Sotsiaalteenistuse juhataja

15.01.18

Angelika Armolik
sotsiaalteenistuse juhataja

Haridus
Haridustase: kõrgem 
2010 Tartu Ülikool, sotsiaaltöö magister MSW
2003 Tartu Ülikool, teoloogia eriala BA 


Teenistuskäik Otepää Vallavalitsuses:
01.02.2016  - sotsiaalteenistuse juhataja
 

 

SOTSIAALTEENISTUSE JUHATAJA AMETIJUHEND
 
Ametikoha nimetus:  sotsiaalteenistuse juhataja
Ametisse nimetamine: vallavanem
Töö vahetu korraldaja: vallavanem
Alluvad: sotsiaaltööspetsialist, lastekaitsespetsialist, hooldustöötaja, tegevusjuhendaja, tugiisik
Kes asendab: sotsiaaltööspetsialist
Keda asendab: sotsiaaltööspetsialist, lastekaitsespetsialist
 
1. Ametikoha põhieesmärk 
1.1 Sotsiaalteenistuse juhataja ametikoha põhieesmärgiks on sotsiaalhoolekandealase töö juhtimine ja korraldamine ning valla elanikele teenuste osutamine ja oma valdkonna küsimuste häireteta töö tagamine.
 
2. Ametikohustused 
2.1 Valla sotsiaalhoolekandealane arendustegevuse korraldamine ja suunamine, lähtudes riiklikust sotsiaalhoolekande – ja tervishoiupoliitikast ning valla arengukavast;
2.2 Sotsiaalhoolduse ja –abialaste dokumentide (aruanded, taotlused, vastused, eestkoste, hooldekodusse või laste asendushooldusesse paigutamine, vanemlike õiguste äravõtmine,  hoolduse määramine jne) ettevalmistamine ja esitamine;
2.3 Ettepanekute tegemine ja lepingute sõlmimine/kooskõlastamine/koostamine sotsiaalhooldus ja –abi valdkonnas;
2.4 Sotsiaalteenuste ja muu abi andmise korraldamine ning sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine;
2.5 Abi osutamine sotsiaaltoetuste või –abi saamiseks vajalike dokumentide vormistamisel;
2.6 Vanemateta ja vanemliku hoolituseta laste eestkoste ja hoolduse korraldamine;
2.7 Vanurite, puuetega inimeste ja sotsiaalselt mitte toimetulevate isikute hoolekande korraldamine;
2.8 Valla sotsiaalregistri pidamine, volitatud töötajana andmekaitse ja isikuandmete kaitse organisatsiooniliste ja tehniliste abinõude tagamine; 
2.9 Vallavanema nõustamine sotsiaalhooldus ja –abi alastes küsimustes;
2.10 Lastekaitsealase töö korraldamine;
2.11 Koolikohustuslike laste ja õpilaste sõidusoodustuse arvestuse pidamine;
2.12 Puuetega laste ja täiskasvanute hooldusvajaduse hindamine ja rehabilitatsiooniteenuste osutamise korraldamine;
2.13 Puuetega inimeste sõidukite parkimiskaartide väljastamine;
2.14 Oma valdkonnas õigusaktide eelnõude koostamine ning esitamine vallavalitsuse ja –volikogu istungile, hallatavate asutuste nõustamine õigusaktide täitmise küsimustes;
2.15 Osalemine volikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni tegevuses, selle koosolekute ettevalmistamine, komisjoni tööks vajaliku info kogumine ja edastamine komisjoni liikmetele;
2.16 Osalemine volikogu ja valitsuse istungitel, kus käsitletakse sotsiaalküsimusi;
2.17 Kodanike vastuvõtt ja nõustamine sotsiaalhoolekandealastes küsimustes;
2.18 Kodanike vastuvõtul ja kirjalikult esitatud küsimuste lahendamine oma valdkonnas;
2.19 Koostöö teiste omavalitsuste ja institutsioonidega oma valdkonna küsimustes;
2.20 Oma valdkonna osas arendusprojektide taotluste koostamine, projektide juhtimine ja eelarvete koostamine;
2.21 Täita vastavalt vajadusele vallavanema poolt antud ühekordseid või pidevaid ülesandeid, mis pole käesoleva ametijuhendiga määratud;
2.22 Vanurite, puuetega inimeste ja sotsiaalselt mitte toimetulevate isikute eestkoste korraldamine;
2.23 tugiisiku teenuse osutamise korraldamine;
2.24 isikliku abistaja teenuse osutamise korraldamine;
2.25 sotsiaaleluruumide kasutusse andmine ja ruumide korrashoiu tagamine;
2.26 sotsiaalvaldkonna mittetulundusühingute nõustamine;
2.27 eakate ja erivajadustega inimeste päevakeskuse töö korraldamine;
2.28 erihoolekandeteenuste tagamine (toetatud elamise ja igapäevaelu toetamise teenuse korraldamine);
2.29 valla tervisemeeskonna juhtimine ja Valgamaa tervisenõukogu töös osalemine;
2.30 sotsiaalvaldkonna ja terviseedenduslike ürituste ning koolituste korraldamine valla elanikele;
2.31 toidupanga tegevuste korraldamine.
 
3. Õigused 
3.1. Saada vallavalitsuse ametnikelt, volikogu liikmetelt ja valla asutustest informatsiooni, dokumente jms, mis on vajalikud oma teenistusülesannete täitmiseks;
3.2 Kasutada oma teenistusülesannete täitmisel infotehnoloogiat;
3.3 Nõuda tema vastutuse all olevate materiaalsete väärtuste hoidmiseks vajalikke tingimusi 
3.4 Teha ettepanekuid vallavolikogule ja –valitsusele õigusaktide eelnõude algatamiseks kõigi oma pädevuses olevate probleemide lahendamiseks;
3.5. Märkida dokumentidele jt projektidele oma eitav seisukoht koos vastavate põhjendustega;
3.6 Teha ettepanekuid seaduste rikkumises süüdi olevate isikute vastutusele võtmiseks või vastava menetluse alustamiseks;
3.7 Saada ametialaselt vajalikku täienduskoolitust. 
 
4. Vastutus 
4.1.Sotsiaalameti juhataja vastutab ametijuhendis sätestatud ülesannete kohusetundliku, õigeaegse ja nõuetekohase täitmise eest;
4.2 Sotsiaalameti juhataja vastutab üksnes dokumentide eest, mis on talle tutvumiseks esitatud ning ulatuses, millega ta nõus oli.
4.3 Vastutab arvutiprogrammide kasutamise eest.
 
5. Kvalifikatsiooninõuded
5.1. Peab omama erialast kõrgharidust ja sellele lisaks eri, kutse- ja/või ametialane ettevalmistus;
5.2 Eri, kutse- ja/või ametialane enesetäiendamine;
5.3 Peab valdama arvutioskust vajaliku tasemel (arvutiprogrammide ja andmekogude  kasutamise oskus);
5.3 Üldised teadmised riigi põhikorra, avaliku teenistuse, kohaliku omavalitsuse korralduse põhimõtetest ja valdkonnaalase seadusandluse tundmine;
5.4 Ametialaselt vajalikud oskused: 
5.4.1. hinnata objektiivselt situatsioone ning pakkuda välja võimalikke lahendusi;
5.4.2  intellektuaalne võimekus, analüüsimisvõime; 
5.4.3 motiveerida oma seisukohti; 
5.4.4 töövõime, võime stabiilselt ja avalikult töötada pingeolukordades ning efektiivselt kasutada aega;
5.4.5 suhtlemisoskus, oskus koostööks avalike huvide elluviimisel. 
5.5 Isiksuse omadused: kohusetundlikkus, usaldusväärsus,  otsustus- ja vastutusvõime, kohustuste täpne ja õigeaegne täitmine. 
 
6. Ametijuhendi muutmine 
6.1. Käesolevat ametijuhendit võib muuta juhtudel, kui muudatuste aluseks on kehtivad õigusaktid või vajadus ümber korraldada tööd vallavalitsuses. Enne ametiülesannete täitmisele asumist ja pärast muudatuste sisseviimist kinnitab sotsiaalteenistuse juhataja muudatusi oma allkirjaga.
6.2 Ametijuhendit võib muuta ilma sotsiaalameti juhataja nõusolekuta, kui  ümberkorralduste tulemusena ei muutu ametikoha eesmärk, põhifunktsioon (id), nõutav erialane ettevalmistus, ei vähene ametniku palk ning oluliselt ei suurene ametiülesannete maht.
6.3 Ametijuhend vaadatakse läbi ja vajadusel muudetakse vähemalt üks kord aastas.