Planeerimisspetsialist

4.11.15

Enelin Alter
planeerimisspetsialist

 

Haridus  
Haridustase: kõrgem
2010 - Eesti Maaülikool, omandamisel tehnikateaduse magistrikraad, maastikuarhitektuuri õppekava
2010  Eesti Maaülikool, bakalaureuse diplom, maastikuarhitektuur
 
 
Teenistuskäik Otepää Vallavalitsuses
03.11.2015 planeerimisspetsialist
16.10.2012 - 01.11.2013 planeerimisspetsialist
2012 juuni - 2012 oktoober planeerimispetsialist käsunduslepingu alusel
 

 
Ametijuhend

 

1. Üldosa
 
1.1 Ametikoha nimetus: planeerimisspetsialist
1.2 Ametisse nimetamine: vallavanem
1.3 Kellele allub: planeerimise- ja ehitusteenistuse juhataja
1.4 Alluvad: puuduvad
1.5 Asendajad: määratakse igakordselt
1.6 Keda asendab: määratakse igakordselt
1.7 Ametikoha eesmärk: ruumilise planeerimisega ja sellega kaasneva projekteerimisega seonduvate küsimuste lahendamine vallas.
 
2. Teenistuskohustused
 
2.1. detailplaneeringute lähteseisukohtade koostamine; detailplaneeringute koostamise korraldamine; isikute ja avalikkuse informeerimise tagamine; 
2.2. üldplaneeringu ja teemaplaneeringute alane tegevus (lähteseisukohtade koostamine ja planeeringute menetlemine kõigis etappides, isikute ja avalikkuse informeerimise  tagamine);
2.3. vajadusel ettepanekute tegemine planeeringute muutmiseks, kehtestatud planeeringute kehtetuks tunnistamiseks, vastavate eelnõude koostamine ning kehtivate õigusaktide alusel planeeringute muudatuste sisseviimine;
2.4. tagab planeerimisalaste dokumentide koostamise, pidamise, säilitamise ja avalikustamise vastavalt kehtivatele õigusaktidele
2.5. linna- ja valla arhitektuuriline kujundamine, arvamuse andmine planeeritavate ehitiste keskkonda sobivuse kohta, vajadusel detailplaneeringut täpsustavate tingimuste koostamine;
2.6. keskkonnamõjude hindamisega seotud toimingute teostamine;
2.7. vajadusel osalemine vallavolikogu komisjoni koosolekutel, haldusakti eelnõu ja muu planeeringuga seotud informatsiooni ettevalmistamine ja ettekandmine vallavolikogu  ja vallavalitsuse istungitel planeeringutega seonduvate küsimuste läbivaatamisel ja arutamisel, 
2.8. valdkonnaga seotud isikute selgitustaotlustele/märgukirjadele vastamine ning isikute nõustamine planeerimisalastes küsimustes, statistiliste aruannete koostamine; 
2.9. elektroonilise dokumendihalduse programmi Amphora kasutamine;
2.10. dokumentide loetelus ettenähtud dokumentide toimikute pidamine ja nende esitamine korrastatult arhiveerimiseks iga aasta 01. veebruariks;
2.11. igapäevaliselt elektronposti aadressile saabunud kirjade lugemine, vajadusel nende edastamine registreerimiseks  ja neile vastamine;
2.12. ametialase tarkvara kasutamine ametiülesannete täitmiseks vajalikus mahus, sh planeeringute sisestamine andmebaasidesse.
2.13. ametiülesannete täitmisel valla asjaajamise korrast ja muudest õigusaktidest juhindumine;  
2.14. planeerimise valdkonnas muude eelpool nimetamata ülesannete täitmine vahetu ülemuse korraldusel.
 
3. Vastutus
 
Planeerimisspetsialist vastutab: 
3.1. talle pandud teenistuskohustuste õigeaegse, õige ja täpse täitmise eest
3.2. oma tegevuse ja tema poolt väljaantavate dokumentide õigsuse ja seadustele ning määrustele vastavuse eest
3.3. talle teenistuse tõttu teatavaks saanud riigi- ja ärisaladuste, teiste inimeste perekonna- ja eraelu puudutavate andmete ning muu ainult asutuse siseseks kasutamiseks määratud informatsiooni hoidmise eest;
3.4. tema kasutusse antud vara jm. vahendite säilimise ja korrasoleku ning sihipärase kasutamise eest.
 
 
4. Õigused
 
Planeerimisspetsialistil on õigus:
4.1. teha ettepanekuid vahetule ülemusele oma pädevusse kuuluvas valdkonnas töö paremaks korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks;
4.2. saada tööks vajalikku informatsiooni ja dokumente teistelt valla ametnikelt ja asutustelt vastavalt kehtivale korrale;
4.3. saada teenistuseks vajalikku ametialast täiendkoolitust ja kirjandust vastavalt omavalitsuse rahalistele võimalustele kooskõlastatult vahetu ülemusega;
4.4. saada teenistus- ja tööülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid arvuti- ja kontoritehnikat, arvutiprogramme ning tehnilist abi nende kasutamisel;
4.5. kasutada teenistus- ja tööülesannete täitmiseks vallavalitsuse transpordivahendit vastavalt kehtestatud korrale.
 
5. Ametijuhendi muutmine
 
Ametijuhendit võib muuta ilma teenistuja nõusolekuta, kui ei muutu ametikoha eesmärk, põhifunktsioon(id), nõutav erialane ettevalmistus ega teenistuja palk ja ametniku ülesannete maht oluliselt ei suurene. Samuti siis, kui muudatuste sisseviimise aluseks on õigusaktide muudatuste tegemine või vajadus ametikoha töö ümber korraldada.
 
 
 
Toimetaja: MONIKA OTROKOVA