Kommunaalteenistuse juhataja

Kontaktisik: ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Mairo Kangro tel. 5303 3035 

KOMMUNAALTEENISTUSE JUHATAJA  AMETIJUHEND
 
 
1. Üldosa
 
1.1 Ametikoha nimetus: kommunaalteenistuse juhataja
1.2 Ametisse nimetamine: vallavanem
1.3 Kellele allub vallavanem
1.4 Alluvad: abiteenistuja, puhastusteenistuja, kalmistuvaht
1.5 Keda asendab:
1.6 Ametikoha eesmärk: kommunaalteenistuse juhtimine, kommunaalalaste ülesannete lahendamine.
 
2. Tööülesanded
 
Kommunaalteenistuse juhataja:
2.1 juhib valla kommunaalteenistust, korraldab ja koordineerib kõiki valdkonna tegevusi;
2.2 lahendab Otepää valla heakorraküsimusi, korraldab tänavate, väljakute jm vallale kuuluva kinnisvara hooldust;
2.3 lahendab Otepää valla haljastusega seotud probleeme, korraldab puude lõikamist ning korraldab linna territooriumil puude mahavõtmise lubade väljastamist;
2.4 lahendab liikluskorralduslikke küsimusi;
2.5 korraldab teehoolduse ja ekspluatatsiooniga soetud tegevust, sh lumetõrje korraldamine ja talihooldetööde tellimise korraldamine;
2.6 lahendab jäätmekäitlusega seotud küsimusi;
2.7 lahendab elektri ja tänavavalgustusega seotud küsimusi;
2.8 korraldab valla kalmistutel töid ning valla avaliku WC tegevust;
2.9 korraldab omanikuta või loomapidaja juurest lahti pääsenud koduloomade (hulkuvad loomad, eelkõige koerad ja kassid) püüdmist;
2.10 kasutab elektroonilise dokumendihalduse ja grupitöö vahendina Amphora programmi;
2.11 peab elektroonilist Amphora kalendrit ning annab  tegevustest ülevaate iganädala esmaspäevaks;
2.12 loeb igapäevaliselt elektronposti aadressile saabunud kirju ja vastab neile;
2.13 kasutab vallavalitsuse poolt  sisseostetud tarkvara tööülesannete täitmiseks vajalikus mahus;
2.13 täidab muid vallavanema poolt antud tööalaseid korraldusi ja õigusaktidega pandud ülesandeid.
 
3. Vastutus
 
Kommunaalteenistuse juhataja vastutab: 
3.1 talle pandud töökohustuste õigeaegse ja täpse täitmise eest;
3.2 tema kasutusse antud vara jm vahendite säilimise ja korrasoleku ning sihipärase kasutamise eest.
 
4. Õigused
 
Kommunaalteenistuse juhatajal on õigus:
4.1 teha vallavanemale ettepanekuid oma pädevusse kuuluvas valdkonnas töö paremaks korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks;
4.2 saada tööks vajalikku informatsiooni ja dokumente teistelt valla ametnikelt ja asutustelt vastavalt kehtivale korrale;
4.3 saada tööks vajalikku tööalast täiendkoolitust ja kirjandust vastavalt valla rahalistele võimalustele;
4.4 saada tööülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, arvuti- ja kontoritehnikat, arvutiprogramme ning tehnilist abi nende kasutamisel;
4.5 kasutada tööülesannete täitmiseks vallavalitsuse transpordivahendit vastavalt kehtestatud korrale.