Otepää valla arengukavad

« Tagasi

Valga maakonna arengustrateegiale ettepanekute esitamine

Valminud on Valga maakonna uuendatud  arengustrateegia ja tegevuskava. Ootame ettepanekuid ja täiendusi Valga maakonna arengustrateegiasse 2035+ ja tegevuskavasse  kuni  9.maini  2023.

Valga maakonna arengustrateegia eesmärk on tingimuste loomine Valgamaa, kui terviku igakülgseks arenguks, tuginedes maakonna arengueeldustele ja eripäradele. Valga maakonna arengustrateegia 2035+ on dokument, mille alusel viiakse ellu omavalitsustele antud ühiste ülesannete täitmist, kavandatakse omavalitsusüksuste ülese mõjuga investeeringuid ja esitatakse taotlusi toetuste saamiseks erinevatest programmidest, arengustrateegia hõlmab maakonna kolme omavalitsuse, ettevõtjate, kogukondade ja elanike ühiseid plaane maakonna arendamiseks kuni aastani 2035+.

Valga maakonna arengustrateegia koostamise aluseks on kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (edaspidi KOKS), mille §61 lg 1 seab omavalitsustele ülesandeks ühiselt kavandada maakonna arengut ja suunata selle elluviimist. Arengustrateegia koostamise ülesande on Valgamaa omavalitsused KOKS §61 lg 2 alusel delegeerinud Valgamaa Arenguagentuurile. KOKS § 374  lõige 1 alusel tuleb maakonna arengustrateegiat uuendada vähemalt kord nelja aasta jooksu. Sellest lähtuvalt otsustas SA Valgamaa Arenguagentuuri nõukogu algatada Valga maakonna  arengustrateegia 2035+ uuendamise Valgamaa Arenguagentuuri nõukogu koosoleku otsusega 13.06.2022. 

Valga maakonna  arengustrateegia sisaldab maakonna visiooni aastaks 2035+, maakonna hetkeolukorra, võtmeprobleemide ning eripära lühikirjeldust ning  nelja strateegilist eesmärki koos nende saavutamiseks kokku lepitud olulisemate tegevussuundadega.

Uuendatud Valga maakonna arengustrateegia 2035+ , tegevuskava ja ettepanekute vormid on leitavad https://valgamaa.ee/maakond/arengustrateegia/maakonna-arengustrateegia-uuendamine/


Arengukavad ja muud uuringud

20.01.22
 
 

 

 

Pühajärve rannapargi projekt
 Otepää valla imago uuring erinevates sihtgruppides (zip)SOTSIAALHOOLEKANDE ARENGUKAVA (PDF)
(Vastu võetud Otepää Vallavolikogu 20.12.2012 määrusega nr 15)Otepää valla arengukava aastateks 2015-2023

RakenduskavaHARIDUSVÕRGUSTIKU ARENGUKAVA

Haridusvõrgustiku arengukava 2011-2016 (pdf)
Haridusvõrgustiku arengukava rakenduskava (pdf)

Avaliku arutelu protokoll 17.01.2011

Vastused avalikul arutelul tõstatatud küsimustele
OTEPÄÄ VALLA TERVISEPROFIIL
Otepää valla terviseprofiil ja terviseedenduse kava 2011-2020 (pdf)

Otepää vallavolikogu 16.06.2011 määrus nr 13


 


VANEMAD ARENGUKAVAD

Otepää valla arengukava tegevuskava kinnitamine aastateks 2009-2013

Otepää valla arengukava 2004-2007 (DOC, 734 KB)

 


OTEPÄÄ REGIOONI MOOTORSAANIRADADE ARENGUKAVA

Otepää regiooni mootrosaaniradade arengukava (pdf)KÜLADE ARENGUKAVAD

Tõutsi, Kaurutootsi, Kassiratta ja Ilmjärve külade arengukava 2009 – 2014

Ilmjärve küla arengukava 2007-2017 (PDF, 560 KB)

Arula küla arengukava 2005-2010 (PDF, 961 KB)

Arula küla arengukava 2011-2015 (PDF)

Pilkuse küla arengukava 2003-2008 (PDF)

Otepää valla arengukava 2001-2005 (PDF)

Otepää linna arengukava 1997-2002 (PDF, 541 KB)

 


 

Otepää valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027

 

 

Valga maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskava aastateks 2019 - 2023 ja seiremõõdikute heakskiitmine

 

Toimetaja: MONIKA OTROKOVA