Hajaasustuste programm

26.04.17

Hajaasustuse programmi taotlusvoor 2017 kestab 10.04.-12.06.2017

Lisainfo dokumentide kohta:
Valga Maavalitsuse kodulehelt


Otepää valla kontaktisik:
Mairo Kangro 
766 4810
530 33035
mairo.kangro@otepaa.ee

« Tagasi

Toetuse saajad hajaasustuse veeprogrammist 2011

25.04.-30.05.2011 võeti vastu hajaasustuse veeprogrammi taotlusi. Toetuse saajad: Taotlejaks sai olla füüsiline isik, kes rahvastikuregistri andmete järgselt elab taotlusjärgses kohalikus omavalitsuses hiljemalt alates 01.01.2010, või mittetulundusühing või sihtasutus, mille registrisse kantud asukoha aadress asub taotlusjärgses kohalikus omavalitsuses hiljemalt alates 01.01.2010.


Hajaasustuse veeprogrammi ajutise komisjoni koosseis:
1. Peeter Holts - maaelu- ja keskkonnakomisjoni esimees
2. Enn Sepma - maaelu- ja keskkonnakomisjoni liige
3. Andres Visnapuu - Otepää vallavanem
4. Andres Arike - Otepää valla abivallavanem
5. Neeme Sild - Otepää valla vallasekretär

Käesoleval aastal leakus õigeaegselt 10 taotlust kogusummas 38 184,57 eurot, millest komisjon tegi ettepaneku vallavalitsusele toetada 8 taotlust kogusummas 21 344,01 eurot.

Toetuse saajad 2011 aastal on:


1.Toetuse saaja Jan Ruukel, toetuse suurus 2 111,55 eurot, omafinantseering 1055,61 eurot, projekti kestus: 07.2011 – 05.2012.


2.Toetuse saaja Maie-Vilma Drenkhan, toetuse suurus 992 eurot krooni, omafinantseering 496 eurot, projekti kestus: 07.2011 – 11.2011.


3.Toetuse saaja Kaja Aluvee, toetuse suurus 2 539,36 eurot, omafinantseering 1 269,50 eurot, projekti kestus: 08.2011 – 08.2012.


4.Toetuse saaja Andres Reigo, toetuse suurus 4 604,23 krooni, omafinantseering 2 301,77 eurot, projekti kestus: 07.2011 – 07.2012.


5.Toetuse saaja Teet Reedi, toetuse suurus 4 286,61 eurot, omafinantseering 2 142,99 eurot, projekti kestus: 07.2011 – 12.2011.


6.Toetuse saaja Marek Kuningas, toetuse suurus 3 093,49 eurot, omafinantseering 1 546,51 eurot, projekti kestus: 08.2011 – 08.2012.


7.Toetuse saaja Eevi Kahr, toetuse suurus 1 583,33 eurot, omafinantseering 791,67 eurot, projekti kestus: 07.2011 – 10.2011.


8.Toetuse saaja Lembit Kõivistik, toetuse suurus 2550,66 eurot, omafinantseering 1417,00 eurot, projekti kestus: 07.2011 – 07.2012.


Tuletame veelkord meelde, et:

Toetuse kasutamist reguleerib kohaliku omavalitsuse ja toetuse saaja vaheline toetusleping, mis sõlmitakse hiljemalt 6 kuu jooksul toetuse rahuldamise otsusest arvates.

Üldjuhul maksab kohalik omavalitsus toetuse saajale toetuse välja 90% ulatuses hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast toetuslepingu sõlmimist. Kuni 10% toetusest makstakse toetuse saajale hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast aruande kinnitamist.

Projekti aruanne peab olema esitatud taotlusjärgsesse kohalikku omavalitsusse hiljemalt 1 kuu jooksul pärast toetuslepingus määratud projekti lõppkuupäeva. Kui projekti käigus rajati või süvendati salvkaevu, lisatakse aruandele projekti lõppedes tehtud veeanalüüs.

14.   Toetuse saaja kohustused Toetuse saaja on kohustatud:
14.1. Tagama toetuslepingus ettenähtud oma- ja kaasfinantseeringu.

14.2.Kasutama  toetust  vastavalt  toetuslepingule.  Kasutama  tööde  teostamisel  vaid  vastavat õigust omavat ettevõtet.

14.3.Kaetud tööde akti koostamisel informeerima kohalikku omavalitsust 3 päeva ette, et järelevalveks määratud isik saaks kontrollida veesüsteemide nõuetekohast rajamist.

14.4.Esitama  kohalikku  omavalitsusse  ettenähtud  vormil,  viisil  ja  tähtaja  jooksul  nõutud informatsiooni ja aruande.