Maa- ja ehitusspetsialist

10.08.15

Vello Vou
maa- ja ehitusspetsialist

  
Haridus  
Haridustase: kõrgem
1983 Eesti Põllumajanduse Akadeemia, hüdrotehnikainsener
 

Teenistuskäik  Otepää Vallavalitsuses
01.01.2011 maa- ja ehitusspetsialist
01.01.2003 - 01.01.2011 geoinfospetsialist
22.10.1999 - 01.01.2003 Otepää Vallavalitsus, maakorraldaja
25.05.1997 - 22.10.1999 Pühajärve Vallavalitsus, maakorraldaja
01.01.1996 - 25.05.1997 Pühajärve Vallavalitsus, sotsiaaltöötaja 


Ametijuhend

1. Üldosa

1.1 Ametikoha nimetus: maa- ja ehitusspetsialist 

1.2 Ametisse nimetamine: vallavanem

1.3 Kellele allub: planeerimise- ja ehitusteenistuse juhatajale

1.4 Struktuurüksus: planeerimis- ja ehitusteenistus

1.5 Asendab:   määratakse igakordselt

1.6 Keda asendab: määratakse igakordselt

1.7 Ametikoha eesmärk: maa ja kinnistutega ning ehitustegevusega seonduva töö tulemuslik korraldamine Otepää vallas; maareformi lõpule viimine Otepää vallas vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele; valla maakorralduse töö järjepidevuse tagamine; töö maa- ja ehitamist käsitlevate registritega; kodanike sellealane nõustamine ja järelevalve.

2. Teenistuskohustused

Maa- ja ehitusspetsialisti teenistuskohustused on:

2.1 maa tagastamise, kompenseerimise, munitsipaliseerimise, riigi omandisse jätmise, kasutusvaldusse andmise korraldamine ja selleks vajalike dokumentide ja õigusaktide ettevalmistamine-vormistamine, maa erastamisega seotud toimingute korraldamine, maa- ja omandireformiga seotud kirjavahetus ja aruandlus;

2.2 maa kasutamise ja kaitse alastest õigusaktidest kinnipidamise kontrollimine; 

2.3 valla eriliigiliste planeeringute koostamises osalemine; 

2.4 kinnistute jagamise toimingute läbiviimine;

2.5 maa mõõdistamise ja katastriüksuste moodustamisega seonduva töö koordineerimine, korraldamine, kooskõlastamine ja kontrollimine;

2.6 maakatastriga seotud kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmine;

2.7 maakorraldustoimingute läbiviimise korraldamine ja vastavate õigusaktide ettevalmistamine, ettepanekute tegemine vallavalitsusele valla maa paremaks kasutamiseks;

2.8 maakasutusega seotud tõendite väljastamine;

2.9   maa omamise, kasutamise ja maksustamisega seotud dokumentide õigsuse kontrollimine;

2.10 kodanike nõustamine maakorralduse küsimustes;

2.11 kohanimede määramise korraldamine;

2.12 töös kasutatavate dokumentide registreerimine dokumentide haldustarkvaras;

2.13 vallavalitsuse ja vallavolikogu  haldus- ja õigusaktide eelnõude ettevalmistamine oma valdkonda puudutavates küsimustes ning vajadusel nende ettekandmine istungitel;

2.14 maade arvestuse, kruntide suuruse ja valdajate muutustega seonduva registri pidamine;

2.15 maamaksu arvestuse registri, maakasutajate nimekirja edastamine maksuametile ja maade maksustamise ja hindamisega seonduvate küsimuste lahendamine; maa hindamistööde korraldamises osalemine;

2.16 koostöö tegemine maaosakonnaga, maakatastri ja kinnistusametiga;

2.17 vallateede registri pidamine, registri andmete kogumise korraldamine ja täiendamine;

2.18 tegevusvaldkonnaga seotud avaldustele vastamine ning statistiliste aruannete koostamine, omandi- ja maareformi ning maakasutusalaste aruannete, õiendite ja teiste dokumentide koostamine; 

2.19 mõõdistuslubade registri pidamine, väljastamine, mõõdistustööde kontrollimine ning topogeodeetiliste plaanide kooskõlastamine;

2.20 ehitustegevust puudutavate taotluste (projekteerimistingimused, ehitusload, kasutusload, väikeehitiste kirjalikud nõusolekud) läbivaatamine ning eelnõude ettevalmistamine vallavalitsusele haldusaktide väljastamiseks;

2.21 projekteerimistingimuste määramine ehitusprojektide koostamiseks detailplaneeringu kohustuseta aladel vastavalt kehtivatele õigusaktidele;

2.22 lubade (ehitusload, kasutusload, väikeehitiste kirjalikud nõusolekud) ja ehitiste teatiste vormistamine;

2.23 ehitiste kohta andmete edastamine riiklikule ehitisregistrile;

2.24 ehitusprojektide ja muude ehitistega seotud dokumentide säilitamise korraldamine;

2.25 toimikute loetelule vastavate toimikute ja registrite pidamine, korrashoidmine ja nõuetekohane säilitamine ja korrastatult esitamine arhiveerimiseks iga aasta 01 veebruariks;

2.26 teatab teenistuse juhatajale, vallavanemale või neid asendavale ametnikule viivitamatult töötakistustest või nende ohust ning võimaluse korral kõrvaldab erikorralduseta niisugused takistused või nende ohu;

2.27 täidab ka muud vahetu ülemuse poolt antud tööga seotud ülesanded.

3. Õigused

Maa- ja ehitusspetsialistil on õigus:

3.1 kasutada oma töös vallale kuuluvat vara ja vahendeid;

3.2 saada vallavalitsuse kõigilt struktuuriüksustelt ning hallatavatelt asutustelt ja kodanikelt oma tööks vajalikku informatsiooni, mis on vajalikud ametijuhendis märgitud tööülesannete täitmiseks;

3.3 saada tööks vajalikku ametialast täiendkoolitust ja kirjandust vastavalt omavalitsuse rahalistele võimalustele kooskõlastatult vahetu ülemusega, vastavalt reaalsetele võimalustele;

3.4 teha omapoolseid ettepanekuid antud valdkondade ja valla töö paremaks korraldamiseks;

3.5 omada sisustatud tööruumi, saada tööülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid arvuti- ja kontoritehnikat, arvutiprogramme ning tehnilist abi nende kasutamiseks;

3.6 kasutada teenistus- ja tööülesannete täitmiseks vallavalitsuse transpordivahendit vastavalt kehtestatud korrale.

4. Vastutus

Maa- ja ehitusspetsialist vastutab:

4.1 oma tööülesannete täpse ja tähtajalise täitmise eest;

4.2 oma tegevuse ja tema poolt väljaantavate dokumentide õigsuse ja seadustele ning valla ehitusmäärusele vastavuse eest;

4.3 ametialase info sihipärase ja otstarbeka leviku, ametialaste saladuste ja dokumentide

hoidmise eest, mis on temale seoses teenistusega vallavalitsuses teatavaks saanud;

4.4 talle teenistuse tõttu teatavaks saanud riigi- ja ärisaladuste, teiste inimeste perekonna- ja eraelu puudutavate andmete ning muu ainult asutuse siseseks kasutamiseks määratud informatsiooni hoidmise eest;

4.5 tema kasutusse antud vara jm vahendite säilimise ja korrasoleku ning sihipärase kasutamise eest;

4.6 ametiülesannete täitmisel süüliselt toimepandud rikkumiste eest distsiplinaar-, haldus- ja  kriminaalkorras.

5. Ametijuhendi muutmine

Käesolevat ametijuhendit võib muuta juhtudel, kui muudatuste aluseks on kehtivad õigusaktid või vajadus tööd ümber korraldada.

Toimetaja: MONIKA OTROKOVA