Avaleht Vallavalitsus Arendusnõunik

Arendusnõunik

E-posti aadress Prindi PDF

Aado Altmets
Arendusnõunik

See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.
tel. 766 4807; 503 9529
Raekoda, kabinet 213


Haridus

Haridustase: kõrgem
1990 - 1997 Kõrgharidus (diplom) - Tartu Ülikool, ajalugu
1987 - 1990 Tallinna I Keskkool (Gustav Adolfi Gümnaasium)
1979 - 1987 Keila I Keskkool


Teenistuskäik Otepää Vallavalitsuses
01.012.2014 - arendusnõunik


Ametijuhend

1.  Üldosa

1.1. Ametikoha nimetus: arendusnõunik
1.2. Ametisse nimetamine: vallavanem
1.3. Alluvus: vallavanem
1.4. Alluvad: -
1.5. Asendmine: arendusnõuniku äraolekul asendab teda vallavanema poolt määratud ametnik 
1.6. Ametikoha eesmärk: valla arendusalase tegevuse korraldamine ja koordineerimine, valla
põhiliste arengusuundade ja eelistuste väljatöötamine ning valla arengukava väljatöötamise ja täiendamise koordineerimine, arengukavast tulenevate ülesannete täitmisele igakülgne projektialane kaasaaitamine.

2. Teenistuskohustused

Arendusnõuniku teenistuskohustused on:
2.1.  valla arengukava koostamise korraldamine ning valdkondlike ja vallaasutuste arengudokumentide koostamise koordineerimine;
2.2.  riiklikest ja rahvusvahelistest nõuetest, programmidest ja projektidest
lähtuvate valla arenguprojektide ning -programmide koostamise nõustamine ning kaasabi nende elluviimiseks vajalike rahastusallikate leidmisel;
2.3. arenguprojektide algatamine, koordineerimine ja elluviimine;
2.4. arengualase teabe haldamine ja täiendamine, vastavate uuringute korraldamine;
2.5. osalemine maakondlike, regionaalsete, riiklike ja rahvusvaheliste arendustegevuste kavandamises, lähtudes Otepää valla huvidest ning asjakohase teabe edastamine vallavalitsusele;
2.6. oma tegevusvaldkonna eelarve ja tööplaani koostamine, täitmise jälgimine ja aruandlus;
2.7. koostöö tegemine vallavalitsuse teiste struktuuriüksuste, hallatavate asutuste, volikogu komisjonide ja muude organisatsioonidega oma eesmärkide saavutamiseks;
2.8. valdkonnaga seotud kirjavahetuse pidamine, teenistuskohustustega seotud dokumentide arhiveerimine;
2.9. Otepää piirkonna elanike ja organisatsioonide projektide alane nõustamine ning koolituste ja infopäevade läbiviimine;
2.10. muude seadustega pandud kohustuste ning vallavanema poolt antud ühekordsete
korralduste täitmine.

3.  Vastutus

Arendusnõunik vastutab :
3.1. talle pandud teenistuskohustuste õigeaegse ja täpse täitmise ning talle teenistuse tõttu
teatavaks saanud ainult asutusesiseseks kasutamiseks määratud info hoidmise eest;
3.2. talle usaldatud rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest;
3.3. tema kasutusse antud töövahendite sihipärase ja heaperemeheliku kasutamise eest.
4. Õigused

Arendusnõunikul on õigus:
4.1. teha ettepanekuid vahetule ülemusele oma pädevusse kuuluvas valdkonnas töö paremaks
korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks;
4.2. saada tööks vajalikku informatsiooni ja dokumente teistelt valla ametnikelt ja asutustelt
vastavalt kehtivale korrale;
4.3. saada tööks vajalikku ametialast täienduskoolitust ja kirjandust vastavalt valla rahalistele võimalustele kooskõlastatult vahetu ülemusega;
4.4. saada tööülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, arvuti- ja kontoritehnikat, transporti või selle kompenseerimist ning tehnilist abi nende kasutamisel.

5. Ametijuhendi muutmine

Käesolevat ametijuhendit võib muuta vallavanema ja arendusnõuniku vastastikusel kokkuleppel juhtudel, kui muudatuste aluseks on kehtivad õigusaktid või vajadus tööd ümber korraldada.

Viimati uuendatud Reede, 16 Jaanuar 2015 11:25  


Otepää 900 ideekonkursi hääletus

SÜNDMUSTE KALENDER


KONTAKTANDMED
Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ
Tel. +372 766 4800
Mob.+372 515 7139
E-post:
vald@otepaa.ee
Avatud E. 8.00-18.00
T. K. ja N. 8.00-17.00
R. 8.00-15.30
LÕUNA 12.00-13.00
Reedel lõuna kell 12.00-12.30

Kuu vallavolikogus

Otepää Vallavolikogu istung toimub 18.augustil 2015 kell 15.00 Otepää Vallavalitsuse III korruse saalis.

Loe lisa...

Kultuurikalender

Nädal vallavalitsuses

27. nädala eelinfo (29.06. -05.07.2015)
Vallavalitsuse istungite kohta vaata infot SIIT
Loe lisa...

Jurist vastab

Tööinspektsioon koostöös Otepää vallavalitsusega on avanud rubriigi "Jurist vastab". Soovime olla abiks nii tööandjale kui ka töötajale uue töölepinguseadusega harjumisel.

Loe edasi

Otepää Teataja