Kangro tel 766 4810; 53 033 035).

Lisainfot pakkumiste tingimuste kohta vaata Otepää valla veebilehelt www.otepaa.ee  rubriigist „Enampakkumised ja hanked".


KIRJALIKU ENAMPAKKUMISE  KORD   


1. OBJEKT

Otepää Vallavalitsus annab kirjalikul enampakkumisel 5. aastaks rendile osa Linnamäe oru kinnistust pindalaga 16 190 m² (Lisa 2), katastritunnus 55601:004:1870  alghinnaga   5000 eurot aastas.


2. ENAMPAKKUMISE ÜLDTINGIMUSED

2.1. Kinnistu osa antakse rendile eesmärgiga pakkuda avalikkusele suunatud teenust (näiteks sportlik tegevus, snowtubing, mäesuusatamine jms).
2.2. Eritingimused:
2.2.1. rentnik peab kooskõlastama oma tegevuse Muinsuskaitseametiga;
2.2.2. rentnik peab tagama kinnistul läbiviidavate tegevuste kooskõla Otepää Ajaloo Teemapargi detailplaneeringuga;
2.2.3. rentnik peab tagama heakorra rendile antaval kinnistu osal aastaringselt;
2.2.4. Kinnistul külastajate poolt kasutatavad rajatised ja seadmed peavad vastama Eesti Vabariigis kehtestatud nõuetele ning Linnamäe orus läbiviidavatel tegevustel peavad olema rakendatud vajalikud ohutus- ja turvameetmed;
2.2.5. Kinnistul viibimine peab olema tagatud igaühele, tasu võib võtta atraktsioonide kasutamise eest. 
2.2.7.  Rentnik peab kandma tema kasutusse antava maa-alaga seotud energiakulud ning paigaldama selleks omal kulul elektriarvesti.
2.2.8. Vallavalitsusel on õigus rendileping lõpetada kui algab Otepää Ajaloo Teemapargi väljaehitamine;
2.2.9. Rentnik peab Vallavalitsusega kooskõlastama kõik investeeringud. Investeeringuid lepingu lõppedes ei hüvitata.
2.3 Enampakkumise osavõtutasu ei ole. Enampakkumise tagatisraha suurus on 10 % alghinnast.
2.4 Rendile antava varaga saab tutvuda vallavalitsuse tööaegadel  helistades ette  (kontaktisik Mairo Kangro tel 766 4810).
2.5 Pakkumine esitada " 09 " mai 2014. a kella 13.00-ks Lipuväljak 13, Otepää Vallavalitsusse kinnises ümbrikus märgusõnaga "Linnamäe org".
2.6 Pakkumiste avamine toimub " 09 " mai 2014. a kell 13.30 Lipuväljak 13, Otepää Vallavalitsuses ruumis 212.
2.7 Enampakkumise viib läbi Otepää Vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon vastavalt Otepää Vallavolikogu 18.02.2011 määrusele nr 1-6-3 Otepää valla vallavara eeskirja kehtestamine.
2.8 Tagatisraha tasuda Otepää Vallavalitsuse arveldusarvele EE351010202008200001 SEB hiljemalt " 08 " mai 2014.a.
2.9 Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid: 
2.9.1 pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;
2.9.2 nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel; 
2.9.3 tõendid enampakkumises osalemiseks  ettenähtud tagatisraha tasumise kohta;
2.9.4 Maksu- ja Tolliameti tõend riiklike maksuvõlgade puudumise kohta
2.9.5 tõend kohalike maksuvõlgade puudumise kohta
2.9.6 sõnadega kirjutatud pakutud rendisumma;
2.9.7 pakkumise esitaja allkiri, juriidilise ja füüsilise isiku esindaja puhul volikiri;
2.9.8 pakutava(te) teenus(t)e  kirjeldus.
2.10 Tagatisraha tasumata jätmisel ei osale pakkuja enampakkumisel.
2.11 Riiklike ja kohalike maksuvõlgade esinemisel ei osale pakkuja enampakkumisel


3. ENAMPAKKUMISE VÕITJA

3.1 Enampakkumise võitjaks määrab Komisjon osavõtja, kes on esitanud õigeaegselt nõutud dokumendid, tasunud õigeaegselt tagatisraha, kelle pakkumine vastab esitatud nõuetele, kellel puuduvad riiklikud ja kohalikud maksuvõlad ja kelle pakutud hind on kõrgeim. 
3.1.1 Kui pakkumuste hinnavahe on kuni 10% arvestatuna kõrgeima pakkumuse hinnast, on Komisjonil õigus valida enampakkumise võitjaks pakkuja, kelle pakkumine ei ole kõrgeim, kuid kes pakub aastaringset tegevust renditaval kinnistul.
3.2 Komisjon vormistab Enampakkumise läbiviimise kohta protokolli, millele kirjutavad alla Komisjoni esimees ja komisjoniliikmed.
3.3 Enampakkumise tulemused tehakse kõigile Enampakkumisest osavõtjatele teatavaks pärast Enampakkumise tulemuste kinnitamist. 
3.4 Enampakkumisest osavõtjatel on õigus taotleda komisjoni otsuse protokolli ärakirja.


4. KAEBUSED JA PRETENSIOONID (PROTESTID)

4.1 Protestid Enampakkumise läbiviimise kohta tuleb esitada Vallavalitsusele aadressil Lipuväljak 13, Otepää kirjalikult hiljemalt " 16 " mai 2014 .a kella 13.00-ks. 
4.2  Vallavalitsus vaatab läbi üksnes tähtajaks laekunud protestid. 
4.3 Protesti esitajale teatatakse kirjalikult otsusest protesti rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta hiljemalt " 21 " mai 2014 .a. Otsuse ärakiri saadetakse protesti esitajale.

5. ENAMPAKKUMISE TULEMUSTE KINNITAMINE JA RENDILEPINGU SÕLMIMINE

5.1 Komisjon teeb otsuse enampakkumise tulemuste kohta hiljemalt 12. mai 2014.a Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik komisjoni poolthäälteenamus. Otsusele kirjutab alla komisjoni esimees. Komisjoni otsuse kinnitab Vallavalitsus.
5.2 Rendileping sõlmitakse pakkujaga, kelle pakkumuse on Komisjon edukaks tunnistanud, hiljemalt nädal aega pärast enampakkumise komisjoni otsuse kinnitamist Vallavalitsuse poolt.
5.3 Enampakkumise võitja poolt tasutud tagatisraha võetakse arvesse esimese aasta rendisumma tasumisel. Edaspidine tasumine toimub iga kuiselt vallavalitsuse esitatud arvete alusel.
5.4 Pärast rendilepingu sõlmimist kohustub Vallavalitsus koheselt andma üle vara valduse. Üleandmine vormistatakse vara üleandmisaktiga.
5.5 Kui Enampakkumise võitja ei sõlmi rendilepingut, on Vallavalitsusel õigus kuulutada välja uus Enampakkumine või sõlmida rendileping paremuselt järgmise pakkumise teinud pakkujaga.


6. TAGATISRAHA TAGASTAMINE VÕI TAGASTAMATA JÄTMINE

6.1 Tagatisraha ei tagastata juhul, kui Enampakkumise võitja loobub oma pakkumisest või ei sõlmi rendilepingut ettenähtud tähtajaks.
6.2 Enampakkumise kaotanud isikutele makstakse tagatisraha tagasi täies ulatuses makse teinud isiku arvele hiljemalt seitsme päeva jooksul pärast Enampakkumise toimumist.


Asendiplaan