Vallasekretär

10.08.15

Janno Sepp
vallasekretär
(osakoormusega)Haridus
Haridustase: kõrgem
1990-1994 Tartu Ülikool, õigusteaduskond
1979-1990  Miina Härma nimeline Tartu 2. Keskkool


Teenistuskäik Otepää Vallavalitsuses
04.03.2014 - vallasekretärAmetijuhend
1. Üldosa

1.1 Ametikoha nimetus:     vallasekretär
1.2 Ametisse nimetamine:      vallavanem
1.3 Kellele allub vallavanem
1.4 Alluvad:  registripidaja, tehniline sekretär, IT- spetsialist
1.5 Ametikoha eesmärk: valla kantselei juhtimine ja asjaajamise, õigusalase, infotehnoloogia ja ettevõtlusalase töö korraldamine.

2. Teenistuskohustused

Vallasekretär:
2.1 juhib valla kantselei tegevust;
2.2 esitab vallavanemale ettepanekuid kantselei struktuuri, funktsioonide ja koosseisu kohta;
2.3 korraldab valla volikogu ja valitsuse  istungite ettevalmistamist, kontrollib koostöös volikogu esimehega volikogu istungi päevakorda planeeritud eelnõude ettevalmistamist;
2.4 koostab valitsuse istungi päevakorraprojekti;
2.5 korraldab volikogu istungi päevakorraprojekti koostamist koostöös vallavolikogu esimehega;
2.6 korraldab volikogu ja valitsuse istungi protokollide vormistamist;
2.7 tagab volikogu ja valitsuse õigusaktide eelnõude ja muude dokumentide vastavuse 
põhiseadusele ja seadustega ning kooskõla teiste õigusloovate aktidega;
2.8 korraldab  volikogu ja vallavalitsuse õigusaktide avalikustamist;
2.9 korraldab valla õigusaktide täitmise kontrolli; 
2.10 korraldab  volikogu ja valitsuse liikmete õigusalast nõustamist;
2.11 tagab  valla poolt sõlmitavate majanduslepingute vastavuse õigusaktidele ning valla huvidele;
2.12 esindab valda kohtus ilma erivolituseta;
2.13 hoiab valla vapipitsatit;
2.14 korraldab vallaametnike personalitööd, koolitust ja atesteerimist;
2.15 korraldab vallavalitsuse asjaajamist ning sellega seotud registrite pidamist;
2.16 valmistab ette  ettevõtlusalased  õigusaktide eelnõud ning teeb registreeringuid majandustegevuse registris;
2.17 kontrollib Otepää valla kodulehekülje pidamist;
2.18 korraldab kodanike vastuvõtmist valla ametnike poolt ning valla külaliste vastuvõtmist;
2.19 kasutab elektroonilise dokumendihalduse ja grupitöö vahendina Amphora programmi;
2.20 annab vajadusel  tegevustest ülevaate iga nädala esmaspäevaks;
2.21 peab dokumentide loetelus ettenähtud dokumentide toimikuid ja esitab need korrastatult ahiveerimiseks iga aasta 01 veebruariks;
2.22 loeb igapäevaliselt elektroonposti aadressile saabunud kirju ja vastab neile;
2.23 kasutab vallavalitsuse poolt  sisseostetud tarkvara ametiülesannete täitmiseks vajalikus mahus;
2.24 juhindub ametiülesannete täitmisel valla asjaajamise korrast ning töösisekorra eeskirjadest;
2.25 täidab muid vahetu ülemuse teenistusalaseid korraldusi ja õigusaktidega pandud ülesandeid.

3. Vastutus

Vallasekretär vastutab: 
3.1 talle pandud teenistuskohustuste õigeaegse ja täpse täitmise ning talle teenistuse tõttu teatavaks saanud riigi- ja ärisaladuste, teiste inimeste perekonna- ja eraelu puudutavate andmete ning muu ainult asutuse siseseks kasutamiseks määratud informatsiooni hoidmise eest;
3.2 tema kasutusse antud vara jm. Vahendite säilimise ja korrasoleku ning sihipärase kasutamise eest.

4. Õigused

4.1 Teha ettepanekuid vahetule ülemusele oma pädevusse kuuluvas valdkonnas töö paremaks korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks;
4.2 Saada tööks vajalikku informatsiooni ja dokumente teistelt valla ametnikelt ja asutustelt vastavalt kehtivale korrale;
4.3 Saada teenistuseks vajalikku ametialast täiendkoolitust ja kirjandust vastavalt omavalitsuse rahalistele võimalustele;
4.4 Saada teenistus- ja tööülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid arvuti- ja kontoritehnikat, arvtuiprogramme ning tehnilist abi nende kasutamisel;
4.5 Kasutada teenistus- ja tööülesannete täitmiseks vallavalitsuse transpordivahendit vastavalt kehtestatud korrale.

5.  Ametijuhendi muutmine

Käesolevat  ametijuhendit  võib  muuta juhtudel, kui muudatuste aluseks on kehtivad õigusaktid  või vajadus ümber korraldada tööd vallakantseleis.

Toimetaja: MONIKA OTROKOVA