Haridus -, kultuuri- ja spordinõunik

19.10.17
Janika Laur
Haridus-, kultuuri-  ja spordinõunik
 
Haridus
Haridustase: kõrgem
2002-2004  Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumise eriala magistrantuur (lõputöö tegemata)
1991- 1995  Tallinna Ülikool, pedagoogika ja algõpetuse metoodika ning ajaloo ja eesti keele õpetaja
1986- 1990  Tartu Ülikool, ajalugu
1974- 1985  Tartu 10. Keskkool
 
 
 
Teenistuskäik Otepää Vallavalitsuses
01.02.2016 - haridus-, kultuuri- ja spordinõunik
07.09.2015 - 31.01.2016 haridus- ja kultuurinõunik
 
 
Ametijuhend
 
1. Üldosa
1.1 Ametikoha nimetus: haridus-, kultuuri- ja spordinõunik
1.2 Ametisse nimetamine:  vallavanem
1.3 Kellele allub: vallavanem
1.4 Alluvad: ei ole
1.5 Keda asendab:  arendusnõunik
1.6 Ametikoha eesmärk: Otepää valla haridus- kultuuri- ja spordielu koordineerimine ja korraldamine.
 
 2. Teenistuskohustused
 Haridus- kultuuri- ja spordinõunik:
2.1 korraldab Otepää valla hariduse-, kultuuri-, noorsootöö ja spordivaldkonna arengukava väljatöötamist, uuendamist ja elluviimist;
2.2 koordineerib hariduse-, kultuuri- ja noorsootöö asutuste arendamist;
2.3 nõustab haridusasutusi haridus- ja koolikorralduslikes küsimustes;
2.4 nõustab valla teenistujaid, asutusi, lapsevanemaid ja kolmanda sektori organisatsioone valdkondlikes küsimustes;
2.5 jälgib valdkondlike õigusaktide täitmist;
2.6 koostab haridus-, kultuuri- ja spordivaldkonna analüüse, otsuseid, eelnõusid ja lepinguid;
2.7 viib läbi spordiklubidele ja kultuuriseltsidele toetuste eraldamise protsesse ja teostab kontrolli toetuste kasutamise üle;
2.8 koostab tegevusvaldkonda puudutava eelarve projekti ja tegevuskava; 
2.9 peab koolikohustuslike laste arvestust ja kontrollib haridusasutuste õpilaste andmeid arvlemiseks teiste omavalitsustega;
2.10 vajadusel osaleb haridusasutuse hoolekogude töös ja nõustab hoolekogude tööd;
2.11 korraldab vallapoolse tunnustamisega seotud tegevust;
2.12 korraldab valdkondlikke konkursse, konverentse ja teabepäevi;
2.13 vaatab läbi ja koostab vastused valdkonda ja allasutusi puudutavatele avaldustele;
2.14 edastab andmed valdkondlikele registritele;
2.15 koordineerib valla tervisedenduslikku tegevust;
2.16 vajadusel aitab kaasa valdkonnaga seotud projektide taotluste koostamisele, elluviimisele ja juhtimisele;
2.17 korraldab koolibussiringide vajadustepõhise toimimise;
2.18 täidab vallavanema antud ühekordseid ülesandeid.
 
3. Vastutus
 Haridus-, kultuuri- ja spordinõunik vastutab: 
3.1 talle pandud teenistuskohustuste õigeaegse ja täpse täitmise eest;
3.2 tema kasutusse antud töövahendite sihipärase ja heaperemeheliku kasutamise eest.
 
4. Õigused
 Haridus-, kultuuri- ja spordinõunikul on õigus:
4.1 teha vallavanemale ettepanekuid oma pädevusse kuuluvas valdkonnas töö paremaks korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks;
4.2 saada tööks vajalikku informatsiooni ja dokumente teistelt vallaametnikelt ja asutustelt vastavalt kehtivale korrale;
4.3 saada tööks vajalikku tööalast täiendkoolitust vastavalt valla rahalistele võimalustele;
4.4 saada tööülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, arvuti- ja kontoritehnikat, arvutiprogramme ning tehnilist abi nende kasutamisel;
4.5 kasutada tööülesannete täitmiseks vallavalitsuse transpordivahendit vastavalt kehtestatud korrale või isikliku transpordivahendi sõidukulude kompenseerimist.
 
5. Ametijuhendi muutmine
 Ametijuhendit võib muuta:
5.1 haridus-, kultuuri- ja spordinõuniku ning vallavanema kokkuleppe alusel;
5.2 juhtudel mil muudatuse aluseks on kehtivad õigusaktid või vajadus ümber korraldada vallavalitsuse tööd;
5.3 vallavanema poolt enne uue haridus-, kultuuri- ja spordinõuniku teenistusse nimetamist.

 

Toimetaja: MONIKA OTROKOVA