Finantsteenistuse juhataja

14.04.16

Ülle Veeroja
Finantsteenistuse juhataja


Haridus 
Haridustase: kõrgem
1979 Tartu Riiklik Ülikool, majandusgeograafia
 

Teenistuskäik Otepää Vallavalitsuses
01.02.2016 - finantsteenistuse juhataja
01.01.2011 - 01.02.2016 raamatupidamise- ja finantsteenistuse juhataja
01.01.2008 - 01.01.2011 finantsnõunik
31.01.2003 - 01.01.2008  pearaamatupidaja
22.10.1999 - 31.01.2003 Otepää Vallavalitsus, raamatupidaja
01.01.1996 - 22.10.1999 Pühajärve Vallavalitsus vanemraamatupidaja

 

1. Üldsätted
Ametijuhend sätestab finantsteenistuse juhataja õigusliku seisundi, tema õigused ja kohutused ning teenistusülesanded.
1.1. Finantsteenistuse juhataja nimetab ametisse ja vabastab vallavanem.
1.2. Finantsteenistuse juhataja juhindub oma tegevuses avaliku teenistuse eetikakoodeksist, Eesti Vabariigi seadustest ja õigusaktidest, Otepää Vallavolikogu ja Otepää Vallavalitsuse õigusaktidest.
1.3. Finantsteenistuse juhataja allub vallavanemale, temale alluvad raamatupidajad.
1.4. Finantsteenistuse juhataja põhinõudeks on suhtlemis- ja väljendusoskus, kohusetunne ning töövõime, sealhulgas stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras ning efektiivselt aega kasutada.
1.5. Finantsteenistuse juhataja omab tööks vajaliku arvuti kasutamise oskust, s.h. ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide, interneti, vajalike andmekogude, registrite ja dokumendihaldussüsteemide kasutamise oskust.
 
2. Teenistusülesanded
2.1. Korraldab valla finants- ja raamatupidamisalast tegevust ja vastutab teenistusele pandud ülesannete täitmise eest.
2.2 Jälgib raamatupidamise dokumentide vastavust Eesti Vabariigi seadustes ja riigi raamatupidamise üldeeskirjas ning Otepää Vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskirjas kehtestatud nõuetele.
2.3. Tagab Otepää Vallavalitsuse raamatupidamisarvestuses majandustehingute korrektse ja nõuetele vastava arvestuse.
2.4. Koostab ja teeb muudatusi Otepää Vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskirjades.
2.5. Teeb vallavanemale ettepanekuid teenistuse struktuuri, koosseisu, palkade, ergutuste, edutamiste kohta.
2.6. Koostab Otepää Vallavalitsuse konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruande.
2.7.Teostab Rahandusministeeriumi andmebaasis konsolideerimisgrupi konsolideerimiskandeid.
2.8. Koostab, kontrollib ja esitab iga kuu Rahandusministeeriumi andmebaasi vallavalitsuse saldoandmikud.
2.9. Võrdleb vähemalt üks kord kvartalis saldoandmike esitajatega saldosid.
2.10. Korraldab aastalõpu seisuga saldokinnituskirjade saatmist.
2.11. Võrdleb kajastatud majandustehinguid pearaamatuga. 
2.12. Võrdleb kohustuste ja nõuete saldosid deebitoridega ja kreeditoridega.
2.13. Peab sihtfinantseerimise arvestust ja võrdleb andmeid rahastajatega. Aasta lõpus viib läbi sihtfinantseerimise inventuurid.
2.14. Peab laenude ja kapitalirentide arvestust. Aasta lõpus viib läbi laenude ja kapitalirentide inventuurid.
2.15. Peab põhivara ja lõpetamata ehituse arvestust. 
2.16. Valmistab ette vallavalitsuse ja tema hallatavate asutuste varade inventuurid. 
2.17. Tagab vallavalitsuse ja tema hallatavate asutuste töötajate õppelaenude õigeaegse arvestuse ja taotluse esitamise Rahandusministeeriumile.
2.18. Hindab vallavalitsuse ja tema hallatavate asutuste nõudeid ebatõenäolisteks ja teeb vastavad raamatupidamiskirjendeid. Teeb ettepanekud võlgnevuste lootusetuks kandmise kohta.
2.19. Koostab ja esitab vallavolikogule ja Rahandusministeeriumile vallavalitsuse eelarvestrateegia.
2.20. Koostab valla eelarve ja lisaeelarvete projektid.
2.21. Koostab ja esitab Rahandusministeeriumi andmebaasi vallaeelarve täitmise kvartaliaruanded.
2.22. Kontrollib vallavalitsuse ja tema hallatavate asutuste finantstegevuse vastavust kinnitatud eelarvele.
2.23.Valmistab ette vallavalitsuse õigusakte eelarvet puudutavates küsimustes.
2.24. Sisestab eelarve ja eelarve muudatused raamatupidamisprogrammi.
2.25. Nõustab hallatavaid asutusi eelarve küsimustes.
2.26. Jälgib eelarve täitmist vastavalt kinnitatud eelarvele.
2.27. Koostab pikaajaliste (laenud, liisingud) ja eelarvet ületavate kohustuste võtmise eelnõud.
2.28. Vastutab aruandeperioodi raamatupidamise dokumentide hoidmise eest.
2.29. Peab igakuiselt oma töövaldkonnas kasutatavaid ning dokumentide loetelus ettenähtud toimikuid ja esitab need korrastatult (köidetult) arhiveerimiseks. 
2.30. Loeb igapäevaliselt asutuse poolt antud personaalsele elektronposti aadressile saabunud kirju ja vastab neile.
2.31. Juhindub ametiülesannete täitmisel valla asjaajamise korrast ning peab kinni töösisekorra eeskirjadest.
2.32. Täidab ühekordseid korraldusi, mis tulenevad jooksvate probleemide lahendamise vajadusest raamatupidamises.
2.33. Täidab muid vahetu ülemuse teenistusalaseid korraldusi.
 
 
3. Õigused
3.1. Saada teenistuseks vajalikku eri-, kutse ja ametialast täienduskoolitust ja kirjandust vastavalt vallavalitsuse rahalistele võimalustele, kooskõlastades seda vahetu ülemusega.
3.2. Osaleda tööülesandeid käsitlevatel seminaridel ja nõupidamistel kooskõlastades seda vahetu ülemusega.
3.3. Saada tööks vajalikku informatsiooni ja dokumente vallavalitsuse struktuuriüksustelt, hallatavatelt asutustelt ning teistelt kohaliku omavalitsuse asutustelt.
3.4. Saada oma tööks vajalikke töövahendeid, arvuti- ja kontoritehnikat ning tehnilist abi nende kasutamisel vastavalt vallavalitsuse rahalistele võimalustele.
3.5. Teha vahetule ülemusele ettepanekuid oma pädevusse kuuluvas valdkonnas töö paremaks korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks.
3.6. Kasutada teenistus- ja tööülesannete täitmiseks vallavalitsuse transpordivahendit vastavalt kehtivale korrale.
3.7. Mitte vastu võtta nõuetekohaselt vormistamata algdokumente.
 
 
4. Kohustused
4.1. Hoiab teenistusülesannete täitmisel talle teatavaks saanud informatsiooni, mis võiks kahjustada vallavalitsuse, selle struktuuriüksuste või kolmandate isikute huve.
4.2. Tagab teenistusülesannete täitmisel Otepää valla huvide kaitsmise.
 
 
5. Vastutus
5.1. Vastutab käesoleva ametijuhendiga, ning vahetu ülemuse poolt antud teenistusülesannete täpse, õigeaegse, kohusetundliku ja omakasupüüdmatu täitmise eest.
5.2. Vastutab materiaalselt tema kasutusse antud vahendite säilimise ja korrasoleku ning nende sihipärase kasutamise eest.
5.2. Vastutab süüliselt tema poolt tekitatud raha puudujääkide eest seaduses sätestatud korras.
5.3. Vastutab talle teenistusülesannete täitmise tõttu teatavaks saanud vallavalitsust kahjustava informatsiooni, samuti teiste inimeste eraellu puutuvate andmete ning muu konfidentsiaalsele saadud informatsiooni hoidmise eest.
5.4. Tõkestab kõrvaliste isikute juurdepääsu vallakassasse, tööarvutitele ja andmebaasidele.
5.5. Aitab kaasa Otepää Vallavalitsuse hea maine kujundamisele ja selle hoidmisele.
 
Toimetaja: MONIKA OTROKOVA