Avaleht Vallavalitsus Kommunikatsioonijuht

Kommunikatsioonijuht

E-posti aadress Prindi PDF

Monika Otrokova
kommunikatsioonijuht

e-post: See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.
tel. 766 4811; 505 8970
Raekoda, kabinet 216
Vastuvõtuajad: E: 9.00-12.00;  14.00-17.00


Haridus
Haridustase: kõrgem
2006-2009 - Tartu Ülikool, infokorraldus, magister (MA)
1995-2000 - Tartu Ülikool, vene ja slaavi filoloogia,bakalaureus (BA)
1992-1995 - Otepää Keskkool


Teenistuskäik
Otepää Vallavalitsuses
01.01.2009 kommunikatsioonijuht
01.12.2008 - 01.01.2009 avalike suhete nõunik


Ametijuhend

1. Üldosa

1.1 Ametikoha nimetus:     kommunikatsioonijuht
1.2 Ametisse nimetamine:      vallavanem
1.3 Kellele allub vallavanem
1.4 Alluvad:    -
1.5 Asendaja   sekretär
1.6 Ametikoha eesmärk: Otepää Vallavalitsuse ja Otepää omavalitsuse maine kujundamine ja suhtlemine meediaga.

2. Teenistuskohustused

Kommunikatsioonijuhi ülesanded on:
2.1. valla maine ja visuaalse identiteedi kujundamine;
2.2. suhtekorralduse tagamine, vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste kommunikatsioonisüsteemi välja töötamine;
2.3. vallavalitsuse ja volikogu istungitel otsustatu kajastamine meedias, pressiteadete koostamine ja edastamine, vallavalitsuse ja meedia vahel infovahetuse korraldamine, ajakirjanikega suhtlemine, vajadusel esinemine meediakanalites, vallavalitsuse tööd puudutavatele küsimustele vastamine oma pädevuse piires;
2.4. valla kodulehekülje sisu toimetamise ja arendamise korraldamine ning tagamine koostöös vallavalitsuse struktuuriüksustega ning hallatavate asutustega. Foorumis tõstatatud küsimustele vastamise korraldamine;
2.5. valla sümboolika ja reklaamkingituste tellimise korraldamine; vallavalitsuse ametnikele ettekannete, kõnede ja artiklite koostamisel abi osutamine;
2.6. valla kohta meedias avaldatud materjali kogumine, analüüsimine ning vajadusel vallavalitsuse juhtkonnale ülevaate andmine avalikust arvamusest vallavalitsuse töö ja planeeritava tegevuse kohta;
2.7. nõustamine avalike suhete korraldamisel ja valla maine kujundamisel;
2.8. meediaürituste läbiviimise korraldamine ja koordineerimine, ülevallaliste ürituste korraldamisel osalemine. Meediakanalite esindajatega kontaktide loomine, hoidmine ja arendamine;
2.9. valla välissuhtlusega tegelemine oma pädevuse piires;
2.10. vallavanema poolt määratud ühekordsete ülesannete täitmine oma pädevuse piires.
2.11 elektroonilise dokumendihalduse ja grupitöö vahendina Amphora programmi kasutamine;
2.12 vajadusel  tegevustest ülevaate andmine vallavanemale iga nädala esmaspäevaks;
2.13 dokumentide loetelus ettenähtud dokumentide toimikute pidamine ja nende korrastatult ahiveerimiseks üle andmine iga aasta 01. veebruariks;
2.14 igapäevaliselt elektroonposti aadressile saabunud kirjade lugemine ja nendele vastamine;
2.15 vallavalitsuse poolt  sisseostetud tarkvara ametiülesannete täitmiseks vajalikus mahus kasutamine;
2.16 ametiülesannete täitmisel valla asjaajamise korrast ning töösisekorra eeskirjadest lähtumine.


3. Vastutus

Kommunikatsioonijuht vastutab:
3.1 talle pandud teenistuskohustuste õigeaegse ja täpse täitmise ning talle teenistuse tõttu teatavaks saanud riigi- ja ärisaladuste, teiste inimeste perekonna- ja eraelu puudutavate andmete ning muu ainult asutuse siseseks kasutamiseks määratud informatsiooni hoidmise eest;
3.2 tema kasutusse antud vara jm. vahendite säilimise ja korrasoleku ning sihipärase kasutamise eest.

4. Õigused

Kommunikatsioonijuhil on õigus:
4.1 teha ettepanekuid vahetule ülemusele oma pädevusse kuuluvas valdkonnas töö paremaks korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks;
4.2 saada tööks vajalikku informatsiooni ja dokumente teistelt valla ametnikelt ja asutustelt vastavalt kehtivale korrale;
4.3 saada teenistuseks vajalikku ametialast täiendkoolitust ja kirjandust vastavalt omavalitsuse rahalistele võimalustele;
4.4 saada teenistus- ja tööülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid arvuti- ja kontoritehnikat, arvutiprogramme ning tehnilist abi nende kasutamisel;
4.5 kasutada teenistus- ja tööülesannete täitmiseks vallavalitsuse transpordivahendit vastavalt kehtestatud korrale.

5.  Ametijuhendi muutmine

Käesolevat  ametijuhendit  võib  muuta juhtudel, kui muudatuste aluseks on kehtivad õigusaktid  või vajadus ümber korraldada tööd.

Viimati uuendatud Neljapäev, 08 Jaanuar 2015 13:10  


Otepää 900 ideekonkursi hääletus

SÜNDMUSTE KALENDER


KONTAKTANDMED
Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ
Tel. +372 766 4800
Mob.+372 515 7139
E-post:
vald@otepaa.ee
Avatud E. 8.00-18.00
T. K. ja N. 8.00-17.00
R. 8.00-15.30
LÕUNA 12.00-13.00
Reedel lõuna kell 12.00-12.30

Kuu vallavolikogus

Otepää Vallavolikogu istung toimub 18.augustil 2015 kell 15.00 Otepää Vallavalitsuse III korruse saalis.

Loe lisa...

Kultuurikalender

Nädal vallavalitsuses

27. nädala eelinfo (29.06. -05.07.2015)
Vallavalitsuse istungite kohta vaata infot SIIT
Loe lisa...

Jurist vastab

Tööinspektsioon koostöös Otepää vallavalitsusega on avanud rubriigi "Jurist vastab". Soovime olla abiks nii tööandjale kui ka töötajale uue töölepinguseadusega harjumisel.

Loe edasi

Otepää Teataja