Avaleht Vallavalitsus Vallavalitsuse istungid

Vallavalitsuse istungid

E-posti aadress Prindi PDF

Vallavalitsuse istungid toimuvad reeglina kord nädalas.

Dokumendiregister


Vallavalitsuse istungite protokollid

Vallavalitsuse korraldused

Vallavalitsuse määrusedVallavalitsuse istungitel

27.10.2014

1.    Väljastati UPM-Kymmene Otepää AS-ile projekteerimistingimused Pühajärve külas Tehase maaüksusel vineeritehase tootmishoonete, palgiplatsi ja muda komposteerimise väljaku rekonstrueerimise ja laiendamise ning leotusbasseinile uute kanalite rajamise ehitusprojekti koostamiseks.

2.    Algatati Pühajärve külas Tehase kinnistu katlamaja detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on määrata Tehase kinnistule hakkepuidul põhineva energiabloki ehitusõigus. Kavandatakse olemasoleva segaküttel (sh õli) katlamaja asendamist keskkonnasõbraliku hakkepuidul töötavat katlamajaga.

3.    Väljastati Elektrilevi OÜ-le kasutusluba Otepää vallasiseses linnas asuva Aedlinna alajaama 0,4kV maakaabelliini ja liitumiskilbi kasutuselevõtuks.

4.    Väljastati Elektrilevi OÜ-le kasutusluba Vana-Otepää külas asuva Alapika alajaama 0,4kV maakaabelliini ja liitumiskilbi kasutuselevõtuks.

5.    Väljastati Elektrilevi OÜ-le kasutusluba Vidrike külas asuva Hinni alajaama 0,4kV maakaabelliini ja liitumiskilbi kasutuselevõtuks.

6.    Väljastati Elektrilevi OÜ-le kasutusluba Otepää vallasiseses linnas asuva Spordikooli alajaama 0,4kV maakaabelliini ja liitumiskilbi kasutuselevõtuks.

7.    Kinnitati lihthanke „Otepää Kultuurikeskuse administratiivkorpuse katuse rekonstrueerimine“ tulemused. Tunnistati pakkujad AKTSIASELTS EVIKO (registrikood 10321432), aktsiaselts ILMRE (registrikood 10001791), Hansa Ehitus Eesti AS (registrikood 12025028), Osaühing Bestorkate Tartu (registrikood 10436553), osaühing KATUSEABI (registrikood 11218914) ja osaühing Lompka SK (registrikood 10243442) vastavaks hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimustele. Tunnistati pakkujate AKTSIASELTS EVIKO, aktsiaselts ILMRE, Hansa Ehitus Eesti AS, Osaühing Bestorkate Tartu, osaühing KATUSEABI ja osaühing Lompka SK poolt esitatud pakkumused vastavaks, kuna need vastavad kõikidele hankedokumentides esitatud tingimustele. Lähtudes hankedokumentides esitatud hindamise kriteeriumitest tunnistati edukaks pakkumuseks pakkuja aktsiaselts ILMRE poolt esitatud pakkumus summas 30 072,76 eurot ilma käibemaksuta, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus.

8.    Anti Sokka Puhkekeskus Osaühingule (registrikood 11372271, aadress J. Kunderi 36-2 Tallinn) luba paigaldada kahepoolne reklaamstend suurusega 3,6 m x 1,7 m Otepää vallasiseses linnas Valga maanteele vastavalt asendiplaanile määramata tähtajaks ja määrata reklaamimaksu suuruseks 58,69 eurot/kuus.

9.    Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest üheksa isikut.

10.    Kanti Otepää Lasteaias maha 246 ühikut kasutuskõlbmatut väheväärtuslikku vara, kokku summas 2 526,04 eurot.

11.    Kanti Pühajärve Põhikoolis maha 838 ühikut kasutusele võetud töövihikuid, kokku summas 3 132,22 eurot.

12.    Kehtestati Otepää Muusikakooli õppetasu määrade ja õppetasu tasumise kord.

13.    Määrati  ühekordne toetus kahele isikule kogusummas 128 eurot.

20.10.2014

1.    Otsustati tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Hilda-Rosalie Klimovile, Margus Hendriksonile ja Kalle Hendriksonile.

2.    Väljastati Osaühingule Valga Puu projekteerimistingimused Kääriku külas Saare maaüksusel elamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks.

3.    Väljastati Sander Sallokile ja Maarja Maasingule  projekteerimistingimused Otepää vallasiseses linnas Jaani tn 8 maaüksusel elamu laiendamise ja rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks.

4.    Väljastati Olav Järve’le projekteerimistingimused Otepää vallasiseses linnas Kopli tn 13 maaüksusel elamu ja abihoone laiendamise ja rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks.

5.    Väljastati Leonhard Weiss Energy AS-ile projekteerimistingimused Otepää vallasiseses linnas Kasesalu alajaama fiider F1 rikete vähendamise elektriprojekti koostamiseks.

6.    Väljastati Elektrilevi OÜ-le ehitusluba Pilkuse külas ja Otepää külas Otepää-Kanepi 10kV fiidri maakaabelliinide, 10kV kaablikilbi 262KPHK, Kaarna, Papimäe, Pilkuse ja Savimäe 10/0,4kV komplektalajaamade koos 0,4kV maakaabelliinide ning kaabli- ja liitumiskilpide püstitamiseks.

7.    Väljastati Elektrilevi OÜ-le ehitusluba Tõutsi külas Tõutsi alajaama 0,4kV maakaabelliini, kaablikilbi ja liitumiskilbi püstitamiseks.

8.    Kinnitati lihthanke „Otepää Vallavalitsuse administratiiv-hoone automaatse tulekahjusignalisatsiooni paigaldamine“ tulemused. Tunnistati pakkujad AS Pristis (registrikood 10004826), AS Alarmnet (registrikood 10062864), AS G4S Eesti (registrikood 10022095) ja Qsys Eesti OÜ (registrikood 11467600) vastavaks hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimustele. Tunnistati pakkuja Fennec LIS's OÜ (registrikood 12197440) mittevastavaks hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimustele ning eemaldati pakkuja edasisest hankemenetlusest. Lähtudes hankedokumentides esitatud hindamise kriteeriumitest tunnistada edukaks pakkumuseks pakkuja AS G4S Eesti poolt esitatud pakkumus summas 7538 eurot ilma käibemaksuta, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus.

9.    Määrati matusetoetust kolmele isikule kogusummas 256 eurot.

10.    Määrati ühele isikule sünnitoetus summas 384 eurot.

11.    Määrati ühekordne toetus ühele isikule summas 64 eurot.

12.    Määrati 50% kooli- ja lasteaiatoidu toetus kahele vähekindlustatud perede lastele.


13.10.2014

1.    Väljastati UPM-Kymmene Otepää AS-ile projekteerimistingimused Pühajärve külas Tehase maaüksusel vineeritehase tootmishoonete, palgiplatsi ja muda komposteerimise väljaku rekonstrueerimise ja laiendamise ning uue katlamaja ehitusprojekti koostamiseks.

2.    Väljastati Osaühingule Makarov Muusik ehitusluba Nüpli külas Kööritamme 1 maaüksusel ehitise (suvila) püstitamiseks.

3.    Väljastati Otepää vallale ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Linnamäe org maaüksusel ajutise ehitise (piletimüügi ja inventari kerghoone nr 2) püstitamiseks.

4.    Kutsuti Teet Reedi  Sihtasutuse Tehvandi Spordikeskus nõukogu liikme kohalt tagasi. Määrati Harald Laidre Sihtasutuse Tehvandi Spordikeskus nõukogu liikmeks kolmeks aastaks alates 14. oktoobrist 2014. a.

5.    Kinnitati Pühajärve Põhikooli hoolekogu koosseis järgmiselt: 1.1 Andrus Eensoo (kooli toetavate organisatsioonide esindaja); 1.2 Peeter Kangur (kooli õpetajate esindaja); 1.3 Hanna Liis Kiho (õpilasesinduse esindaja); 1.4 Merlin Müür (Otepää Vallavolikogu esindaja); 1.5 Merike Naruski-Peterson (vilistlaste esindaja); 1.6 Margit Prede (lasteaia laste vanemate esindaja); 1.7 Teet Reedi (kooli õpilaste vanemate esindaja); 1.8 Taivi Rästas (lasteaia õpetajate esindaja); 1.9 Karin Sallok (kooli õpilaste vanemate esindaja).

6.    Kinnitati avatud hankemenetlusega riigihanke „Heakorratööde teostamine Otepää valla haldusterritooriumil“ tulemused. Tunnistati pakkujad GreenWorks OÜ (registrikood 12612932), HKP OÜ (registrikood 11990833) ja OÜ Kinnisvara kiirabi (registrikood 12594520) vastavaks hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimustele. Lähtudes hankedokumentides esitatud hindamise kriteeriumitest tunnistati edukaks pakkumuseks pakkuja OÜ Kinnisvara kiirabi poolt esitatud pakkumus summas 53 024,03 eurot/aastas ilma käibemaksuta, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus.

7.    Määrati matusetoetus ühele isikule summas 128 eurot.

8.    Määrati ühekordne toetus kolmele isikule kogusummas 105 eurot.

9.    Määrata ühele isikule sünnitoetus summas 192 eurot.

10.    Eraldati Otepää Vallavalitsuse reservfondist 270 eurot eelarvereale „Avatud noortekeskus“ noorte suvetöötajate tunnustamise kulude katmiseks.

06.10.2014
1.    Peeti võimalikuks jagada Tõutsi külas asuv Koljo katastriüksus (katastritunnus 63601:003:2071) kaheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele.
2.    Määrati Otepää vallasiseses linnas asuva Hariduse tänava teenindamiseks moodustatavale katastriüksusele lähiaadress, teenindamiseks vajaliku maa suurus ja sihtotstarve vastavalt moodustatud plaanile.
3.    Määrati Otepää vallasiseses linnas asuva Kevade tänava teenindamiseks moodustatavale katastriüksusele lähiaadress, teenindamiseks vajaliku maa suurus ja sihtotstarve vastavalt moodustatud plaanile.
4.    Määrati Otepää vallasiseses linnas asuva Koolitare tänava teenindamiseks moodustatavale katastriüksusele lähiaadress, teenindamiseks vajaliku maa suurus ja sihtotstarve vastavalt moodustatud plaanile.
5.    Määrati Otepää vallasiseses linnas asuva Kopli tänava teenindamiseks moodustatavale katastriüksusele lähiaadress, teenindamiseks vajaliku maa suurus ja sihtotstarve vastavalt moodustatud plaanile.
6.    Määrati Otepää vallasiseses linnas asuva Munamäe tänava teenindamiseks moodustatavale katastriüksusele lähiaadress, teenindamiseks vajaliku maa suurus ja sihtotstarve vastavalt moodustatud plaanile.
7.    Määrati Otepää vallasiseses linnas asuva Mäe tänava teenindamiseks moodustatavatele katastriüksustele lähiaadress, teenindamiseks vajaliku maa suurus ja sihtotstarve vastavalt moodustatud plaanidele.
8.    Määrati Otepää vallasiseses linnas Pargi tänava teenindamiseks moodustatavale katastriüksusele lähiaadress, teenindamiseks vajaliku maa suurus ja sihtotstarve vastavalt moodustatud plaanile.
9.    Määrati Otepää vallasiseses linnas asuva Tehvandi tänava teenindamiseks moodustatavatele katastriüksustele lähiaadress, teenindamiseks vajaliku maa suurus ja sihtotstarve vastavalt moodustatud plaanidele.
10.    Määrati Otepää vallasiseses linnas asuva Tiigi tänava teenindamiseks moodustatavatele katastriüksustele lähiaadress, teenindamiseks vajaliku maa suurus ja sihtotstarve vastavalt moodustatud plaanidele.
11.    Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kaks isikut.
12.    Kinnitati avatud hankemenetlusega riigihanke „Talihooldustööde teostamine Otepää valla teedel ja tänavatel 2014 – 2017“ tulemused. Tunnistati pakkujad AS Teede REV-2 (registrikood 11402434) ja Eesti Keskkonnateenused AS (registrikood 10277820) vastavaks hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimustele. Tunnistati pakkuja Bergermaster OÜ (registrikood 10983564) mittevastavaks hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimustele. Lähtudes hankedokumentides esitatud hindamise kriteeriumitest tunnistati edukaks pakkumuseks vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus järgmiselt:1. hanke I osas pakkuja AS Teede REV-2 poolt esitatud pakkumus summas 1226,17 eurot/kord ilma käibemaksuta; 2. hanke II osas AS Teede REV-2 poolt esitatud pakkumus summas 16,08 eurot/km ilma käibemaksuta.
13.    Määrati spordiüritustele toetus alljärgnevalt: 1.1 Eesti Laskesuusatamise Föderatsioonile 25. jaanuaril - 4. veebruaril 2015. a toimuva rahvusvahelise laskesuusatamise tiitlivõistluse „IBU Open European Championships Biathlon Otepää 2015“ korraldamiseks 5000 eurot; 1.2 Eesti Suusaliidule 17. – 18. jaanuaril 2015. a toimuva FIS murdmaasuusatamise Otepää Maailma Karikavõistluste etapi korraldamiseks 5000 eurot; 1.3 Jalgpalliklubile FC Otepää rahvusvahelise laste jalgpalliturniiri „Otepää Cup 2014“ korraldamiseks 500 eurot; 1.4 MTÜ-le OTI SPORDIKLUBI Otepää XV Rattamaratoni korraldamiseks 500 eurot.
14.    Määrati andeka noorsportlase lisatoetus MTÜ-le Karupesa Team alljärgnevalt: 1.1 Triin Ojaste 853 eurot; 1.2 Hans Teearu 1000 eurot.
15.    Eraldati Otepää Vallavalitsuse reservfondist 1500 eurot eelarvereale „Spordiorganisatsioonid“ alljärgnevalt: 1.1 Otepää Spordiklubile sportlase Karl August Tiirmaa Sotši taliolümpiamängudel osalemise kulude katmiseks 1000 eurot; 1.2 MTÜ-le Karupesa Team treeneri Kalju Ojaste poolt sportlase Hans Teearu 2014. a INAS-i suusatamise maailmameistrivõistlusteks ettevalmistamise kulude katmiseks 500 eurot.
16.    Otsustati viia 1. novembri 2014. a seisuga läbi aastainventuurid Otepää valla asutustes.
17.    Määrati 11-le esmakordselt kooli mineva lapse lapsevanemale toetust kogusummas 1100 eurot.
18.    Määrati 50% kooli- ja lasteaiatoidu toetus kuuele vähekindlustatud perede lastele.
19.    Määrati matusetoetus kahele isikule kogusummas 256 eurot.
20.    Jäeti rahuldamata toetuse saamiseks esitatud avaldus.

Viimati uuendatud Kolmapäev, 29 Oktoober 2014 11:42  SÜNDMUSTE KALENDERKONTAKTANDMED
Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ
Tel. +372 766 4800
Mob.+372 515 7139
E-post:
vald@otepaa.ee
Avatud E. 8.00-18.00
T. K. ja N. 8.00-17.00
R. 8.00-15.30
LÕUNA 12.00-13.00
Reedel lõuna kell 12.00-12.30

Kuu vallavolikogus

Järgmine Otepää vallavolikogu istung toimub 20.novembril 2014 2014 kell 15.00.
Loe lisa...

Kultuurikalender

Nädal vallavalitsuses

44. nädala eelinfo (27.10 -02.11.2014)
Vallavalitsuse istungite kohta vaata infot SIIT
Loe lisa...

Jurist vastab

Tööinspektsioon koostöös Otepää vallavalitsusega on avanud rubriigi "Jurist vastab". Soovime olla abiks nii tööandjale kui ka töötajale uue töölepinguseadusega harjumisel.

Loe edasi

Otepää Teataja