Vallavalitsuse istungid

Vallavalitsuse istungid toimuvad reeglina kord nädalas. 

Dokumendiregister


Vallavalitsuse istungite protokollid

Vallavalitsuse korraldused

Vallavalitsuse määrused
 Vallavalitsuse istungitel

09.08.2017
 
1. Otsustati võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule Otepää vallasiseses linnas asuva Savikoja maaüksuse detailplaneering.
 
2. Kooskõlastati Vana-Otepää külas Purdemäe maaüksusele (katastritunnus 63602:001:1351) kavandatava puurkaevu asukoht.
 
3. Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kolmele isikule kogusummas 96 eurot.
 
4. Määrati matusetoetus kolmele isikule kogusummas 384 eurot.
 
5. Määrata sünnitoetuse esimene osa ühele isikule summas 384 eurot.
 
6. Anti Keskkonnaametile nõusolek Äärmusliku Spordi AS-ile vee erikasutusloa väljastamiseks Arula külas põhjavee võtuks ja tekkiva heitvee suublasse juhtimiseks.
 
7. Anti Otepää Motoklubile (registrikood 80087475, aadress Annimatsi, Sihva küla, Otepää vald) luba paigaldada ajavahemikuks 4. - 11. august 2017. a ürituse „POWER CAMP, AMERICAN CAR MEETING" reklaam Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt ja Valga mnt ristmiku haljasalale.
 
8. Anti Eesti Laskesuusatamise Föderatsioonile (registrikood 80086033, aadress Pirita tee 12, Tallinn) luba paigaldada spordiürituse „IBU YJWCH 2018 Otepää" reklaambännerid ajavahemikuks 4. september 2017. a kuni 5. märts 2018. a.
 
9. Anti OÜ-le ARIPALTE nõusolek anda Otepää vallasiseses linnas Ranna tee 3 asuva rannahoone ruum (OÜ MELOTRIX GRUPP töö nr 002/04 „Pühajärve rannahoone rekonstrueerimise ehitusprojekt" põhiplaanil märgitud rannavalve inventari ruum koos laopinnaga, pindala 12,7 m2) rannatarvete hoiustamiseks MTÜ Otisurf allkasutusse kuni 1. novembrini 2017. a.
 
10. Otsustati saata vallavalitsuse liige Mare Raid ajavahemikuks 25. - 27. august 2017. a välislähetusse Soome Vabariiki  seoses osalemisega Soome Vabariigi 100. aastapäeva ja Vihti valla 510. aastapäeva tähistamisel.
 
 
31.07.2017
 
1. Väljastati mittetulundusühingule "Nüpli külakeskus" projekteerimistingimused Nüpli külas Eedi kinnistul ratsutamisväljaku rajamise ehitusprojekti koostamiseks. 
 
2. Väljastati Gert Romanovile ehitusluba Pühajärve külas Kukemäe kinnistul ehitise (puuraugud) rajamiseks. 
 
3. Määrati  sünnitoetuse esimene osa kolmele isikule kogusummas 1152 eurot. Määrati sünnitoetuse teine osa ühele isikule summas  192 eurot.

 

 
24.07.2017
 
1. Väljastati AS-ile Otepää Veevärk ehitusluba Otepää vallasiseses linnas ehitise (kaugküttetorustik) rajamiseks.
 
2. Lõpetati Kaurutootsi külas asuva Soovere kinnistu detailplaneeringu koostamine.
 
3. Lõpetati Otepää külas asuva Möldre kinnistu detailplaneeringu koostamine.
 
4. Lõpetati Otepää vallasiseses linnas asuva Munamäe tn 4 kinnistu detailplaneeringu koostamine.
 
5. Lõpetati Otepää vallasiseses linnas asuva Valga põik 2 kinnistu detailplaneeringu koostamine.
 
6. Lõpetati Pedajamäe külas asuva Kurnakese kinnistu detailplaneeringu koostamine.
 
7. Lõpetati Pilkuse-Tamme maaüksuse detailplaneeringu koostamine.
 
8. Lõpetati Pühajärve külas asuva Kullamäe kinnistu detailplaneeringu koostamine.
 
9. Lõpetati Pühajärve külas asuva Neitsitamme kinnistu detailplaneeringu koostamine.
 
10. Lõpetati Pühajärve külas asuva Neitsitamme kinnistu detailplaneeringu koostamine. 
 
11. Lõpetati Sihva külas asuva Kooliranna maaüksuse detailplaneeringu koostamine. 
 
12. Lõpetati Sihva külas asuva Nilsi kinnistu detailplaneeringu koostamine. 
 
13. Lõpetati Sihva külas asuva Saare puhkemaja kinnistu detailplaneeringu koostamine. 
 
14. Lõpetati Vidrike külas asuva Järvevana kinnistu detailplaneeringu koostamine. 
 
15. Lõpetati Vidrike külas asuva Väike-Punsu kinnistu detailplaneeringu koostamine. 
 
16. Määrati mittetulundusühingule KARUKÄPP 200 euro suurune kultuuriürituse toetus seinakalendri "Juubeliaasta mustrikalender 2018" väljaandmiseks. 
 
17. Anti mittetulundusühingule Otepää Muusikaühing paigaldada ajavahemikuks 21. - 30. juuli 2017. a Pühajärve XX Puhkpillipäevade reklaam Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt – Palupera tee ristmiku juures asuvale reklaamtahvlile. 
 
18. Anti Prisma NET OÜ luba paigaldada ajavahemikuks 27.juuli - 06.august 2017. a. kontserdi „Naised köögis" reklaam Otepää vallasiseses linnas, Tartu mnt 6 vastas asuval Tartu mnt piilaril. Otsustati väljastada korraldus. 
 
19. Jäeti rahuldamata Aivar Harki, Andrus Kõo, Ants Vaheri, Hanno Pütsepa, Ilmar Haagi, Madis Paluoja, Maie Soo, Ojari Paasi, Raivo Tedre, Reivo Orava, Urmo Tootsi hajaasustuse programmi toetuse taotlused.
 
20. Rahuldati Aare Loki hajaasustuse programmi toetuse taotlus Vana-Otepää külas asuvale Saare kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks järgmiselt: toetuse suurus 2524 eurot; toetuse omafinantseering 1262 eurot.
 
21. Rahuldati Ants Vaheri hajaasustuse programmi toetuse taotlus Pilkuse külas asuvale Tuisu kinnistule veesüsteemi rajamiseks järgmiselt: toetuse suurus 1408,87 eurot; toetuse omafinantseering 704,33 eurot.
 
22. Rahuldati Jaanika Mölderi hajaasustuse programmi toetuse taotlus Truuta külas asuvale Liinu kinnistule veesüsteemi rajamiseks järgmiselt: toetuse suurus 6500 eurot; toetuse omafinantseering 4180 eurot.
 
23. Rahuldati Peeter Kanguri hajaasustuse programmi toetuse taotlus Tõutsi külas asuvale Öödre kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks järgmiselt: toetuse suurus 4156,87 eurot; toetuse omafinantseering 2078,13 eurot.
 
24. Rahuldati Toomas Orasoni hajaasustuse programmi toetuse taotlus Pilkuse külas asuvale Raja kinnistule veesüsteemi rajamiseks järgmiselt: toetuse suurus 3140 eurot; toetuse omafinantseering 1570 eurot. Rahuldati Toomas Orasoni hajaasustuse programmi toetuse taotlus Pilkuse külas asuvale Raja kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks järgmiselt: toetuse suurus 2375,2 eurot; toetuse omafinantseering 1187,6 eurot.
 
25. Määrati matusetoetus ühele isikule summas 128 eurot.
 
17.07.2017
 
1. Väljastati OSAÜHINGULE KVALITON ehitusluba Vidrike külas Vidrike kinnistul ehitise (ujumissild) rajamiseks.
 
2. Kinnitati Toomas Verniku hajaasustuse programmi lõpparuanne. 
 
3. Määrati matusetoetus kolmele isikule kogusummas 384 eurot.
 
4. Määrati sünnitoetuse esimene osa ühele isikule summas 384 eurot.
 
5. Määrati puudega inimese täiendav toetus ühele isikule summas 8,95 eurot.
 
6. Määrati ühekordne sotsiaaltoetus ühele isikule summas 32 eurot.
 
7. Anti Spordiklubile "DO" (registrikood 80051098, aadress Laulupeo pst 19, Tartu linn) projektlaagri tegevusluba DO Judokooli laagri "Kääriku Judopäevad 2017" pidamiseks Kääriku Spordikeskuse ruumides (aadress Kääriku küla, Otepää vald) ajavahemikul 3. – 15. juuli 2017. a.
8. Otsustati saata vallavanem Kalev Laul ajavahemikuks 23. – 25. juuli 2017. a välislähetusse Venemaa Föderatsiooni Pihkva oblastisse seoses osavõtuga Pihkva linna päevadest.
 
9. Eraldati Jalgpalliklubile FC Otepää 2. septembril 2017. a. toimuva jalgpalli Eesti maavõistluste mängu Valgamaa - Põlvamaa korraldamiseks toetus summas 250 eurot.
 
10. Muudeti Otepää Vallavalitsuse 3. juuli 2017. a korralduse nr 2-4-347 „Nikulin Circus OÜ-le reklaami paigaldusloa andmine ja reklaamimaksu määramine" punkti 1 järgmiselt: „1. Anda Nikulin Circus OÜ-le (registrikood 12584398, asukoht Pargi tee 12 Viimsi alevik Viimsi vald) luba paigaldada 25 reklaamplakatit suurusega 42 cm x 59,4 cm Otepää vallasiseses linnas asuvate tänavavalgustuspostide külge ajavahemikuks 10. - 12. juuli 2017. a ja määrata reklaamimaksu suuruseks 72 eurot.".
 
11. Eraldati Otepää Vallavalitsuse reservfondist eelarvereale „Veemajandus" 3346,63 eurot „Hajaasustuse programmi" kulude katmiseks.
 

 

12. Anti Lauri Drubinšile (isikukood 38702285712) luba paigaldada ajavahemikuks 14. juuli -  7. august 2017. a motospordiürituse „VALGA ROMURING" reklaam Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt ja Valga mnt ristmiku haljasalale vastavalt asendiplaanile.
 
03.07.2017
 
1. Määrati ühekordne sotsiaaltoetus ühele isikule 64 eurot.
 
2. Seati ühele isikule hoolduse ja määrati hooldajatoetus.
 
3. Määrati puudega inimese täiendav toetus ühele isikule summas 8,95 eurot.
 
4. Määrati  koolilõpetaja toetus 39-le põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajatele kogusummas 1320 eurot.
 
5. Määrati kultuuriürituse toetus alljärgnevatele kultuuriühingutele: 1.1 mittetulundusühing Pedajamäe Külaselts 12. augustil 2017. a toimuva ürituse "Järvekino" korraldamiseks 300 eurot; 1.2 mittetulundusühing Otepää Muusikaühing 28. - 30. juulil 2017. a. toimuva ürituse "Pühajärve XX Puhkpillipäevad" korraldamiseks 350 eurot.
 
6. Kooskõlastati Pühajärve külas Nõlva maaüksusele (katastritunnus 63601:001:0197) kavandatava puurkaevu asukoht.
 
7. Anti Nikulin Circus OÜ-le (registrikood 12584398, asukoht Pargi tee 12 Viimsi alevik Viimsi vald) luba paigaldada 25 reklaamplakatit suurusega 42 cm x 59,4 cm Otepää vallasiseses linnas asuvate tänavavalgustuspostide külge ajavahemikuks 7. - 12. juuli 2017. a ja määrata reklaamimaksu suuruseks 144 eurot.
 
8. Kinnitati väljakuulutamiseta läbirääkimistega riigihanke „Otepää keskväljaku piirkonna arhitektuurse ehitusprojekti koostamine" tulemused. Tunnistati pakkuja Kadarik Tüür Arhitektid OÜ (registrikood 12018716) vastavaks hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimustele. Tunnistati pakkuja Kadarik Tüür Arhitektid OÜ poolt esitatud pakkumus vastavaks, kuna see vastab kõikidele hankedokumentides esitatud tingimustele. Tunnistati edukaks pakkumuseks pakkuja Kadarik Tüür Arhitektid OÜ poolt esitatud pakkumus.
 

 

9. Määrati haridustoetus kooli edukal lõpetamisel seitsmele isikule kogusummas 1250 eurot. Tartu Ülikooli teaduskooli poolt koordineeritud üleriigilisel olümpiaadil eduka esinemise eest  õpilasele ja juhendajale kogusummas 140 eurot. Määrati haridustoetus üleriigilisel olümpiaadil või konkursil edukalt esinenud Otepää Gümnaasiumi, Pühajärve Põhikooli ja Otepää Muusikakooli õpilastele ja nende juhendajatele kogusummas 1100 eurot. Võistumiksidel I-III koha saavutanud Otepää Gümnaasiumi võistkonnad kokku 450 eurot. Otsustati kanda võistkondade haridustoetused tunnustamise korraldamiseks Otepää Gümnaasiumi eelarve tuludesse.