Vallavalitsuse istungid

Vallavalitsuse istungid toimuvad reeglina kord nädalas. 

Dokumendiregister


Vallavalitsuse istungite protokollid

Vallavalitsuse korraldused

Vallavalitsuse määrused
 Vallavalitsuse istungitel 

27.03.2017
 
1. Määrati Nüpli külas asuva Paluotsa katastriüksuse (katastritunnus 63602:002:0292) uueks lähiaadressiks Vahemetsa.
 
2. Peeti võimalikuks jagada Kassiratta külas asuv Juusa-Lauri katastriüksus (katastritunnus 63601:003:0581) kolmeks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele.
 
3. Kooskõlastati Kääriku külas Uue-Lükardi maaüksusele (katastritunnus 63601:002:1911) kavandatava puurkaevu asukoht.
 
4. Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus ehitusluba Kääriku külas Kääriku kinnistul ehitise (majutushoone) püstitamiseks. Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 3. augusti 2016. a korraldus nr 2-4-359 „Sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus ehitusloa väljastamine" ja selle alusel 3. augustil 2016. a väljastatud ehitusluba nr 1612271/10433 Kääriku külas asuvale Kääriku kinnistule majandushoone (ehitisregistri kood 120792744) püstitamiseks.
 
5. Väljastati aktsiaseltsile Pühajärve Puhkekodu ehitusluba Pühajärve külas Sõjatamme maaüksusel ehitise (peahoone (korpus 1), ehitisregistri kood 111024050) laiendamiseks.
6. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest üks isik.
 
7. Määrati ühekordne sotsiaaltoetus ühele isikule summas 56 euro.
 
8. Eraldati Otepää valla 2017. aasta eelarve realt "Muud hariduskulud" Meediagrupile Süd-Est 400 eurot mittetulundusühingu tunnustamiseks ajalehe "Otepää Teataja" 85. aastapäeva puhul.
9. Eraldati Otepää valla 2017. aasta eelarve realt "Muud hariduskulud" AS-ile Otepää Veevärk 200 eurot aktsiaseltsi tunnustamiseks 20. aastapäeva puhul.
 
10. Anti Keskkonnaametile nõusolek AS-ile Otepää Veevärk vee erikasutusloa väljastamiseks põhjavee võtuks ja tekkiva heitvee suublasse juhtimiseks vee-ettevõtja tegevuspiirkondades ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse osutamise eesmärgil.
 
11. Otsustati anda Otepää medal järgmistele isikutele: 1.1 Mart Juur; 1.2 Jaak Raudsepp; 1.3 Helle Tallo; 1.4 Voldemar Tasa.

 

 

20.03.2017

1.     Väljastati Tanel Keresele projekteerimistingimused Kaurutootsi külas Tsiberi kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks.

2.     Väljastati Erki Saarele ehitusluba Mäha külas Tammuri kinnistul ehitise (päikeseelektrijaam) püstitamiseks.

3.     Väljastati Juhan Rootsmale ehitusluba Vidrike külas Tammemäe kinnistul ehitise (elumaja, ehitisregistri kood 111007901) lammutamiseks.

4.     Väljastati Juhan Rootsmale ehitusluba Vidrike külas Tammemäe kinnistul ehitise (küün, ehitisregistri kood 111007904) lammutamiseks.

5.     Väljastati Juhan Rootsmale ehitusluba Vidrike külas Tammemäe kinnistul ehitise (üksikelamu) püstitamiseks.

6.     Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128 eurot.

7.     Määrati sünnitoetuse esimene osa kahele isikule kogusummas 768 eurot. Määrati sünnitoetuse teine osa viiele isikule kogusummas 960 eurot.

8.     Määrati ühekordne sotsiaaltoetus ühele isikule summas 64 eurot.

 

9.     Määrati puudega inimese täiendav toetus ühele isikule summas 8,95 eurot.

 
13.03.2017
1. Peeti võimalikuks jagada Nüpli külas asuv Paluotsa katastriüksus (katastritunnus 63602:002:0291) kolmeks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele.
 
2. Peeti võimalikuks jagada Nüpli külas asuv Paluotsa katastriüksus (katastritunnus 63602:002:0293) kolmeks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele.
 
3. Kinnitati Kääriku külas asuva Jänesenurga maaüksuse erastamise tingimused.
 
4. Väljastati Otepää vallale ehitusluba Sihva külas Uue-Kooli kinnistul ehitise (mänguväljak) rajamiseks.
 
5. Väljastati UPM-Kymmene Otepää AS-ile kasutusluba Otepää vallasiseses linnas Tehase kinnistul asuva ehitise (katlamaja, ehitisregistri kood 120792468) kasutuselevõtuks.
 
6. Määrati matusetoetus kahele isikule kogusummas 256 eurot.
 
7. Määrati sünnitoetuse esimene osa ühele isikule summas 384 eurot.
 
8. Määrati ühekordne sotsiaaltoetus ühele isikule summas 100 eurot.
 
9. Anti Võimlemisklubile "Rütmika" (registrikood 80046097, aadress Kalevi 71-8, Tartu linn) projektlaagri tegevusluba õppetreeninglaagri VK Rütmika suvelaager pidamiseks Otepää Gümnaasiumi ruumides (aadress Koolitare 5, Otepää vallasisene linn) ajavahemikul 5. – 10. august 2017. a.
 
10. Anti Võimlemisklubile "Rütmika" (registrikood 80046097, aadress Kalevi 71-8, Tartu linn) projektlaagri tegevusluba õppetreeninglaagri VK Rütmika suvelaager pidamiseks Otepää Gümnaasiumi ruumides (aadress Koolitare 5, Otepää vallasisene linn) ajavahemikul 8. – 13. august 2017. a.
 
11. Määrati alates 1. maist 2017. a Otepää vallas segaolmejäätmete jäätmeveo teenustasu suurused. 
 
12. Täiendati Otepää Vallavalitsuse 2017. aasta hankeplaani järgmiselt: Lihthange Otepää „Pähklikese" lasteaiahoone rekonstrueerimisprojekti koostamine.  Teenuse tellimine: I kv, aprill 2017. Vastutav isik: Mairo Kangro. 

 

13. Kanti Pühajärve Põhikooli raamatukogus maha 82 eksemplari tööraamatuid, summas 372,81 eurot.
 
06.03.2017
1. Kehtestati Otepää Kultuurikeskuse teenuste hinnad.
 
2. Kooskõlastati Vidrike külas Tammemäe maaüksusele (katastritunnus 63601:003:1911) kavandatava puurkaevu asukoht. 
 
3. Vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumisest neli isikut.
 
4. Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128 eurot.
 
5. Määrati sünnitoetuse esimene osa ühele isikule kogusummas 384 eurot.
 
6. Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kolmele isikule kogusummas 128 eurot.
 
7. Määrati külaseltsidele toetus järgmiselt: 1.1 MTÜ ARULA KÜLASELTS 475 eurot; 1.2 MITTETULUNDUSÜHING VANA-OTEPÄÄ KÜLASELTS 475 eurot; 1.3 Mittetulundusühing Pedajamäe Külaselts 475 eurot; 1.4 Kastolatsi külaseltsing 150 eurot; 1.5 MTÜ Vidrike Selts 475 eurot; 1.6 MTÜ KAPPERMÄE SELTS 975 eurot; 1.7 MITTETULUNDUSÜHING PILKUSE KÜLASELTS 975 eurot.
 
8. Kinnitati Mereli Mändmetsa hajaasustuse programmi lõpparuanne ja toetuslepingu täitmine.