Avaleht Vallavalitsus Vallavalitsuse istungid

Vallavalitsuse istungid

E-posti aadress Prindi PDF

Vallavalitsuse istungid toimuvad reeglina kord nädalas.

Dokumendiregister

Vallavalitsuse istungite protokollid

Vallavalitsuse korraldused

Vallavalitsuse määrused


Vallavalitsuse istungitel

22.09.2014

1. Väljastati Timo Tasujale projekteerimistingimused Pühajärve külas Pühalepa maaüksusel elamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks.

2. Väljastati Elisa Eesti AS-ile ehitusluba Nüpli külas Valga mnt 12//Olümpiakeskus Tehvandi maaüksusel ehitise (sidetrass) püstitamiseks.

3. Väljastati Juta Karulaasile ja Igor Schmidtile ehitusluba Pilkuse külas Tõikamäe maaüksusel ja Sambla maaüksusel ehitise (kraav) püstitamiseks.

4. Väljastati Raivo Paavelile kasutusluba Otepää vallasiseses linnas Kastolatsi tee 3 maaüksusel  asuva üksikelamu kasutuselevõtuks.

5. Anti EPICENTER KINNISVARA TARTU OÜ-le (registrikood 12655732, aadress Riia tn 4 Tartu linn 51004) luba paigaldada alates 22. augustist 2014. a tähtajatuna müügiplakat suurusega 1,5m x 1 m Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt ja Piiri tänava ristimiku haljasalale ja määrata reklaamimaksu suuruseks 14,40 eurot/kuus kuni müügiplakati eemaldamiseni.

6. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kuusteist isikut.

7. Määrati kahele isikule matusetoetust kogusummas 256 eurot.

8. Määrati ühele isikule sünnitoetust summas 384 eurot.

9. Määrati ühekordne toetus kolmele isikule kogusummas 160 eurot.

10. Tagastati Agu Rillo vaie isikul vaide esitamise õiguse puudumise tõttu.

11. Nimetati mittetulundusühingus Valgamaa Partnerluskogu Otepää valla poolseks liikmeõiguste teostajaks Kalev Laul.

12. Määrati Argo Pärn sihtasutuse Otepää Tervisekeskus nõukogu liikmeks kolmeks aastaks alates 22. septembrist 2014. a.

 

15.09.2014

1. Peeti võimalikuks jagada Ilmjärve külas asuv Kalda katastriüksus (katastritunnus 63601:003:0064) kolmeks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele järgmiselt:

1.1 katastriüksuse (pindala 17063 m2) kohanimeks Kalda, koha-aadressiks Kalda, Ilmjärve küla, sihtotstarve – maatulundusmaa (011;M);

1.2 katastriüksuse (pindala 1,37 ha) kohanimeks Kaldanurme, koha-aadressiks Kaldanurme, Ilmjärve küla, sihtotstarve – maatulundusmaa (011;M);

1.3 katastriüksuse (pindala 12,12 ha) kohanimeks Kaldapõllu, koha-aadressiks Kaldapõllu, Ilmjärve küla, sihtotstarve – maatulundusmaa (011;M).

2. Väljastati Marju Ilistomile projekteerimistingimused Otepää vallasiseses linnas Kalda tn 36 maaüksusel elamu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks.

3. Väljastati Ülle Pärlele projekteerimistingimused Tõutsi külas Metsatuka maaüksusel elamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks.

4. Väljastati Elering AS-le ehitusluba Otepää külas Otepää 35/10 kV jaotla maaüksusel ehitise (Otepää AJ 110 kV, ehitisregistri kood 220245681) laiendamiseks.

5. Väljastati Aigi Türgile ehitusluba Sihva külas Väike-Juusa maaüksusel üksikelamu (üksikelamu, ehitisregistri kood 111008941) rekonstrueerimiseks.

6. Väljastati Otepää vallale ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Linnamäe org maaüksusel ajutise ehitise (piletimüügi ja inventari kerghoone) püstitamiseks.

7. Väljastati osaühingule HATIKE kasutusluba Pühajärve külas Lehe 1 maaüksusel asuva üksikelamu (üksikelamu, ehitisregistri kood 120601815) kasutuselevõtuks.

8. Väljastati osaühingule HATIKE kasutusluba Pühajärve külas Lehe 1 maaüksusel asuva aiamaja (aiamaja, ehitisregistri kood 120601817) kasutuselevõtuks.

9. Määrati matusetoetust kahele isikule kogusummas 256 eurot.

10. Määrati ühele isikule sünnitoetust 384 eurot.

11. Määrati ühekordne toetus kahele isikule kogusummas 64 eurot.

12. Kiideti heaks Kuldar Veere poolt vastavalt Otepää Vallavalitsuse 17. juuli 2014. a korraldusele nr 2-4-354 „Otepää valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine“ ja 24. juuli 2014. a korraldusele nr 2-4-368 „Otepää valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine“ Otepää valla nimel sõlmitud tehingud.

13. Määrati vallavanema Kalev Lauli asendajaks tema äraolekul Otepää Vallavalitsuse liikmed vastavalt vallavanema asendamise järjekorrale:

1.1 vallavalitsuse liige Kalev Merisalu;

1.2 vallavalitsuse liige Mare Raid;

1.3 vallavalitsuse liige Marko Koosa.

14. Sõlmiti Ugandi Meelelahutus OÜ-ga kokkulepe rendilepingu punktide 1.1 ja 3.1 muutmiseks järgmiselt:

“1.1. Pooled lepivad kokku, et Vallavalitsus annab Rentnikule rendile osa Linnamäe oru kinnistust pindalaga 16 983 m², kinnistu registriosa nr 2294540, katastritunnus 55601:004:1870 (edaspidi Maa-ala)      vastavalt lisale 1 (viirutatud ala) tähtajaga 5 (viis) aastat käesolevas Lepingus sätestatud tingimustel.”

“3.1 Tasu Maa-ala kasutamise eest (edaspidi Rent) on 5250 (viis tuhat kakssada viiskümmend) eurot aastas. Esimese aasta Rendist tasaarvestatakse Rentniku poolt tasutud tagatisraha summas 500 (viissada) eurot.”

15. Planeeriti Otepää valla ja tema hallatavate asutuste 2015. aasta eelarveprojektis kõik ametiasutusele ja tema hallatavatele asutustele pandud ülesannete ja arengukavas püstitatud eesmärkide täitmiseks kavandatavad põhitegevuse tulud ja kulud, investeerimis- ja finantseerimistegevused ning likviidsete varade muutumine.

16. Saadeti vallavanem Kalev Laul 24. - 26. septembril 2014. a välislähetusse Valgevene Vabariiki Braslavi rajooni külastamiseks, eesmärgiga tutvuda Braslavi rajooniga, selle turismi- ja puhkemajanduse taristuga, arutada piiriülest koostööd ning vahetada kogemusi EL struktuurfondide vahendite kasutamise võimaluste üle kohapealse parima praktika näidete varal.08.09.2014

1. Väljastati  Arumäe Maja OÜ-le kasutusluba Nüpli külas Arumäe maaüksusel asuva üksikelamu (palkmaja nr 1, ehitisregistri kood 120545240) kasutuselevõtuks.

2. Väljastati Arumäe Maja OÜ-le kasutusluba Nüpli külas Arumäe maaüksusel asuva üksikelamu (palkmaja nr 3, ehitisregistri kood 120545242) kasutuselevõtuks.

3. Väljastati BGM OV OÜ-le kasutusluba Nüpli külas Arumäe maaüksusel asuva üksikelamu (palkmaja nr 5, ehitisregistri kood 120545257) kasutuselevõtuks.

4. Väljastati Mesimees OÜ-le kasutusluba Pedajamäe külas Pauska maaüksusel asuva ehitise (saunamaja, ehitisregistri kood 120654486) kasutuselevõtuks.

5. Väljastati Rait Pallole kasutusluba Otepää vallasiseses linnas Männi tn 4 maaüksusel asuva üksikelamu (suvemaja, ehitisregistri kood 120310890) kasutuselevõtuks.

6. Väljastati Otepää vallale ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Linnamäe org maaüksusel ajutise ehitise (rajatis Otepää Winterplace) püstitamiseks.
7. Eraldati Otepää valla 2014. a eelarvest (objekt „Arendusprojektid“) Läänemaa Kergejõustikuklubile raamatu „Vana-Otepää seitsme professori noorpõlvemaa“ kirjastamise kulude katteks toetust 500 eurot.


04.09.2014
1. Peeti võimalikuks jagada Nüpli külas asuv Anso 8 katastriüksus (katastritunnus 63602:002:0142) kaheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele.

2. Väljastati SA Tehvandi Spordikeskus taotlusel projekteerimistingimused Nüpli külas Valga mnt 12//Olümpiakeskus Tehvandikinnistu sidekanalisatsiooni trassi ehitusprojekti koostamiseks.

3. Väljastati MTR Halduse OÜ taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas fiiberoptilise sidevõrgu trassi ehitusprojekti koostamiseks.

4. Väljastati Kärt Anna Maria Kelderi taotlusel projekteerimistingimused Arula külas Tapumäe maaüksusel (katastritunnus 63601:002:4082) sauna (ehitisregistri kood 111027828) rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks.

5. Väljastati Margus Tooverile kirjalik nõusolek Sihva külas Taali-Juusa maaüksusel ehitise tehnosüsteemide (maaküte) muutmiseks.

6. Väljastati Peeter Einale kirjalik nõusolek Pilkuse külas Uus-Puuraku maaüksusel väikeehitise (imbväljak) püstitamiseks.

7. Väljastati Erki Saarele kirjalik nõusolek Mäha külas Tammuri maaüksusel väikeehitise (imbväljak) püstitamiseks.

8. Väljastati Elektrilevi OÜ-le ehitusluba Hinni alajaama 0,4kV maakaabelliini ja liitumiskilbi püstitamiseks Vidrike külas.

9. Väljastati Elektrilevi OÜ-le ehitusluba Alapika alajaama 0,4kV maakaabelliini ja liitumiskilbi püstitamiseks Vana-Otepää külas.

10. Väljastati Elektrilevi OÜ-le ehitusluba Aedlinna alajaama 0,4kV maakaabelliini ja liitumiskilbi püstitamiseks Otepää vallasiseses linnas.

11. Väljastati Elektrilevi OÜ-le ehitusluba Spordikooli alajaama 0,4kV maakaabelliini ja liitumiskilbi püstitamiseks Otepää vallasiseses linnas.

12. Väljastati Riigimetsa Majandamise Keskusele ehitusluba Nüpli külas Metsajärve maaüksusel ehitise (Pühajärve matkarada, ehitisregistri kood 220287877) rekonstrueerimiseks.

13. Väljastati Riigimetsa Majandamise Keskusele ehitusluba Pühajärve külas Aakre metskond 57 maaüksusel ehitise (Pühajärve matkarada, ehitisregistri kood 220287877) rekonstrueerimiseks. 

14. Väljastati Eesti Lumeliuglemise Liidule ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Linnamäe tee 1 maaüksusel ehitise laiendamiseks.

15. Väljastati Silver Eljandile ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Kolga tee 20 maaüksusel üksikelamu rekonstrueerimiseks.

16. Väljastati Eksiiv OÜ-le ehitusluba Otepää külas ehitise (kaugküttetorustik) püstitamiseks.

17. Väljastati Erki Saarele ehitusluba Mäha külas Atlanteri maaüksusel ehitise (tootmishoone nr 1, ehitisregistri kood 111030953) täielikuks lammutamiseks.

18. Väljastati Anneli Vähile ehitusluba Pedajamäe külas ehitise (Pedajamäe kinnistu liitumine ühisveevärgiga) püstitamiseks.

19. Väljastati Villa Müllerbeck OÜ-le ehitusluba Otepää külas asuval Rukkimäe maaüksusel ehitise (hotell, ehitisregistri kood 120313623) laiendamiseks.

20. Väljastati Illo Hansingule ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Kalda tn 12 maaüksusel  üksikelamu (elamu ehitisregistri kood 111033647) rekonstrueerimiseks. 

21. Väljastati Gea Kõksile ja Sulev Kõksile ehitusluba Arula külas Suureniidu maaüksusel (katastritunnus 63601:001:0810) ehitise (laut-küün ehitisregistri kood 111007556) rekonstrueerimiseks.

22. Väljastati Kristi Kirjanenile ja Kaur Kirjanenile ehitusluba Vidrike külas Pisi-Inni maaüksusel (katastritunnus 63601:003:0145) ehitise (abihoone) püstitamiseks. 

23. Määrati ühekordne toetus viiele isikule kogusummas 274 eurot.

24. Määrati kuuele isikule sünnitoetust kogusummas 2112 eurot.

25. Määrati matusetoetust kolmele isikule kogusummas 384 eurot.

26. Määrati ühele isikule hooldaja.

27. Anti ühele isikule üürile korter
Viimati uuendatud Esmaspäev, 22 September 2014 14:58  SÜNDMUSTE KALENDERKONTAKTANDMED
Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ
Tel. +372 766 4800
Mob.+372 515 7139
E-post:
vald@otepaa.ee
Avatud E. 8.00-18.00
T. K. ja N. 8.00-17.00
R. 8.00-15.30
LÕUNA 12.00-13.00
Reedel lõuna kell 12.00-12.30

Kuu vallavolikogus

Järgmine Otepää vallavolikogu istung toimub 23.oktoobril 2014 2014 kell 15.00.
Loe lisa...

Kultuurikalender

Nädal vallavalitsuses

39. nädala eelinfo (22.09 -28.09.2014)
Vallavalitsuse istungite kohta vaata infot SIIT
Loe lisa...

Jurist vastab

Tööinspektsioon koostöös Otepää vallavalitsusega on avanud rubriigi "Jurist vastab". Soovime olla abiks nii tööandjale kui ka töötajale uue töölepinguseadusega harjumisel.

Loe edasi

Otepää Teataja