Avaleht Uudiste arhiiv Otepää vallavolikogu võttis vastu 2013. aasta eelarve

Otepää vallavolikogu võttis vastu 2013. aasta eelarve

E-posti aadress Prindi PDF

Otepää vallavolikogu võttis 24.jaanuari istungil vastu 2013. aasta eelarve. Eelarve mahuks on kavandatud 4 877 763 eurot.Vallavanem Merlin Müür sõnas, et vallavalitsuse poolt ettevalmistatud eelarve eelnõu võeti vastu ilma suuremate muudatusettepanekuteta.

Võrreldes 2012. aasta eelarvega suureneb see 1,8%, seda tänu investeerimistegevuse suurenemisele. Eelarve põhitegevuse tuludeks on kavandatud  3 691 640 eurot, põhitegevuse kuludeks 3 665 640 eurot ning eelarve põhitegevuse tulem on 26 000 eurot.

Volikogu esimees Aivar Nigol ütles, et eelarve koostamisel pöörati tähelepanu sotsiaalvaldkonnale ja haridusele. Eesmärgiks oli paremini jõuda abivajajate muredeni ja nende lahendusteni.
„Otepää lasteaiaõpetajate ja muusikakooli õpetajate palgatõusuks on planeeritud kuni 10%, ülejäänud töötajatel kuni 2%“, sõnas Aivar Nigol. „Jätkuvalt on tagatud meie elanikele sotsiaaltoetused – 576 eurot sünnitoetus, 128 eurot matusetoetus, esmakordselt kooli mineva lapse toetus 100 eurot ja lisaks muud toetused.“

Üle poole tegevuseelarve kuludest suunatakse haridusvaldkonda (54%), järgnevad kulutused majandusele ja keskkonnakaitsele (15%) ning kultuurile ja spordile (12%). Valitsemiskulud koos reservfondiga moodustavad 9% ning sotsiaalne kaitse 7% tegevuseelarve kuludest. Ülejäänud valdkondade kulutuste osatähtsus on märgatavalt väiksem, moodustades kokku 3%.
Aivar Nigol rõhutas, et plaanis on jätkuvalt läbi erinevate ürituste ja tegevuste toetada kohalikku ettevõtlust ja turismisektorit. Samuti on tähelepanu all valla teede korrashoid – senisest enam on plaanis panustada valla teede korrashoidu. Üheks prioriteediks on ka Otepää lasteaia uue hoone detailplaneeringu ning projekteerimistööde jätkamisega.

Eelarve tulubaasi struktuuris moodustavad põhitegevuse tulud 76%,  investeerimistegevuse tulud 9%, finantseerimistegevuse tulud 10% ning likviidsete varade kasutusele võtmine 5%.
Planeeritavad investeerimiskulud moodustavad valla eelarvest 22,3%. Suurimad investeeringud on haridusele, kultuurile ja tänavavalgustuse rekonstrueerimisele.
Planeeritavaid investeeringuid kaetakse laenude ja omavahendite abil, selleks planeeritakse laenu võtta 477 500 eurot. Laenu arvelt on kavas renoveerida Otepää Kultuurikeskuse katus, rahastada Otepää Lasteaia projekteerimist, parandada ja remontida tänavavalgustust, rajada Vana-Otepää kanalisatsionitorustik ning korrastada Linnamäe orgu ja Linnamäe müüre.
Põhitegevuse eelarve tuludeks on planeeritud 3691 640 eurot. Võrreldes 2012. aastaga suurenesid eelarve tulud 4,8%.  Tulubaasi kasvu võimaldab füüsilise isiku tulumaksu suurem laekumine. Üle poole tuludest,  53% moodustavad maksutulud, järgnevad toetused 38% ja omatulud 9,2%. Alates 2009. aastast on meie vallas suurenenud maksutulu osatähtsus ning vähenenud saadavate toetuste osakaal.  Tulumaksu laekumist mõjutavad maksumaksjate arv, brutosissetulek, riigi poolt omavalitsustele kehtestatud tulumaksu laekumise määr. Kui 2012. aastal laekus füüsilise isiku brutotulust omavalitsuste eelarvetesse 11,4%, siis alates 2013. aastast 11,57%. Otepää vallas oli 2012. aasta septembrikuukuu seisuga 1 637 maksumaksjat, s.o. 60 võrra enam kui eelmisel aastal samal ajal. 2012. aasta 31. detsembri seisuga oli 84 registreeritud töötut. Töötute arv vähenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 5 inimese võrra. Arvestades maksumaksjate arvu suurenemist, töötute arvu vähenemist, keskmise palga tõusu, on tulumaksu laekumiseks planeeritud  6,9% enam 2012. a. planeeritust.

Eelarve põhitegevuse kuludeks on planeeritud  3 665 640 eurot, mis on 4,1% suurem 2012. aastal planeeritust. 2012. aasta põhitegevuse eelarves suurenesid tööjõukulud (töötasud koos maksudega kuni 2%) ja sotsiaaltoetused ning vähenesid majandamiskulud ning eraldised. Sisu järgi kulub valla eelarvest kõige enam tööjõukuludele 50%, teisel kohal on majandamiskulud 35%, järgnevad sotsiaaltoetused 8% , eraldised 7%.

2013.aasta eelarve ja seletuskirjaga saab tutvuda Otepää valla kodulehel rubriigis „Valla eelarve“


Põhitegevuse tulude struktuurTegevuskulud 2013. aastal valdkondade lõikes

Viimati uuendatud Esmaspäev, 04 Veebruar 2013 14:47  


Otepää 900 ideekonkursi hääletus

SÜNDMUSTE KALENDER


KONTAKTANDMED
Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ
Tel. +372 766 4800
Mob.+372 515 7139
E-post:
vald@otepaa.ee
Avatud E. 8.00-18.00
T. K. ja N. 8.00-17.00
R. 8.00-15.30
LÕUNA 12.00-13.00
Reedel lõuna kell 12.00-12.30

Kuu vallavolikogus

Otepää Vallavolikogu istung toimub 18.augustil 2015 kell 15.00 Otepää Vallavalitsuse III korruse saalis.

Loe lisa...

Kultuurikalender

Nädal vallavalitsuses

27. nädala eelinfo (29.06. -05.07.2015)
Vallavalitsuse istungite kohta vaata infot SIIT
Loe lisa...

Jurist vastab

Tööinspektsioon koostöös Otepää vallavalitsusega on avanud rubriigi "Jurist vastab". Soovime olla abiks nii tööandjale kui ka töötajale uue töölepinguseadusega harjumisel.

Loe edasi

Otepää Teataja