Sekretär

29.01.16

Kristina Reigo
Sekretär
 
Haridus 
2008 - 2010 - Tartu Kutsehariduskeskus, majandusarvestus
1992 - 1995 - Valga Õhtukeskkool
1983 - 1992 - Restu Põhikool

 
Teenistuskäik Otepää Vallavalitsuses
01.04.2013 vallasekretäri abi
14.02.2011 - 01.04.2013  sekretär
 

Ametijuhend

1. Üldosa

1.1 Ametikoha nimetus:   vallasekretäri abi
1.2 Ametisse nimetamine:    vallavanem
1.3 Kellele allub:     vallasekretär
1.4 Alluvad:      puuduvad
1.5 Asendaja:       sekretär
1.6 Keda asendab:     sekretär
1.7 Ametikoha eesmärk: perekonnaseisuametniku ülesannete täitmine, registreeringute teostamine majandustegevuse registrites, personalitöö, vallavolikogu asjaajamise korraldamine ja tehniline teenindamine ning vallasekretäri abistamine kantselei asjaajamise korraldamisel.

2. Teenistuskohustused

2.1. vallavolikogu istungite ettevalmistamine ja istungite tehniline teenindamine, vastuvõetud õigusaktide vormistamine;
2.2. vallavolikogu komisjonide koosolekute ja muude nõupidamiste tehniline teenindamine;
2.3. edastab haldusakti adressaatidele volikogu otsuste ärakirjad ja muud asjasse puutuvad dokumendid;
2.4. tagab volikogu poolt vastuvõetud üldaktide avalikustamise;
2.5. perekonnaseisuametniku ülesannete täitmine rahvastikuregistri seadusega kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ulatuses;
2.6. täidab majandustegevuse registri seadusega kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesandeid;
2.7. peab personaliarvestust vallavalitsuse ametnike ja abiteenistujate osas;
2.8. koostab vallavanema käskkirjade eelnõud personaliküsimustes;
2.9. valmistab koostöös vallasekretäriga allkirjastamiseks ette töölepingud ja nende lisad;
2.10. abistab dokumentide arhiveerimisel ja arhiividokumentide koostamisel, väljastab arhiivist dokumentide ärakirju;
2.11. osutab tasulise paljundamise ja skaneerimise teenust, võtab vastu kuulutusi ja teateid ajalehes Otepää Teataja või valla kodulehel avaldamiseks;
2.12. koostab teenistusülesannete täitmiseks vajalikud kirjad ja vastab teabenõuetele; 
2.13. edastab dokumente elektroonilistele andmekogudele;
2.14. võtab vastu isikuid ja vajadusel nõustab neid oma pädevuse piires, abistab isikuid vajalike dokumentide väljastamisel;
2.15. korraldab isikute vastuvõttu volikogu esimehe ja vajadusel vallasekretäri juurde;
2.16. täidab volikogu esimehe, vallavanema ja vallasekretäri poolt antud ja käesolevas ametijuhendis nimetamata ühekordseid teenistusülesandeid;
3. Vastutus

Vallasekretäri abi vastutab: 
3.1. talle pandud teenistuskohustuste õigeaegse, õige ja täpse täitmise eest
3.2. oma tegevuse ja tema poolt väljaantavate dokumentide õigsuse ja seadustele ning määrustele vastavuse eest;
3.3. talle teenistuse tõttu teatavaks saanud riigi- ja ärisaladuste, teiste inimeste perekonna- ja eraelu puudutavate andmete ning muu ainult asutuse siseseks kasutamiseks määratud informatsiooni hoidmise eest;
3.4. tema kasutusse antud vara jm. vahendite säilimise ja korrasoleku ning sihipärase kasutamise eest.

4. Õigused

Vallasekretäri abil on õigus:
4.1. teha ettepanekuid vahetule ülemusele oma pädevusse kuuluvas valdkonnas töö paremaks korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks;
4.2. saada tööks vajalikku informatsiooni ja dokumente teistelt valla ametnikelt ja asutustelt vastavalt kehtivale korrale;
4.3. saada teenistuseks vajalikku ametialast täiendkoolitust ja kirjandust vastavalt omavalitsuse rahalistele võimalustele kooskõlastatult vahetu ülemusega;
4.4. saada teenistus- ja tööülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid arvuti- ja kontoritehnikat, arvutiprogramme ning tehnilist abi nende kasutamisel;
4.5. kasutada teenistus- ja tööülesannete täitmiseks vallavalitsuse transpordivahendit vastavalt kehtestatud korrale.

5. Ametijuhendi muutmine

Ametijuhendit võib muuta ilma teenistuja nõusolekuta, kui ei muutu ametikoha eesmärk, põhifunktsioon(id), nõutav erialane ettevalmistus ega teenistuja palk ja ametniku ülesannete maht oluliselt ei suurene. Samuti siis, kui muudatuste sisseviimise aluseks on õigusaktide muudatuste tegemine või vajadus ametikoha töö ümber korraldada.

Toimetaja: MONIKA OTROKOVA