Vallavalitsuse istungid

Vallavalitsuse istungid toimuvad reeglina kord nädalas. 

Dokumendiregister


Vallavalitsuse istungite protokollid

Vallavalitsuse korraldused

Vallavalitsuse määrused
 Vallavalitsuse istungitel

26.06.2017
 
1. Väljastati Aqua Pesulad OÜ-le kasutusluba Otepää vallasiseses linnas Väike-Veske kinnistul asuva ehitise (iseteeninduslik autopesula, ehitisregistri kood 220807605) kasutuselevõtuks.
 
2. Määrati sünnitoetuse esimene osa ühele isikule summas 384 eurot. Määrati sünnitoetuse teine osa seitsmele isikule kogusummas 1344 eurot.
 
3. Määrati ühekordne sotsiaaltoetus ühele isikule summas  14,50 eurot.
 
4. Määrati puudega inimese täiendav toetus ühele isikule summas 8,95 eurot.
 
5. Määrati koduteenus ühele isikule.
 
6. Eraldati Otepää valla 2017. aasta eelarve realt "Toetus kultuuriseltsidele" MTÜ-le VALGA NOORED TULETALLAJAD 400 eurot Otepää Päästekomando 120-aasta juubeliürituse korraldamise toetamiseks.
 
7. Peeti võimalikuks jagada Arula külas asuv Mädajärve katastriüksus (katastritunnus 63601:001:0057) kaheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele.
 
8. Peeti võimalikuks jagada Pedajamäe külas asuv Pedjamäe katastriüksus (katastritunnus 63601:001:1000) kolmeks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele.

 

 
21.06.2017
 
1. Määrati Otepää Valla Valimiskomisjoni asukohaks Otepää vallasisene linn, Lipuväljak 13, Otepää Vallavalitsuse kabinet nr 211.
 
2. Peeti võimalikuks jagada Pilkuse külas asuv Säre katastriüksus (katastritunnus 63602:003:0230) kaheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele. 
 
3. Nõustuti Ilmjärve külas asuva ca 0,96 ha suuruse maaüksuse (piiriettepaneku nr AT1704270003) Eesti Vabariigi omandisse jätmisega riigi maareservina vastavalt maareformi seaduse § 31 lõike 1 punktile 8.
 
4. Nõustuti Tõutsi külas asuva ca 0,97 ha suuruse maaüksuse (piiriettepaneku nr AT1704280004) Eesti Vabariigi omandisse jätmisega riigi maareservina vastavalt maareformi seaduse § 31 lõike 1 punktile 8.
 
5. Otsustati mitte nõustuda Sihva külas asuva ca 4,10 ha suuruse maaüksuse (piiriettepaneku nr AT1704270009) Eesti Vabariigi omandisse jätmisega riigi maareservina, kuna see maaüksus asub õigusvastaselt võõrandatud Annimatsi nr 49 talu maal, mille suhtes toimub maa tagastamise menetlus.
 
6. Otsustati mitte nõustuda Sihva külas asuva ca 1,52 ha suuruse maaüksuse (piiriettepaneku nr AT1704280001) Eesti Vabariigi omandisse jätmisega riigi maareservina, kuna see maaüksus asub õigusvastaselt võõrandatud Annimatsi nr 49 talu maal, mille suhtes toimub maa tagastamise menetlus.
 
7. Kooskõlastati Pühajärve külas Kukemäe maaüksusele (katastritunnus 63601:001:0713) kavandatava kolme puuraugu asukoht.
 
8. Väljastati Mesimees OÜ-le ehitusluba Pedajamäe külas Pauska kinnistul ehitise (tiik) rajamiseks.
 
9. Väljastati AS-ile Alexela Oil ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt 24 kinnistul ehitise (kauplus) püstitamiseks.
 
10. Väljastati AS-ile Alexela Oil ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt 24 kinnistul ehitise (pesula) püstitamiseks.
 
11. Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus kasutusluba Kääriku külas Kääriku kinnistul asuva ehitise (kaabelliin, ehitisregistri kood 220794579) kasutuselevõtuks.
 
12. Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus kasutusluba Kääriku külas Kääriku kinnistul asuva ehitise (kanalisatsioonitorustik, ehitisregistri kood 220794558) kasutuselevõtuks.
 
13. Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus kasutusluba Kääriku külas Kääriku kinnistul asuva ehitise (küttetorustik, ehitisregistri kood 220794544) kasutuselevõtuks.
 
14. Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus kasutusluba Kääriku külas Kääriku kinnistul asuva ehitise (reovee puhastusrajatis, ehitisregistri kood 220269404) kasutuselevõtuks.
 
15. Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus kasutusluba Kääriku külas Kääriku kinnistul asuva ehitise (side kaabelliin, ehitisregistri kood 220794549) kasutuselevõtuks.
 
16. Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus kasutusluba Kääriku külas Kääriku kinnistul asuva ehitise (tuletõrje veevarustuse torustik, ehitisregistri kood 220794581) kasutuselevõtuks.
 
17. Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus kasutusluba Kääriku külas Kääriku kinnistul asuva ehitise (veetorustik, ehitisregistri kood 220794546) kasutuselevõtuks.
 
18. Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus kasutusluba Kääriku külas Kääriku kinnistul asuva ehitise (veetöötlusjaam, ehitisregistri kood 220792691) kasutuselevõtuks.
 
19. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kaks isikut.
 
20. Lõpetati Ilmjärve külas asuva Veski kinnistu detailplaneeringu koostamine.
 
21. Lõpetati Kassiratta külas asuva Väike-Peebo kinnistu detailplaneeringu koostamine.
 
22. Lõpetati Kassiratta külas asuvate Väike-Veskioru ja Uue-Veskioru kinnistute detailplaneeringu koostamine.
 
23. Lõpetati Mäha külas asuva Suure-Pursa kinnistu detailplaneeringu koostamine.
 
24. Lõpetati Nüpli külas asuva Kaldaääre kinnistu detailplaneeringu koostamine.
 
25. Lõpetati Nüpli külas asuvate Tedre ja Olli kinnistute detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine.
 
26. Lõpetati Otepää külas asuva Mäekalda kinnistu detailplaneeringu koostamine.
 
27. Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 5. detsembri 2007. a korraldus nr 2-4-747 „Otepää vallas Otepää külas asuva Vana-Otepää õppe-spordibaasi kinnistu detailplaneeringu algatamine".
 
28. Lõpetati Otepää vallasiseses linnas asuva Mäe tn 17 kinnistu detailplaneeringu koostamine.
 
29. Lõpetati Otepää vallasiseses linnas asuva Oru tn 12 kinnistu detailplaneeringu koostamine.
 
30. Lõpetati Otepää vallasiseses linnas asuva Pühajärve tee 3a kinnistu detailplaneeringu koostamine.
 
31. Lõpetati Otepää vallasiseses linnas asuva Saeveski kinnistu detailplaneeringu koostamine.
 
32. Lõpetati Otepää vallasiseses linnas asuva Valga mnt 15 kinnistu detailplaneeringu koostamine.
 
33. Lõpetati Pedajamäe külas asuva Laane kinnistu detailplaneeringu koostamine.
 
34. Lõpetati Raudsepa külas asuvate Rebase ja Lepassaare kinnistute detailplaneeringu koostamine.
 
35. Lõpetati Sihva külas asuva Kondisoo kinnistu detailplaneeringu koostamine.
 
36. Määrati ühele isikule hoolekandeasutuses hooldamise toetus.
 
37. Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128 eurot.
 
38. Määrati ühekordne sotsiaaltoetus ühele isikule summas 64 eurot.
 
39. Määrati puudega inimese täiendav toetus ühele isikule summas 8,95 eurot.
 
40. Kinnitati lihthanke „Otepää valla tänavate remont 2017" tulemused. Tunnistati pakkujad Aktsiaselts Eesti Teed (registrikood 12249762) ja RoadWest OÜ (registrikood 11137400) vastavaks hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimustele. Lähtudes hankedokumentides esitatud hindamise kriteeriumist tunnistati edukaks pakkumuseks pakkuja RoadWest OÜ poolt esitatud pakkumus summas 58 517,28 eurot koos käibemaksuga, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus.

 

41. Peeti võimalikuks jagada Nüpli külas asuv Sulaoja katastriüksus (katastritunnus 63602:002:0950) kaheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele. 

 

14.06.2017
 
1. Anti Viljandi Spordikoolile (registrikood 75005268, aadress Vaksali 4, Viljandi linn) projektlaagri tegevusluba suusatajate laagri pidamiseks Audentese Spordigümnaasiumi Otepää filiaali ruumides (aadress Lipuväljak 14, Otepää vallasisene linn) ajavahemikul 24. – 29. august 2017. a.
 
2. Väljastati Janika Ilvesele projekteerimistingimused Truuta külas Rehemäe kinnistul abihoone püstitamise ehitusprojekti koostamiseks.
 
3. Väljastati  UPM-Kymmene Otepää AS-ile ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Tehase kinnistul ehitise (mürapiire) rajamiseks.
 
4. Väljastati OÜ-le Scaleter osakasutusluba Otepää vallasiseses linnas Lutsu kinnistul asuva ehitise (tootmishoone, ehitisregistri kood 120788773) kasutuselevõtuks hoone osa telgede 1 - 12 ja A - D vahel.
 
5. Väljastati OÜ-le OTEPÄÄ LIHATÖÖSTUS EDGAR kasutusluba Vana-Otepää külas Edgari kinnistul asuva ehitise (tootmishoone, ehitisregistri kood 111026237) kasutuselevõtuks.
 
6. Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus kasutusluba Kääriku külas Kääriku kinnistul asuva ehitise (majutushoone, ehitisregistri kood 120811199) kasutuselevõtuks.
 
7. Väljastati Toomas Kihole kasutusluba Sihva külas Vana-Mäeotsa kinnistul asuva ehitise (suvila, ehitisregistri kood 120281970) kasutuselevõtuks.
 
8. Lõpetati Arula külas asuva Ansu kinnistu detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine.
 
9. Lõpetati Kääriku külas asuva Väike-Torni kinnistu detailplaneeringu koostamine.
 
10. Lõpetati Kääriku külas asuva Markuse kinnistu detailplaneeringu koostamine.
 
11. Lõpetati Nüpli külas asuvate Munamäe ja Uuemäe kinnistute ja lähiümbruse detailplaneeringu koostamine.
 
12. Lõpetati Nüpli külas asuva Vahe-Kellamäe kinnistu detailplaneeringu koostamine.
 
13. Lõpetati Pedajamäe külas asuva Ando kinnistu II maatüki detailplaneeringu koostamine.
 
14. Lõpetati Pedajamäe külas asuva Kaevu kinnistu detailplaneeringu koostamine.
 
15. Lõpetati Pilkuse külas asuva Juhani kinnistu detailplaneeringu koostamine.
 
16. Kehtestati Otepää vallasiseses linnas asuvate Pihlaka ja Lombiveere katastriüksuste detailplaneering.
 
17. Määrati matusetoetus kolmele isikule kogusummas 384 eurot.
 
18. Määrati puudega inimese täiendav toetus kahele isikule kogusummas 17,9 eurot.
 
19. Määrati 2016/2017 õppeaasta lõpuni kooli- ja lasteaiatoidu toetus ühele vähekindlustatud perede lapsele.
 
20. Sõlmiti ühe isikuga sotsiaaleluruumi üürileping.
 
21. Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kahele isikule kogusummas 128 eurot.
 
22. Anti mittetulundusühingule ABC Arendus (registrikood 80232658, aadress Anne 18a, Tartu linn) luba paigaldada ajavahemikuks 15. juuni - 16. juuli 2017. a ürituse „Pühajärve Swim&Run Weekend 2017" reklaamtreiler Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt ja Valga mnt ristmiku haljasalale vastavalt Maanteeameti poolt väljastatud tingimustele.
 
23. Anti Prisma NET OÜ-le (registrikood 12648723, aadress Klooga mnt 2a, Tabasalu alevik, Harku vald) luba paigaldada ajavahemikuks 5. juuni - 2. juuli 2017. a Tervise Arengu Instituudi ennetuskampaania „ELA TUBAKATA" reklaam Otepää vallasiseses linnas Lipuväljaku kinnistul asuvale reklaampiilarile.
 
24. Eraldati Otepää Motoklubile 16. - 18. juunil 2017. a. toimuva rahvusvahelise mootorratturite kokkutuleku „Otepää Tour" korraldamiseks toetus summas 250 eurot.
 
 

05.06.2017
1.    Väljastati Andres Reigole ehitusluba Mäha külas Andrese kinnistul ehitise (abihoone) püstitamiseks.


2.    Väljastati Gert Romanovile ehitusluba Pühajärve külas Kukemäe kinnistul ehitise (abihoone) püstitamiseks.


3.    Väljastati Gert Romanovile ehitusluba Pühajärve külas Kukemäe kinnistul ehitise (puurkaev) rajamiseks.


4.    Määrati sünnitoetuse esimene osa ühele isikule summas 384 eurot. Määrati sünnitoetuse teine osa neljale isikule kogusummas 768 eurot.


5.    Määrati ühele isikule hooldus ja hooldaja.


6.    Määrati koduteenus ühele isikule.


7.    Anti Keskkonnaametile nõusolek aktsiaseltsile Pühajärve Puhkekodu vee erikasutusloa väljastamiseks Pühajärve külas Sõjatamme kinnistul asuva Pühajärve Puhkekodu hotelli tarbeks põhjavee võtmiseks rohkem kui 5 m³ ööpäevas ning puhastatud sademevee ja nõuetele vastava basseini filtripesuvee juhtimiseks suublasse.


8.    Anti Otepää Motoklubile (registrikood 80087475, aadress Annimatsi, Sihva küla, Otepää vald) luba paigaldada ajavahemikuks 23. mai - 16. juuni 2017. a ürituse „OTEPÄÄ TOUR 16.-18.06.2017" reklaam Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt ja Valga mnt ristmiku haljasalale.


9.    Sõlmiti Rener OÜ-ga (registrikood 12939142, aadress Virulombi 16-1, Otepää vallasisene linn) Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 13 asuva asutusehoone III korruse ruumi nr 304 (kogupindala 11,0 m2) kasutusse andmiseks alates 5. juunist 2017. a tähtajaline, 5 aastat kestev tasuline äriruumi üürileping.


10.    Sõlmiti LS Raamatupidamisbüroo OÜ-ga (registrikood 12121306, aadress Voki 6-3, Sihva küla, Otepää vald) Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 13 asuva asutusehoone III korruse ruumi nr 306 (kogupindala 11,5 m2) kasutusse andmiseks alates 5. juunist 2017. a tähtajaline, 5 aastat kestev tasuline äriruumi üürileping.


11.    Kinnitati avatud hankemenetlusega riigihanke „Investeerimislaen 2017" tulemused. Tunnistati pakkuja AS SEB Pank (registrikood 10004252) vastavaks hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimustele. Lähtudes hankedokumentides esitatud hindamise kriteeriumitest tunnistati edukaks pakkumuseks pakkuja AS SEB Pank poolt esitatud pakkumus (marginaal 0,90%), kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus.


12.    Eraldati Otepää valla 2017. aasta eelarve realt "Toetus kultuuriseltsidele" mittetulundusühingule Otepää Muusikaühing 470 eurot pilliprojekti „Igal lapsel oma pill" toetamiseks.


13.    Eraldati Otepää Vallavalitsuse reservfondist eelarvereale „Toetus kultuuriseltsidele" 250 eurot Otepää Lipuväljakul 20. juunil 2017. a toimuva ürituse „Laste Vabariik" kulude katmiseks.


14.    Eraldati Otepää valla 2017. aasta eelarve realt "Toetus kultuuriseltsidele" mittetulundusühingule Pedajamäe Külaselts 180 eurot Eesti Külade XII Maapäeval osalemise toetamiseks.