Planeerimis- ja ehitusteenistuse juhataja

10.08.15

Mairo Kangro
Planeerimis- ja ehitusteenistuse juhataja


Haridus:
Haridustase - rakenduslik kõrgharidus
2005-2010 Tallinna Tehnikakõrgkool autotehnika eriala 
1991-2003  Otepää Gümnaasium


Teenistuskäik Otepää Vallavalitsuses
01.03.2014 ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja
24.04.2012 - 01.03.2014 abivallavanemAmetijuhend
 

1. Üldosa

1.1 Ametikoha nimetus: planeerimis- ja ehitusteenistuse juhataja
1.2 Ametisse nimetamine:      vallavanem
1.3 Kellele allub vallavanem
1.4 Alluvad: maa- ja ehitusspetsialist, planeerimisspetsialist, 
1.5 Keda asendab:       
1.6 Ametikoha eesmärk: planeerimis- ja ehitusteenistuse juhtimine, planeerimis- ja ehitusalaste ülesannete lahendamine, nende lahendamise korraldamine

2. Teenistuskohustused

Planeerimis- ja ehitusteenistuse juhataja:
2.1 juhib valla planeerimis- ja ehitusteenistust; korraldab ja koordineerib kõiki valdkonna tegevusi;
2.2 korraldab ehitusjärelevalve-, keskkonna-ja investeeringutealast tegevust vallas;
2.3 korraldab riigihangete läbiviimist, ehitus- ja remonttööde tellimist, IT-alaste hangete ja tööde tellimist ning teostab järelevalvet tööde nõuetekohase täitmise üle;
2.4 korraldab energeetika, veevarustuse-, kanalisatsiooni jt keskkonnainvesteeringutega seotud 
küsimusi;
2.5 koostab  ehitus-, riigihangete- ja majandusalaste  lepingute projektid ja valmistab ette teenistuskohustustest tulenevate ülesannete osas õigusaktide eelnõud;
2.6 kogub ja süstematiseerib tegevusvaldkonda puudutavat informatsiooni, koostab avaldustele
ja kirjade vastuseid ning aruandeid;
2.7 kasutab elektroonilise dokumendihalduse ja grupitöö vahendina Amphora programmi;
2.8 peab elektroonilist Amphora kalendrit ning annab  tegevustest ülevaate iganädala esmaspäevaks;
2.9 peab dokumentide loetelus ettenähtud dokumentide toimikuid ja esitab need korrastatult arhiveerimiseks iga aasta 01. veebruariks;
2.10 loeb igapäevaliselt elektronposti aadressile saabunud kirju ja vastab neile;
2.11 kasutab vallavalitsuse poolt  sisseostetud tarkvara ametiülesannete täitmiseks vajalikus mahus;
2.12 juhindub ametiülesannete täitmisel valla asjaajamise korrast ning töösisekorra eeskirjast;
2.13 täidab muid vallavanema teenistusalaseid korraldusi ja õigusaktidega pandud ülesandeid.

3. Vastutus

Planeerimis- ja ehitusteenistuse juhataja vastutab: 
3.1 talle pandud teenistuskohustuste õigeaegse ja täpse täitmise ning talle teenistuse tõttu teatavaks saanud riigi- ja ärisaladuste, teiste inimeste perekonna- ja eraelu puudutavate andmete ning muu ainult asutuse siseseks kasutamiseks määratud informatsiooni hoidmise eest;
3.2 tema kasutusse antud vara jm. vahendite säilimise ja korrasoleku ning sihipärase kasutamise eest.

4. Õigused

Planeerimis- ja ehitusteenistuse juhatajal on õigus:
4.1 teha ettepanekuid vahetule ülemusele oma pädevusse kuuluvas valdkonnas töö paremaks korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks;
4.2 saada tööks vajalikku informatsiooni ja dokumente teistelt valla ametnikelt ja asutustelt vastavalt kehtivale korrale;
4.3 saada teenistuseks vajalikku ametialast täiendkoolitust ja kirjandust vastavalt omavalitsuse rahalistele võimalustele;
4.4 saada teenistus- ja tööülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid arvuti- ja kontoritehnikat, arvutiprogramme ning tehnilist abi nende kasutamisel;
4.5 kasutada teenistus- ja tööülesannete täitmiseks vallavalitsuse transpordivahendit vastavalt kehtestatud korrale.

Toimetaja: MONIKA OTROKOVA