Eelarve 2012

10.06.15

VALLA EELARVE

2012
Valla eelarve 2012 

Valla eelarve 2012 seletuskiri

Lisaeelarve 2012:

Otepää valla 2012. aasta eelarve muutmine ja lisaeelarve (Otepää Vallavolikogu 21.06.2012 määrus nr 1-6-5)

Lisaeelarve 2012 seletuskiri

Lisaeelarve 2012 tabel

II lisaeelarve 2012:

II lisaeelarve 2012 eelnõu seletuskiri

II lisaeelarve 2012 eelnõu tabel

III lisaeelarve 2012:

III lisaeelarve 2012 eelnõu seletuskiri

III lisaeelarve 2012 tabel


OTEPÄÄ VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2012 – 2016

Tulenevalt 1.01.2011. aastast jõustunud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest tuleb kohalikel omavalitsustel koostata arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks ning kavandatavate tegevuste finantseerimiseks eelarvestrateegiad. Nimetatud dokument koostatakse vähemalt nelja eelseisva eelarveaasta kohta ning ta on aluseks kohaliku omavalitsusüksuse eelarvete koostamisel, kohustuste võtmisel ning investeerimisobjektide kavandamisel. 

Eelarvestrateegia 2012-2016 (pdf)

Toimetaja: MADIS TÄNAVA