Avaleht Vallavalitsus Vallavalitsuse istungid

Vallavalitsuse istungid

E-posti aadress Prindi PDF

Vallavalitsuse istungid toimuvad reeglina kord nädalas.

Dokumendiregister 

Vallavalitsuse istungite protokollid

Vallavalitsuse korraldused

Vallavalitsuse määrused



Vallavalitsuse istungitel 

07.08.2014
1. Väljastati Illo Hansingule projekteerimistingimused Otepää vallasiseses linnas Kalda tn 12 maaüksusel elamu rekonstrueerimiseehitusprojekti koostamiseks.
2. Väljastati Elektrilevi OÜ-le projekteerimistingimused Otepää vallasiseses linnas Tennisevälja tn 4b kinnistu liitumise elektriprojekti koostamiseks.
3. Väljastati Elektrilevi OÜ-le projekteerimistingimused Otepää vallasiseses linnas Linnamäe org kinnistu liitumise elektriprojekti koostamiseks.
4. Väljastati Otepää vallale projekteerimistingimused Sihva külas Uue-Kooli kinnistu maakütte kollektori ehitusprojekti koostamiseks.
5. Väljastati Kristi Kirjanenile ja Kaur Kirjanenile projekteerimistingimused Vidrike külas Pisi-Inni maaüksusel abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
6. Väljastati Margit Predele kirjalik nõusolek Vidrike külas Mäeotsa maaüksusel väikeehitise (kaev) püstitamiseks.
7. Väljastati Villa Müllerbeck OÜ-le ehitusluba Otepää külas asuval Rukkimäe maaüksusel ehitise püstitamiseks.
8. Väljastati Kärt Kelderile ehitusluba Arula külas asuval Tapumäe maaüksusel üksikelamu rekonstrueerimiseks.
9. Määrati neljale isikule sünnitoetust 1536 eurot.
10. Määrati Tõutsi külas asuva Ilmjärve katastriüksuse (katastritunnus 63601:003:2570) uueks lähiaadressiks Koljomõisa.


31.07.2014
1. Väljastati Merilyn Kasepuule kirjalik nõusolek Vidrike külas asuval Männisalu maaüksusel väikeehitise (puurkaev) püstitamiseks.
2. Väljastati ehitusluba Elektrilevi OÜ-le Tammö 10/0,4 kV mastalajaama, Tammö 0,4kV  maakaabelliinide ja 0,4kV õhuliini püstitamiseks Koigu  külas.
3. Väljastati OÜ-le Pasila ehitusluba Nüpli külas asuval Põhjakalda maaüksusel ehitise püstitamiseks.
4. Väljastati Ain Fjodorovile ja Aares Fjodorovile ehitusluba Sihva külas asuval Aaraini maaüksusel ehitise (tootmishoone) püstitamiseks.
5. Rahuldati Margit Prede,  Külli Vuksi, Erki Saare, Peeter Eina hajaasustuse programmi taotlused.
6. Jäeti rahuldamata Lea Ruuveni, Reivo Orava, Rainer Jõemetsa hajaasustuse programmi taotlused.
7. Vabastati  korraldatud jäätmeveoga liitumisest üks isik.
8.  Eraldati kultuurieelarve reservist kultuuriürituse toetust alljärgnevatele kultuuriühingutele:
1.1. Mittetulundusühing Eveko Koor, Eveko segakoori 25. a kontserdi ja juubelipeo korraldamiseks 500 eurot;
1.2. Otepää Aianduse ja Mesinduse Selts  „Otepää Aianduse ja Mesinduse Seltsi 35. aastapäeva tähistamine“ korraldamiseks 200 eurot;
1.3. mittetulundusühing Karukäpp  „Kindapärade õpituba käsitöölaadal“ korraldamiseks 25 eurot.

24.07.2014
1. Kinnitati Priit Lello taotlusel projekteerimistingimused Vana-Otepää külas Kasepika kinnistul (katastritunnus 63602:001:0051) elamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks.
2. Kinnitati Kristjan Fedossejev taotlusel projekteerimistingimused Kääriku külas Mäe-Margo kinnistul (katastritunnus63601:002:1013) elamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks.
3. Kinnitati Villa Müllerbeck OÜ taotlusel projekteerimistingimused Otepää külas Rukkimäe kinnistul (katastritunnus63602:001:0900) tiigi ja tuletõrje veevõtu koha ehitusprojekti koostamiseks.
4. Kinnitati Elektrilevi OÜ taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas Tõutsi külas Tõumetsa kinnistu liitumise elektriprojekti koostamiseks.
5. Kinnitati Elektrilevi OÜ taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas Vana-Otepää külas Kasepika kinnistu liitumise elektriprojekti koostamiseks.
6. Kinnitati Elektrilevi OÜ taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallasiseses linnas Kuuse tn 1 kinnistu liitumise elektriprojekti koostamiseks.
7. Väljastati Ene Laksile kirjalik nõusolek väikeehitise (saun ehitisregistri kood 111008987) laiendamiseks asukohaga Pühajärve küla Uuetoa maaüksusel (katastritunnus 63601:002:0053).
8. Väljastati Tore Kaubandus OÜ-le ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Koolitare tn 1 maaüksusel (katastritunnus 55601:004:0210) ehitise (korterelamu ehitisregistri kood 111033760) rekonstrueerimiseks.
9. Väljastati Mihkel Kapile ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Kolga tee 9 maaüksusel (katastritunnus 55601:007:1670) ehitise (elamu ehitisregistri kood 111028215) laiendamiseks.
10. Väljastati Otepää Vallavalitsusele ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Linnamäe org maaüksusel (katastritunnus 55601:004:1870) ehitise (tiigi) rajamiseks.
11. Kinnitati avatud hankemenetlusega riigihanke "Otepää valla õpilasveo korraldamine“ hindamiskomisjoni otsused. Tunnistati pakkuja osaühing ESNO Otepää vastavaks hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimustele. Tunnistati pakkuja osaühing ESNO Otepää poolt esitatud pakkumus vastavaks, kuna see vastab kõikidele hankedokumentides esitatud tingimustele. Lähtudes hankedokumentides esitatud hindamise kriteeriumitest tunnistati edukaks pakkumuseks pakkuja osaühing ESNO Otepää  poolt esitatud pakkumus, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus.
12.  Kinnitati  ühe isiku hajaasustuse programmi lõpparuanne summas 4 176 (neli tuhat ükssada seitsekümmend kuus) eurot.
13. Seati Otepää valla kasuks isiklik kasutusõigus 11-le kinnistule.

 

17.07.2014
1. Väljastati Keskkonnaekspert OÜ-le kirjalik nõusolek väikeehitise (puurkaevu) rajamiseks asukohaga Pühajärve küla Metsasalu maaüksusel (katastritunnus 63601:002:0163).
2. Väljastati Evita Consult OÜ-le kirjalik nõusolek väikeehitise (kolm maasoojuspuurauku) püstitamiseks asukohaga Nüpli küla Laane maaüksusel (katastritunnus 63602:002:1820).
3. Väljastati KÜ-le Kopli 8 ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Kopli tn 8 maaüksusel (katastritunnus 55601:004:1100) ehitise rekonstrueerimiseks.
4. Anti Nikulin Circus OÜ-le (registrikood 12584398, Pargi tee 12 Viimsi 74001) luba paigaldada alates 14. juulist 2014. a kuni 16. juulini 2014. a reklaamplakatid (40 tükki) suurusega 42 cm x 59,5 cm Otepää vallasiseses linnas asuvate tänavavalgustuspostide külge ja määrata reklaamimaksu suuruseks 76,8 eurot.
5. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kolm isikut.
6. Määrati  matusetoetust neljale isikule kogusummas 512 eurot.
7. Määrati kuuele isikule sünnitoetust kogusummas 1152 eurot.
8. Määrati ühekordne toetus kuuele isikule kogusummas 192 eurot.
9. Seati Otepää valla kasuks isiklik kasutusõigus kuuele kinnistule.
10. Muudeti Otepää Vallavalitsuse 19.03.2014. a korralduse nr 2-4-144 "Spordiüritustele toetuse määramine" punkti 1.14 ning sõnastada see järgmiselt:
„1.14 MTÜ’le Rally Estonia 5000 eurot Auto24 Rally Estonia 2014 läbiviimiseks;“.

27.06.2014

1. Eraldati Otepää Vallavalitsuse reservfondist kokku 10 540 eurot s.h:  1.1. eelarvereale „päästeteenistus“ 1 610 eurot rannavalve teenuse katteks;  1.2. eelarvereale „muinsuskaitse“ 490 eurot Ilmjärve kiriku restaureerimisprojekti kaasrahastamiseks;  1.3. eelarvereale „SA Otepää Spordirajatised“ 4 440 eurot spordirajatiste kulude katteks; 1.4. eelarvereale „vallavalitsus“  4 000 eurot IT vahendite soetamiseks.
2. Määrati koolilõpetaja toetus kahele isikule kogusummas 90 eurot.
3. Määrati kolmele isikule sünnitoetust kogusummas 576 eurot.
4. Määrati ühele isikule matusetoetust 128 eurot.
5. Anti vallavanemale Kuldar Veere’le 2014. aasta puhkust: 01.07.-04.07.2014. Määrati vallavanema Kuldar Veere puhkuse ajaks vallavanema asendajaks vallavalitsuse liige Margit Prede.

 

19.06.2014
1. Peeti võimalikuks jagada Suur-Poslovitsa katastriüksus (katastritunnus 63601:003:2482,  registriosa nr 1404440) kaheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele.
2. Väljastati Ülo Reedile kirjalik nõusolek Otepää vallasiseses linnas Kalda tn 26 maaüksusel (katastritunnus 55601:003:0080) väikeehitise (abihoone ehitisregistri kood 120705408) laiendamiseks.
3. Väljastati Kristjan Rebasele kirjalik nõusolek Pühajärve külas Savikoja tn 3 maaüksusel (katastritunnus 63601:001:0235) väikeehitise püstitamiseks.
4. Väljastati OÜ-le Laske&Nat ehitusluba Otepää valla Sihva külas Lasketiiru maaüksusel (katastritunnus 63601:002:3194) ehitise püstitamiseks.
5. Väljastati Vaho Klaamann taotlusel kasutusluba Kaurutootsi külas Vana-Kauru kinnistul (katastritunnus 63601:003:0031) asuvale saunamajale. Väljastati Vaho Klaamann taotlusel kasutusluba Kaurutootsi külas Vana-Kauru kinnistul (katastritunnus 63601:003:0031) asuvale abihoonele.
6. Väljastati Alpter Invest OÜ taotlusel kasutusluba Vidrike külas Väike-Punsu kinnistul (katastritunnus 63601:003:1350) asuvale üksikelamule (ehitisregistrikood 120601477). Väljastati  Alpter Invest OÜ taotlusel kasutusluba Vidrike külas Väike-Punsu kinnistul (katastritunnus 63601:003:1350) asuvale üksikelamule (ehitisregistrikood 120601478).
7. Väljastati kasutusluba Elektrilevi OÜ-le Rüa 10/0,4kV alajaama 0,4kV maakaabelliinile asukohaga Otepää vald Nüpli küla.
8. Väljastati Petr Kontchalovski taotlusel kasutusluba Nüpli külas Puustusmäe kinnistul (katastritunnus 63602:002:1901) asuvale palksaunale.
9.  Väljastati Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöö Keskselts taotlusel kasutusluba Otepää vallas Otepää linnas Pühajärve tee 2/4(katastritunnus 55601:004:0050) asuvale rekonstrueeritud rahvamaja I korrusele.
10. Väljastati Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöö Keskselts taotlusel kasutusluba Otepää vallas Otepää linnas Pühajärve tee 2/4(katastritunnus 55601:004:0050) asuvale rekonstrueeritud rahvamaja II korrusele.
11. Määrati haridustoetust ühele isikule 70 eurot.
12. Määrati matusetoetust kahele isikule kogusummas 256 eurot.
13. Määrati ühekordset toetust neljale inimsele kogusummas 196 eurot.
14. Anti mittetulundusühingule Stamina Spordiklubi (registrikood 80195756, aadress Külmallika 15a, Tallinn) luba korraldada Pühajärve külas 5. juulil 2014. a avalik üritus „33. jooks ümber Pühajärve“ ja 6. juulil 2014. a avalik üritus „Pühajärve Rahvatriatlon“.
15. Anti Iljar Kabralile luba korraldada Otepää valla haldusterritooriumil ajavahemikul 21. juuni 2014. a kell 20:30 – 22. juuni 2014. a kell 03:00 avalik üritus – öine valik-autoorienteerumisvõistlus „Lutsu suvi 2014“.
16. Anti Rally Estonia OÜ-le (registrikood 11679414, aadress Veerenni 56a, Tallinn) luba korraldada Otepää valla haldusterritooriumil ajavahemikul 17. - 19. juuli 2014. a avalik üritus „Rahvusvaheline Autoralli Rally Estonia 2014“.
17. Kanti Otepää Vallavalitsuses maha kasutuskõlbmatu väheväärtuslik vara  neli ühikut summas 1 117,50 eurot.
18. Määrati koolilõpetaja toetust 54 isikule kogusummas 1962 eurot.

Viimati uuendatud Reede, 22 August 2014 08:09  



SÜNDMUSTE KALENDER



KONTAKTANDMED
Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ
Tel. +372 766 4800
Mob.+372 515 7139
E-post:
vald@otepaa.ee
Avatud E. 8.00-18.00
T. K. ja N. 8.00-17.00
R. 8.00-15.30
LÕUNA 12.00-13.00
Reedel lõuna kell 12.00-12.30

Kuu vallavolikogus

Järgmine Otepää vallavolikogu istung toimub 2.septembril 2014 2014 kell 15.00.
Loe lisa...

Kultuurikalender

Nädal vallavalitsuses

35. nädala eelinfo (25.08 -31.08.2014)
Vallavalitsuse istungite kohta vaata infot SIIT
Loe lisa...

Jurist vastab

Tööinspektsioon koostöös Otepää vallavalitsusega on avanud rubriigi "Jurist vastab". Soovime olla abiks nii tööandjale kui ka töötajale uue töölepinguseadusega harjumisel.

Loe edasi

Otepää Teataja