Raamatupidaja

10.08.15

Mari Mõttus
raamatupidaja  
Haridus 
Haridustase: kõrgem
Tartu Riiklik Ülikool, raamatupidamine ja majandusanalüüs 1988
 

Teenistuskäik Otepää Vallavalitsuses
01.04.2013 raamatupidaja
04.09.2006 - 01.04.2013 vanemraamatupidaja
01.11.2005 - 04.09.2006 raamatupidaja


Ametijuhend
1. Üldosa

1.1 Ametikoha nimetus:  raamatupidaja
1.2 Ametisse nimetab:   vallavanem
1.3 Kellele allub:   finantsnõunik
1.4 Asendaja:    finantsnõunik
1.5 Keda asendab:   finantsnõunik, vanemraamatupidaja
1.6 Ametikoha eesmärk: Valla raamatupidamisarvestuse pidamine ja raamatupidamise dokumentide vormistamine

2. Teenistuskohustused

Vanemraamatupidaja:
2.1 Koostab raamatupidamislausendeid, sisestab need raamatupidamisprogrammi ning korraldab arveldusi hankijatega;
2.2 peab arvestust ja vastutab panga sissetulekute ja väljaminekute õige sisestamise eest, iga tööpäeva hommikul trükib eelmise päeva pangaväljavõtted ja kinnitab selle õigsust oma allkirjaga;
2.3. koostab maksekorraldused ja sisestab need teleteenusesse;
2.4 iga päev trükib programmist pangakanded. Iga kuu trükib panga memoriaalorderi. Aasta lõpus teeb bilansiväliste varade nimekirjast väljatrükid;
2.5 kontrollib avansiaruannete õigsust;
2.6 peab vallavalitsuse ning hallatavate asutuste bilansiväliste varade arvestust ja korraldab vallavalitsuse varade markeerimist;
2.7 võtab osa aastaaruande koostamisest;
2.8.teostab projektide raamatupidamist ja aruandlust;
2.9 peab igakuiselt oma töövaldkonnas kasutatavaid ning dokumentide loetelus ettenähtud toimikuid ja esitab need korrastatult (köidetult) arhiveerimiseks;
2.10 jälgib raamatupidamise dokumentide vastavust Eesti Vabariigi seadustes ja riigi raamatupidamise üldeeskirjas ning Otepää Vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskirjas kehtestatud nõuetele;
2.11 asendab finantsnõunikut tema äraolekul;
2.12 kasutab elektroonilise dokumendihalduse ja grupitöö vahendina amphora programmi;
2.13 loeb igapäevaliselt elektronposti aadressile saabunud kirju ja vastab neile;
2.14 kasutab vallavalitsuse poolt sisseostetud tarkvara ametiülesannete täitmiseks vajalikus mahus;
2.15 juhindub ametiülesannete täitmisel valla asjaajamise korrast ning peab kinni töösisekorra eeskirjadest;
2.16 täidab muid vahetu ülemuse teenistusalaseid korraldusi;.


3.  Vastutus

Vanemraamatupidaja vastutab:
3.1. Talle pandud teenistus kohustuste õigeaegse ja täpse täitmise ning talle teenistuse tõttu teatavaks saanud riigi- ja ärisaladuste, teiste inimeste töötasu, perekonna- ja eraelu puudutavate andmete ning muu ainult asutuse siseseks kasutamiseks määratud informatsiooni hoidmise eest;
3.2 tema kasutusse antud vara jm vahendite säilimise ja korrasoleku ning sihipärase kasutamise eest;
3.3 temale üleantud vara osas materiaalselt.


4. Õigused

Vanemraamatupidajal on õigus:
4.1 Teha ettepanekuid vahetule ülemusele oma pädevusse kuuluvas  valdkonnas töö paremaks korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks;
4.2 saada tööks vajalikku informatsiooni ja dokumente teistelt valla ametnikelt ja asutustele vastavalt kehtivale korrale;
4.3 saada teenistuseks vajalikku ametialast täienduskoolitust ja kirjandust vastavalt omavalitsuse rahalistele võimalustele vahetu ülemuse nõusolekul;
4.4. saada teenistus- ja tööülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, arvuti- ja kontoritehnikat, arvutiprogramme ning tehnilist abi nende kasutamisel;
4.5 kasutada teenistus- ja tööülesannete täitmiseks vallavalitsuse transpordivahendit vastavalt kehtestatud korrale.


5. Ametijuhendi muutmine

Käesolevat  ametijuhendit  võib  muuta juhtudel, kui muudatuste aluseks on kehtivad õigusaktid  või vajadus ümber korraldada tööd teenistuses.

Toimetaja: MONIKA OTROKOVA