Vallavalitsuse istungid

Vallavalitsuse istungid toimuvad reeglina kord nädalas. 

Dokumendiregister


Vallavalitsuse istungite protokollid

Vallavalitsuse korraldused

Vallavalitsuse määrused
 Vallavalitsuse istungitel 

26.04.2017
1. Nõustuti Kastolatsi külas asuva ca 2,69 ha suuruse maaüksuse Eesti Vabariigi omandisse jätmisega riigi maareservina vastavalt maareformi seaduse § 31 lõike 1 punktile 8.
 
2. Nõustuti Koigu külas asuva ca 1,62 ha suuruse maaüksuse Eesti Vabariigi omandisse jätmisega riigi maareservina vastavalt maareformi seaduse § 31 lõike 1 punktile 8.
 
3. Nõustuti Vana-Otepää külas asuva ca 2,98 ha suuruse maaüksuse Eesti Vabariigi omandisse jätmisega riigi maareservina vastavalt maareformi seaduse § 31 lõike 1 punktile 8.
 
4. Ei nõustutud Otepää vallasiseses linnas asuva ca 0,41 ha suuruse maaüksuse  Eesti Vabariigi omandisse jätmisega riigi maareservina, kuna see maaüksus on antud Otepää valla munitsipaalomandisse Ala-Veske maaüksusena.
 
5. Väljastati AS-ile Alexela Oil projekteerimistingimused Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt 24 kinnistul veeldatud maagaasi LCNG tankimisseadme ehitusprojekti koostamiseks.
 
6. Väljastati sihtasutusele Tartu Sport projekteerimistingimused Otepää külas Kaarna järv kinnistul ujuvsilla ehitusprojekti koostamiseks.
 
7. Väljastati Hanno Püttsepale ehitusluba Kääriku külas Uue-Lükardi kinnistul ehitise (puurkaev) rajamiseks.
 
8. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest üks isik.
 
9. Lõpetati Kassiratta külas asuva Kassiristi kinnistu detailplaneeringu koostamine.
 
10. Lõpetati Otepää vallasiseses linnas asuva Otepää Ajaloo Teemapargi detailplaneeringu muutmise detailplaneeringu koostamine.
 
11. Määrati matusetoetus kahele isikule kogusummas 256 eurot.
 
12. Määrati sünnitoetuse esimene osa ühele isikule summas 384 eurot ja teine osa kolmele isikule kogusummas 576 eurot.
 
13. Määrati puudega inimese täiendav toetus ühele isikule summas  8,95 eurot.
 
14. Määrati ühele isikule hoolekandeasutuses hooldamise toetus 100% ulatuses hoolekandeasutuses isiku ülalpidamise kulu maksumuse ja isiku poolt tasumisele kuuluva summa vahest.
 
15. Määrati ühele isikule hooldajatoetus.

 

16. Moodustati hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks Otepää vallas 5-liikmeline komisjon koosseisus: 1.1 Mairo Kangro (komisjoni esimees); 1.2 Aado Altmets; 1.3 Kalev Laul; 1.4 Jaanus Raidal; 1.5 Vello Vou. Seati hajaasutuste programmist toetatavate valdkondade prioriteetsus alljärgnevalt: 2.1 prioriteet I (kõrgeim) - veesüsteemide valdkond; 2.2 prioriteet II - kanalisatsioonisüsteemide valdkond; 2.3 prioriteet III - juurdepääsuteede valdkond; 2.4 prioriteet IV (madalaim) - autonoomsete elektrisüsteemide valdkond.
 
17.04.2017
 
1. Peeti  võimalikuks jagada Vana-Otepää külas asuv Kondi katastriüksus (katastritunnus 63602:001:0311) kaheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele.
 
2. Väljastati osaühingule HAGIS HGS projekteerimistingimused Vidrike külas Suur-Karupea kinnistul elamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks.
 
3. Seati ühele isikule hoolduse ja määrati hooldajatoetus.
 
4. Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kolmele isikule kogusummas 167,67 eurot.
 
5. Keelduti ühekordse sotsiaaltoetuse määramisest kahele isikule.
 
6. Anti MTÜ-le Sportlik Eesti (registrikood 80392994, aadress Sepa tn 24b Tartu linn) luba paigaldada spordiürituse „SiS IRONMAN 70.3 Otepää" reklaambänner Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt ja Valga mnt ristmiku haljasalal olevale konstruktsioonile ajavahemikuks 17. aprill 2017. a kuni 6. august 2017. a.
 
7. Anti mittetulundusühingule Carma Motoklubi (registrikood 80262323, aadress Valguse 2 Valga linn) luba paigaldada ajavahemikus 14. aprill 2017. a kuni 14. mai 2017. a motospordiürituse „MOOTORRATASTE MÄKKETÕUS LAATRES" reklaam Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt ja Valga mnt ristmiku haljasalale.
 
 
10.04.2017
 
1. Väljastati Evald Aartile projekteerimistingimused Nüpli külas Riisika kinnistul kuuri ehitusprojekti koostamiseks.
 
2. Väljastati Hegert Lutsule projekteerimistingimused Otepää vallasiseses linnas Koolitare tn 24 kinnistul üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.
 
3. Väljastati Merilin Pulleritsule ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Kesk tn 1 kinnistul ehitise (elamu, ehitisregistri kood 111033733) lammutamiseks.
 
4. Väljastati Merilin Pulleritsule ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Kesk tn 3 kinnistul ehitise (elumaja, ehitisregistri kood 111003802) lammutamiseks.
 
5. Väljastati Rukkimäe OÜ-le ehitusluba Otepää külas Rukkimäe maaüksusel ehitise (hotell, ehitisregistri kood 120313623) laiendamiseks.
 
6. Lõpetati Tõutsi külas asuva Merilini kinnistu detailplaneeringu koostamine.
 
7. Lõpetati Nüpli külas asuva Piirimäe kinnistu detailplaneeringu koostamine.
 
8. Kehtestati Otepää vallasiseses linnas asuva Tartu mnt 2 katastriüksuse detailplaneering.
 
9. Määrati puudega inimese täiendav toetus kolmele isikule kogusummas 37,07 eurot.
10. Sõlmiti ühe isikuga eluruumi üürileping.
 
11. Kanti Pühajärve Põhikooli raamatukogus maha 109 eksemplari töövihikuid, summas 473,97 eurot.
 
12. Kinnitati lihthanke „Otepää Gümnaasiumi sülearvutite kasutusrent" tulemused. Tunnistati pakkujad AKTSIASELTS TELEGRUPP (registrikood 10201478), AS Atea (registrikood 10088390), OÜ PT Mikro (registrikood 10054132) ja aktsiaselts ORDI (registrikood 10124387) vastavaks hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimustele. Tunnistati pakkujate AKTSIASELTS TELEGRUPP, AS Atea, OÜ PT Mikro ja aktsiaselts ORDI poolt esitatud pakkumused vastavaks, kuna need vastavad kõikidele hankedokumentides esitatud tingimustele. Lähtudes hankedokumentides esitatud hindamise kriteeriumitest tunnistati edukaks pakkumuseks pakkuja OÜ PT Mikro poolt esitatud pakkumus summas 17 534,88 eurot koos käibemaksuga, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus.
 
13. Kinnitati avatud hankemenetlusega riigihanke „Otepää Kultuurikeskuse II korruse ja välisfassaadi renoveerimine" tulemused. Tunnistati pakkujad AS EVIKO (registrikood 10321432), Rennes OÜ (registrikood 12115464), osaühing PVH EHITUS (registrikood 10148040) ning ühispakkujad JB EHITUSE OÜ (registrikood 10171932) ja Osaühing Silindia Ehitus (registrikood 10721829) vastavaks hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimustele. Tunnistati pakkujate AS EVIKO, Rennes OÜ, osaühing PVH EHITUS ning ühispakkujate JB EHITUSE OÜ ja Osaühing Silindia Ehitus poolt esitatud pakkumused vastavaks, kuna need vastavad kõikidele hankedokumentides esitatud tingimustele. Lähtudes hankedokumentides esitatud hindamise kriteeriumitest tunnistati edukaks pakkumuseks pakkuja Rennes OÜ poolt esitatud pakkumus summas 335 917,68 eurot koos käibemaksuga, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus.
 
 
06.04.2017

 

1. Eraldati Otepää Vallavalitsuse reservfondist eelarvereale „Vallavalitsus" 2500 eurot, sh: 1.1 1625 eurot 2017. a INAS-i murdmaasuusatamise maailma- ja Euroopa meistrivõistlustel  edukalt esinenud Hans Teearu premeerimise (preemia netosumma 1300 eurot) kulude katmiseks; 1.2 875 eurot 2017. a INAS-i murdmaasuusatamise maailma- ja Euroopa meistrivõistlustel  edukalt esinenud Hans Teearu treeneri Kalju Ojaste premeerimise (preemia netosumma 700 eurot) kulude katmiseks.
 
03.04.2017
 
1. Peeti võimalikuks jagada Nüpli külas asuv Turba katastriüksus (katastritunnus 63602:002:1070) kaheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele.
 
2. Väljastati Vallo Hansenile ehitusluba Pedajamäe külas Ala-Marsina kinnistul ehitise (suvila) püstitamiseks.
 
3. Jäeti algatamata Sihva külas asuva Järve-Peetri katastriüksuse detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.
 
4. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kaks isikut. 
 
5. Määrati ühekordne sotsiaaltoetus ühele isikule summas 14,79 eurot.
 
6. Määrati puudega inimese täiendav toetus neljale isikule kogusummas 46,02 eurot.
 
7. Anti mittetulundusühingule R-Team (registrikood 80353735, aadress Arbu 11-29, Tallinn) projektlaagri tegevusluba noorte tenniselaagri pidamiseks Arula Külalistemajas (aadress Arula küla, Otepää vald) ajavahemikul 14. – 27. august 2017. a.
 
8.Suurendati AS-i Otepää Veevärk aktsiakapitali 219 840 euro võrra uute aktsiate väljalaskmise teel 256 000 euroni.
 
9. Kinnitati lihthanke „Pühajärve rannavalve teenus 2017" tulemused. Tunnistati pakkuja AS G4S Eesti (registrikood 10022095) vastavaks hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimustele. Lähtudes hankedokumentides esitatud hindamise kriteeriumitest tunnistati edukaks pakkumuseks pakkuja AS G4S Eesti poolt esitatud pakkumus summas 22 603,73 eurot koos käibemaksuga, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus.
 
10. Täiendati  Otepää Vallavalitsuse 2017. aasta hankeplaani järgmiselt: Palupera tee äärse korvpalliväljaku rekonstrueerimine, lihthange. Ehitustööde algus mai 2017, vastutav isik Mairo Kangro. 
 
11. Otsustati korraldada perioodil 23. - 24. aprill 2017. a rahvaküsitlus, selgitamaks välja elanike arvamus Vabariigi Valitsuse algatatud Otepää valla, Puka valla ja Sangaste valla kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise kohta. Moodustati rahvaküsitluse korraldamiseks komisjon järgmises koosseisus: 2.1 esimees Vello Vou; 2.2 aseesimees Kristina Reigo; 2.3 liikmed: 2.3.1 Enelin Alter; 2.3.2 Urmas Kuldmaa; 2.3.3 Kristi Mitt; 2.3.4 Kersti Tamm; 2.4 asendusliikmed: 2.4.1 Monika Otrokova; 2.4.2 Kristin Leht.
 

 

12. Anti EPICENTER KINNISVARA TARTU OÜ-le (registrikood 12655732, aadress Aleksandri tn 8, Tartu linn) luba paigaldada ajavahemikuks 3. aprill 2017. a – 3. aprill 2018. a reklaamplakat suurusega 1 m x 1,5 m Arula külas asuvale Suusa kinnistule ja määrati reklaamimaksu suuruseks 9,59 eurot ühes kuus.