Avaleht Vallavalitsus Vallavalitsuse istungid

Vallavalitsuse istungid

E-posti aadress Prindi PDF

Vallavalitsuse istungid toimuvad reeglina kord nädalas.

Dokumendiregister 

Vallavalitsuse istungite protokollid

Vallavalitsuse korraldused

Vallavalitsuse määrusedVallavalitsuse istungitel 

09.04.2014
1. Peeti võimalikuks jagada Lipuväljak 28 katastriüksus (katastritunnus 55601:004:1060,  registriosa nr 954940) kaheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele.

2. Kinnitati õigusvastaselt võõrandatud maa maksumus ja määrati kompensatsioon.

3. Väljastati AS-ile Baltoil ehitusluba Otepää valla Tõutsi külas Ilmjärve maaüksusel (katastritunnus 63601:003:2570) ehitise (peahoone ehitisregistri kood 111026070) laiendamiseks.

4. Väljastati Seilar Jalajasele ehitusluba Vana-Otepää külas Salumäe maaüksusel (katastritunnus 63602:001:0651) üksikelamu püstitamiseks.

5. Määrati ühekordne toetus ühele isikule summas 32 eurot.

6. Anti Otepää Vallavalitsusele luba korraldada Nüpli külas ja Otepää vallasiseses linnas 30. aprillil 2014. a ajavahemikus kell 19.30-21.00 avalik üritus „Volbriöö Teatejooks 2014“.

02.04.2014
1. Peeti võimalikuks jagada Pikk tn 22 katastriüksus (katastritunnus 55601:005:0620,  registriosa nr 1998340) kaheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele.

2. Peeti võimalikuks jagada Nurme katastriüksus (katastritunnus 63601:003:0770,  registriosa nr 633640) kaheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele.3. Väljastati kasutusluba Elektrilevi OÜ-le Seeri alajaama fiider F-4 0,4kV maakaabelliinile ja liitumiskilbile asukohaga Otepää vald  Pühajärve küla.

4. Väljastada kasutusluba Elektrilevi OÜ-le Lannuaare 10/0,4kV mastalajaamale asukohaga Otepää vald  Pühajärve küla.

5. Kinnitati Ene Laksi taotlusel projekteerimistingimused Pühajärve külas Uuetoa kinnistul (katastritunnus 63601:002:0053) asuva sauna (ehitisregistri kood 111008987)  laiendamise ja renoveerimise ehitusprojekti koostamiseks.

6. Kinnitati Otepää valla taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 13 kinnistul (katastritunnus 55601:004:1690) asuva administratiivhoone (ehitisregistri kood 111037369)  tehnosüsteemide muutmise ehitusprojekti koostamiseks.7. Nõustuti KESTO OÜ-le (registrikood 10089544, asukoht: Paljassaare põik 9, 10313 Tallinn) jäätmeloa väljastamisega ohtlike jäätmete kogumiseks ja veoks Valga maakonnas. 8. Kinnitati lihthankemenetlusega riigihanke "Pühajärve rannavalve teenuse ostmine 2014 - 2016" riigihanke läbiviimise komisjoni otsused. Tunnistati  pakkujad AS G4S, OÜ Articard ja General Security Service OÜ vastavaks hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimustele. Tunnistati pakkujate AS G4S, OÜ Articard ja General Security Service OÜ poolt esitatud pakkumused vastavaks, kuna pakkumused vastavad kõikidele hankedokumentides esitatud tingimustele. Lähtudes riigihangete seaduse § 49 lõikest 2 ja riigihanke „Pühajärve rannavalve teenuse ostmine 2014 - 2016“ hankedokumendi punktist 14.3 lükata esitatud pakkumused tagasi, sest kõikide pakkumuste maksumused ületavad hankija majanduslikud võimalused.

9. Anti osaühingule Hitivabrik (registrikood 10138923, aadress Tartu mnt 55-41, Tallinn) luba korraldada Pühajärve laululaval 19. juulil 2014. a ajavahemikus kl 21.00-23.30  avalik üritus „Estonia ralli lõpukontsert“.

10. Anti MTÜ-le Pillimeeste Klubi (registrikood 80347380, aadress Laulupeo pst 25, Tartu) luba korraldada Pühajärve laululaval 16. augustil 2014. a ajavahemikus kl 19.00-20.30  avalik üritus „Koit Toome & live band“.

11. Keelduti ühekordse toetuse määramisest ühele isikule, kuna toetuse saamiseks taotluse esitanud isik ei vasta taotleja määrusega kehtestatud nõuetele.

12. Määrati ühele isikule sünnitoetust kogusummas 384 eurot.

13. Anti vallavalitsuse hallatava asutuse Otepää Gümnaasium valitsemisele: 1. Otepää vallasiseses linnas Koolitare tn 5 kinnistul asuv ehitis (spordihoone); 2. sihtasutuse Otepää Spordirajatised ja vallavalitsuse vahel 01. aprillil 2014. a sõlmitud vara üleandmise lepingu alusel valla omandisse tulnud Otepää vallasiseses linnas Koolitare tn 5 kinnistul asuva spordihoone majandamisega seotud ja selle majandamist teenivad asjad, õigused ja kohustused, muu hulgas sellega seotud lepingud.

31.03.2014
1. Otsustati võtta sihtasutuselt Otepää Spordirajatised 01.04.2014. a seisuga üle Otepää vallasiseses linnas Koolitare 5 kinnistul asuva spordihoone majandamisega seotud ja selle majandamist teenivad asjad, õigused ja kohustused, muu hulgas sellega seotud lepingud.

26.03.2014

1. Peeti võimalikuks jagada Marguse katastriüksus (katastritunnus 63602:002:0150,  registriosa nr 234740) kaheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele.

2. Määrati Vidrike külas asuva 4825 m2 suuruse  Hipo katastriüksuse (katastritunnus 63601:003:0040) kasutamise sihtotstarbeks 100% elamumaa (001;E).

3. Määrati Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 3a asuva katastriüksuse (katastritunnus 55601:004:0034) uueks lähiaadressiks Munamäe tn 1c.

4. Väljastati  Peep Luigele ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Kastani tn 10 maaüksusel (katastritunnus 55601:003:1130) asuva elamu (ehitisregistri kood 111003773) laiendamiseks ja  ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Kastani tn 10 maaüksusel (katastritunnus 55601:003:1130) asuva garaaži (ehitisregistri kood 111027794) laiendamiseks.

5. Kinnitati AS Sami taotlusel projekteerimistingimused Sihva külas Ülikooli residentsi kinnistul (katastritunnus 63601:002:3070) asuva majutushoone laiendamise ja renoveerimise ehitusprojekti koostamiseks.

6. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest üks isik.

7. Anti ühele isikule tasu eest üürile Otepää linnas eluruum.

8. Lõpetati arvates 01.01.2014. a Kermon Invest OÜ (registri kood 10616506, asukoht: Harju 6, 10130 Tallinn) reklaamimaksu maksmise kohustus seoses paigaldatud reklaami kõrvaldamisega.

9. Määrati Otepää valla külaseltsidele tegevustoetused järgmiselt: 1. MTÜ Kappermäe Selts 700 eurot; 2. MTÜ Vana-Otepää Külaselts 200 eurot.

10. Tunnistati Otepää Vallavalitsuse 10.04.2013. a korraldus nr. 2-4-198 „Mobiiltelefonide kasutamise limiitide kehtestamine“ kehtetuks.

11. Määrati kolmele isikule sünnitoetus kogusummas 576 eurot.

12. Määrati ühele isikule matusetoetus  summas 128 eurot.

13. Muudeti Otepää Vallavalitsuse 19.03.2014. a korraldust nr 2-4-143 "Spordiklubidele toetuse määramine" järgmiselt: 1 korralduse punktis 1.1 asendatakse number "1323" numbriga "1470"; 2 korraldust täiendatakse punktiga 1.1.10 järgmises sõnastuses:
"1.1.10 Triin Ojaste 147 eurot."

14. Muudeti Otepää Vallavalitsuse 19.03.2014. a korralduse nr 2-4-144 "Spordiüritustele toetuse määramine" punkti 1.9 ning sõnastada see järgmiselt:"1.9 MTÜ’le Klubi Vops Pühajärve Spinning 2014 250 eurot;"

15. Anti nõusolek Optimum Semper OÜ-le (registrikood 12012267, aadress Muuga tee 148, Maardu) viia läbi Otepää valla haldusterritooriumil keelelaager ajavahemikus 04.08.-10.08.2013. a vastavalt esitatud taotlusele.

16. Anti Maxima Eesti OÜ (registrikood 10765896, Peterburi tee 47 Tallinn) luba paigaldada alates 01. aprillist 2014. a: 1. reklaam suurusega 6000 mm x 3000 mm (18 m²) riigi tugimaantee nr 46 Tatra – Otepää – Sangaste kilomeetrile 24,5 ja määrata reklaamimaksu suuruseks 20,60 eurot kuus.


Viimati uuendatud Esmaspäev, 14 Aprill 2014 14:44  

SÜNDMUSTE KALENDEREESTI LIPP 130

KONTAKTANDMED
Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ
Tel. +372 766 4800
Mob.+372 515 7139
E-post:
vald@otepaa.ee
Avatud E. 8.00-18.00
T. K. ja N. 8.00-17.00
R. 8.00-15.30
LÕUNA 12.00-13.00
Reedel lõuna kell 12.00-12.30

Kuu vallavolikogus

Otepää Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 17.aprillil 2014 kell 15.00, Otepää Raekoja saalis Lipuväljak 13.  

Loe lisa...

Kultuurikalender

Nädal vallavalitsuses

16. nädala eelinfo (14.04 -20.04.2014)
Vallavalitsuse istungite kohta vaata infot SIIT
Loe lisa...

Jurist vastab

Tööinspektsioon koostöös Otepää vallavalitsusega on avanud rubriigi "Jurist vastab". Soovime olla abiks nii tööandjale kui ka töötajale uue töölepinguseadusega harjumisel.

Loe edasi

Otepää Teataja