Avaleht Otepää Vallavalitsus müüb Pilkuse vallamaja ja Vana-Kooli kinnistute müük

Pilkuse vallamaja ja Vana-Kooli kinnistute müük

E-posti aadress Prindi PDF

Otepää Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel järgmised kinnistud:

1. Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Valga jaoskonna kinnistusregistri registriossa nr 2243840 kantud kinnistu Pilkuse vallamaja (katastritunnused 63602:002:2110, pindala 5,29 ha, asukoht: Pilkuse küla Otepää vallas) kordusenampakkumisel alghinnaga 24 000 (kakskümmend neli tuhat) eurot.
2. Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Valga jaoskonna kinnistusregistri registriossa nr 1376340 kantud kinnistu Vana-Kooli (katastritunnused 63601:002:2050, pindala 0,2 ha, asukoht: Sihva küla Otepää vallas) esmakordsel enampakkumisel alghinnaga 68 000 (kuuskümmend kaheksa tuhat) eurot.
Pakkumine esitada 15. novembriks 2011. a kella 11.00-ks Lipuväljak 13, Otepää Vallavalitsuse kantseleisse sekretäri kätte kinnises ümbrikus märgusõnaga "Pilkuse vallamaja" või „Vana-Kooli“.
Müüdava varaga saab tutvuda vallavalitsuse tööaegadel helistades ette: kontaktisik Andres Arike tel: 766 4810, GSM: 53 033 031.

KIRJALIKU ENAMPAKKUMISE  KORD

1. MÜÜGIOBJEKT
1. Otepää Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel järgmised kinnistud (alus: Otepää Vallavolikogu 21.06.2011. a otsus nr 1-4-43 "Vallavara võõrandamiseks nõusoleku andmine" ja Otepää Vallavolikogu 18.08.2011. a otsus nr 1-4-58 "Vallavara võõrandamiseks nõusoleku andmine":
1.1. Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Valga jaoskonna kinnistusregistri registriossa nr 2243840 kantud kinnistu Pilkuse vallamaja (katastritunnused 63602:002:2110, pindala 5,29 ha, asukoht: Pilkuse küla Otepää vallas) kordusenampakkumisel alghinnaga 24 000 (kakskümmend neli tuhat) eurot.
1.2. Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Valga jaoskonna kinnistusregistri registriossa nr 1376340 kantud kinnistu Vana-Kooli (katastritunnused 63601:002:2050, pindala 0,2 ha, asukoht: Sihva küla Otepää vallas) esmakordsel enampakkumisel alghinnaga 68 000  (kuuskümmend kaheksa tuhat) eurot.

2. ENAMPAKKUMISE ÜLDTINGIMUSED
2.1 Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus  sõlmida vastavat lepingut ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole keelatud.
2.2 Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult või esindaja kaudu:
2.2.1 enampakkumise läbiviimisega seotud isikud (enampakkumise korraldajad,  alghinna määrajad; isikud, kelle pädevusse kuulub enampakkumise tulemuste kinnitamine) ning nende abikaasad ja otseliinis sugulased;
2.2.2 kohalike maksude võlglased ja isikud, kellel on valla ees täitmata võlaõiguslikest lepingutest tulenevad rahalised kohustused.
2.3 Enampakkumise korraldajaks on Otepää Vallavalitsus. Enampakkumise viib läbi Otepää Vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon (edaspidi Komisjon) vastavalt Otepää Valla vallavara eeskirjale.

3. OSAVÕTUTASU JA TAGATISRAHA
3.1 Enampakkumise osavõtutasu suuruseks 0,5 % alghinnast, kuid mitte rohkem kui 200 eurot.
3.2 Enampakkumise tagatisraha suurus on 10 protsenti alghinnast.
3.3 Osavõtutasu ja tagatisraha tasuda Otepää Vallavalitsuse arveldusarvele nr 10202008200001 SEB pangas hiljemalt 14. novembriks 2011. a.
3.4 Enampakkumises osalejatele, kes ei osutunud võitjaks tagastatakse tagatisraha kolme tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste (mitte) kinnitamist või enampakkumise nurjunuks tunnistamist.
3.5 Müügilepingu sõlmimise korral loetakse tagatisrahana makstud summa müügihinnast tulenevaks makseks sõlmitava lepingu järgi (tasaarvestus).

4. VARAGA TUTVUMINE
4.1 Müüdava varaga saab tutvuda vallavalitsuse tööaegadel helistades ette: kontaktisik Andres Arike tel: 766 4810, GSM: 53 033 031.

5. PAKKUMISTE ESITAMINE
5.1 Pakkumine esitada 15. novembriks 2011. a kella 11.00-ks Lipuväljak 13, Otepää Vallavalitsuse kantseleisse sekretäri kätte kinnises ümbrikus märgusõnaga "Pilkuse vallamaja" või „Vana-Kooli“.
5.2 Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:
5.2.1 pakkuja nime ja elukohta või asukohta ning isikukoodi või registrikoodi;
5.2.2 nõusolekut enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
5.2.3 dokumente enampakkumise osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta;
5.2.4 sõnadega väljendatud pakkumise summat;
5.2.5 pakkumise esitaja allkirja;
5.2.6 esindaja volitusi tõendavat dokumenti;
5.2.7 pakkumise esitaja kontaktandmeid: telefoni või e-posti aadressi.
5.3 Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta punktide 5.1 ja 5.2 nõuetele, enampakkumises ei osale. Pakkujatel, kes kuuluvad Otepää vallavara eeskirja paragrahvi 12 lõikes 2 ja korra punktis 2.2 nimetatud isikute ringi, enampakkumisest osa võtta ei lubata. 
5.4 Enampakkumise korraldaja registreerib pakkumised nende saabumise järjekorras. Ära märgitakse saabumise kuupäev ja kellaeg. Enne nimekirja sulgemist tehtud  pakkumised pitseeritakse kuni nende läbivaatamiseni.
5.5 Kui enampakkumise kuulutuses märgitud tähtaja jooksul ei saabu ühtegi pakkumist või ükski pakkumine ei vasta nõuetele, tunnistab vallavalitsus Komisjoni ettepaneku alusel enampakkumise nurjunuks.

6. PAKKUMISTE AVAMINE
6.1 Pakkumiste avamine toimub 15. novembril 2011. a kell 11.10 Lipuväljak 13, Otepää Vallavalitsuses ruumis 207.
6.2 Pakkumised avatakse nende registreerimise järjekorras. Pakkumiste avamisel viseerib enampakkumise juhataja pakkumised ja pakkumistele lisatud dokumendid.
6.3 Pakkumiste avamise kohta koostatakse protokoll. Protokolli kantakse pakkuja nimi ja pakutud summa. Protokollile kirjutavad alla kõik kohalviibivad Komisjoni liikmed. Kõigil pakkujatel on õigus ise või esindajate kaudu osaleda pakkumiste avamisel ning tutvuda pakkumiste avamise protokolliga ja esitada protokolli ja enampakkumisega seonduva kohta kirjalikult märkusi või kaebusi 3 tööpäeva jooksul arvates enampakkumise toimumisest.
6.4 Kui kirjaliku pakkumise korral on pakkumised võrdsed, annab Komisjon võrdse pakkumise teinud pakkujatele õiguse esitada uus kirjalik pakkumine viie tööpäeva jooksul. Kui kindlaksmääratud ajaks ei tee pakkujad täiendavat pakkumist, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks.

7. ENAMPAKKUMISE TULEMUSTE SELGITAMINE
7.1 Enampakkumise võitjaks on pakkuja, kelle pakutud hind on kõrgeim.
7.2 Enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus Komisjoni ettepaneku alusel.
7.3 Enampakkumise tulemuste kinnitamine või kinnitamata jätmine toimub hiljemalt viieteistkümne tööpäeva jooksul enampakkumise toimumisest.
7.4 Enampakkumise tulemusi ei kinnitata, kui enampakkumise ettevalmistamisel või läbiviimisel rikuti oluliselt Otepää vallavara eeskirja ja käesolevat korda.
7.5 Enampakkumise võitjale saadetakse korraldus enampakkumise tulemuste kinnitamise kohta e-postiga või väljastatakse allkirja vastu. Korraldusele peab olema lisatud teade müügilepingu sõlmimise eeldatava aja kohta.

8. MÜÜGILEPINGU SÕLMIMINE JA HINNA TASUMINE
8.1 Enampakkumise tulemuste kinnitamise korral sõlmitakse parima pakkumise teinud isikuga müügileping.
8.2 Kui enampakkumise võitja keeldub punktis 7.5 nimetatud korralduse vastuvõtmisest või mõjuva põhjuseta ei ilmu ettenähtud tähtaja jooksul lepingu sõlmimisele, kaotab ta õiguse lepingu sõlmimiseks ja tagatisraha.
8.3 Pärast enampakkumise tulemuste kinnitamise korralduse saamist on enampakkumise võitja kohustatud tasuma ostuhinna või järelmaksu rakendamisel osa sellest enampakkumise tingimustes ettenähtud suuruses ja tähtaja jooksul.
8.4 Müügileping sõlmitakse 1 kuu jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamise korralduse teatavakstegemisest. Mõjuvatel põhjustel võib müügilepingu sõlmimine toimuda käesoleva punkti esimeses lauses sätestatud pikema tähtaja jooksul, kuid mitte rohkem kui 3 kuud arvates enampakkumise tulemuste kinnitamise korralduse teatavakstegemisest. Kui müügilepingut ei sõlmita, tunnistab vallavalitsus enampakkumismenetluse lõppenuks ning otsustab vallavara edasise käsutamise.

8.5 Kui Enampakkumise võitja ei sõlmi müügilepingut, on vallavalitsusel õigus kuulutada välja uus enampakkumine või sõlmida müügileping suuruselt järgmise pakkumise teinud pakkujaga.
8.6 Vara müügihind tuleb tasuda vastavalt notariaalsele kokkuleppele. Hind tuleb tasuda ühes osas.
8.7 Vara antakse üle vastavalt notariaalsele kokkuleppele.

9. PROTESTID
9.1 Protestid enampakkumise läbiviimise kohta tuleb esitada vallavalitsusele aadressil Lipuväljak 13, Otepää kirjalikult hiljemalt 18. novembril 2011. a.
9.2 Vallavalitsus vaatab läbi üksnes tähtajaks laekunud protestid.
9.3 Protesti esitajale teatatakse kirjalikult otsusest protesti rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta hiljemalt 24. novembril 2011 .a. Otsuse ärakiri saadetakse protesti esitajale.

 


Otepää 900 ideekonkursi hääletus

SÜNDMUSTE KALENDER


KONTAKTANDMED
Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ
Tel. +372 766 4800
Mob.+372 515 7139
E-post:
vald@otepaa.ee
Avatud E. 8.00-18.00
T. K. ja N. 8.00-17.00
R. 8.00-15.30
LÕUNA 12.00-13.00
Reedel lõuna kell 12.00-12.30

Kuu vallavolikogus

Otepää Vallavolikogu istung toimub 18.augustil 2015 kell 15.00 Otepää Vallavalitsuse III korruse saalis.

Loe lisa...

Kultuurikalender

Nädal vallavalitsuses

27. nädala eelinfo (29.06. -05.07.2015)
Vallavalitsuse istungite kohta vaata infot SIIT
Loe lisa...

Jurist vastab

Tööinspektsioon koostöös Otepää vallavalitsusega on avanud rubriigi "Jurist vastab". Soovime olla abiks nii tööandjale kui ka töötajale uue töölepinguseadusega harjumisel.

Loe edasi

Otepää Teataja