Otepää valla arengukava 2001-2005

Üldosa


Arengukava peamisteks eesmärkideks on:

a) välja töötada valla peamised arengusuunad ja eesmärgid
b) välja töötada konkreetsed tegevuskavad püstitatud eesmärkide saavutamiseks

Arengukava on aluseks:

1) valla eelarve koostamisele
2) investeeringute kavandamisele ja nende jaoks rahaliste ja muude vahendite taotlemisele, sõltumata nende allikast
3) laenude võtmisele ja võlakirjade emiteerimisele eelarveaastast pikemaks perioodiks

Arengukava osadena käsitletakse:

I osa
 • Hetkeolukorra ülevaade ja analüüs
II osa
 • Üldosa
 • Tulevikuvisioon 2010 aastaks
 • Valdkondlikud arengueesmärgid ja tegevuskavad aastani 2005
III osa
 • Otepää valla investeeringute vajadused (kinnitatud Otepää vallavolikogu määrusega nr. 76, 22.06.2000)

Arengukava koostamise metoodika ja protsessi kirjeldus

Otepää valla arengukava koostamise protsess algatati Otepää Vallavolikogu poolt 20. aprillil 2000.a. Arengukava koostamiseks koostati tööplaan ja moodustati töögrupid, kuhu kaasati volikogu liikmeid, vallavalitsuse ametnikke ja elualade asjatundjaid. Põhiliseks töömeetodiks arengukava koostamisel olid töögruppide koosolekud ja avalikud arutelud. Analüütilise töö aluseks oli vallavalitsuse ametite poolt kogutud andmebaas ja koostatud hetkeseisu kirjeldused. Töögruppide koosolekutel vaagiti hetkeolukorda, sõnastati arengueesmärgid ja kavandati konkreetsed tegevused eesmärkide saavutamiseks. Arengukava läbis avalikustamisprotsessi, mis sisaldas ka rahvakoosolekuid. Arengukava koostamist koordineeris TÜ inimgeograafia üliõpilane Rein Luuse.

Senised kehtivad arengukavad ja üldplaneeringud

 • Otepää linna arengukava 1997 - 2002. Otepää Linnavalitsus, 1997
 • Otepää linna generaalplaan (kehtib üldplaneeringuna Otepää linna territooriumil). RPI "Eesti Maaehitusprojekt" 1991
 • Pühajärve valla üldplaneering. AS Entec, 1998
 • Pühajärve ümbruse üldplaneering. (osaüldplaneeringuna) AS Entec, 1998

Käesoleva arengukava vastuvõtmisega ei tühistata Otepää linna arengukava 1997 - 2002, vaid see jääb kehtima paralleelselt Otepää valla arengukavaga kuni 2002.a. lõpuni Otepää linna territooriumi osas. Vastuolude korral lähtutakse käesolevast arengukavast.

Arengukava elluviimine, seire ja kontrollimehhanism, täiendamine

Arengukava elluviimine lähtub strateegia põhisuundadest, mis on kirjas Pühajärve valla üldplaneeringus (peatükk "Arengustrateegia põhisuunad aastani 2013") ning arengustrateegiast "Valgamaa 2010".

Teised arengukavad, strateegiad ja planeeringud, millega on käesoleva arengukava koostamisel arvestatud on toodud dokumendi alajaotises "Kasutatud kirjandus".

Arengukava viiakse ellu valla eelarve, investeeringute, erinevate programmide ja projektide abil ning paljuski koos partnerorganisatsioonidega.

Arengukava muutmisega tegeleb ning arengukava täitmist ja projektide elluviimist kontrollib Otepää valla volikogu. Arengukava elluviimist kontrollitakse pidevalt, arengukava tuleb vähemalt kord aastas hindamiseks ning täienduste ja paranduste sisseviimiseks läbi vaadata ning langetada asjaomane otsus hiljemalt 1. oktoobriks.Tulevikuvisioon

Aastal 2010 on Otepää vald hästi toimiv omavalitsusüksus optimaalsetes halduspiirides. Arenenud on nii keskusalad kui hajaasustusega piirkonnad. Valla elanikud on tugeva kodukanditunnetusega ning osalevad aktiivselt valla elu kujundamisel.

Suurenenud on laste ja noorte osakaal valla rahvastikustruktuuris. Välja on ehitatud valla vajadusi rahuldav sotsiaalne infrastruktuur. Tagatud on konkurentsivõimeline alus-, põhi-, ja keskharidus ning Otepääl saab omandada turismialast kutseharidust. Valla kultuuri- ja spordielu on vilgas, elanikud on kaasatud seltside ja spordiklubide tegevusse. Elanikele ja külalistele on tagatud turvalisus ja arstiabi kättesaadavus. Vanureid ja erivajadustega inimesi aitab heal tasemel hoolekandesüsteem.

Valla üldilme on heakorrastatud ja kaunid maastikuvaated on avatud. Inimtegevus on loodustsäästev ja keskkond on puhas.

Vallas on piisavalt töökohti ja ettevõtlus on mitmekesine. Lisaks võimaldab efektiivne transpordikorraldus ja teede hea kvaliteet inimeste mobiilsuse käimaks tööle ka väljaspool valda. Tagatud on kiired andmesideühenduse võimalused, mille abil on võimalik teha kaugtööd.

Otepää piirkond on hea mainega ja kindlal positsioonil oma turuni??is. Selleks on kompleksi moodustav spordi-, puhke- ja turismimajandus, mille tagab vastav infrastruktuur, kõrgetasemeline teenindus ja külastaja sõbralik miljöö.


Otepää vald on meeldiva elukeskkonnaga hästiarenenud ja rahvusvaheliselt tuntud turismi- ja spordikeskusEttevõtlus


ARENGUEESMÄRGID 2005

 • Ettevõtlus on rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline, innovatiivne, keskkonnasõbralik
 • Ettevõtlus on mitmekesine ja toimib vaba konkurentsi tingimustes
 • Ettevõtetes on maksimaalselt rakendatud kohalik tööjõud
 • Toimub tihe majandusalane koostöö kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil

TEGEVUSKAVA 2001 - 2005

Tegevus Elluviija 2001 2002 2003 2004 2005 Finantsid
Ettevõtluse tugisüsteemide arendamine
Äriinkubatsioonikeskuse (ÄIEK) arendamine piirkondlikuks ettevõtluse tugimehhanismiks Rahandusamet X X X X X Eelarve, fondid, riik
Ettevõtjatevahelise koostöö jõustamine Vallavalitsus X X X X X
Koolitusvõimaluste pakkumine ettevõtetele AIEK X X X X X ÄIEK, ettevõtjad, fondid
Ettevõtjatele info vahendamine ja abi osutamine projektide koostamisel ja elluviimisel Äriinkubatsiooni ja ettevõtluskeskus, Turismiinfokeskus, vallavalitsuse ametid X X X X X
Ettevõtete tunnustamine
Ettevõtete arengu tunnustamine (majandusnäitajate, tööhõive, keskkonnasäästlikkuse, teeninduskultuuri areng) Vallavalitsus X X X X X Eelarve
Rohkem infot kohaliku ettevõtluse kohta, investeeringute ligimeelitamine
Ettevõtlusalase koostöö arendamine sõprusvaldadega Vallavalitsus X X X X X
Ettevõtete infobaasi loomine Rahandusamet X Eelarve, fondid
Investeeringuobjektide ja vabade äripindade infobaasi loomine Rahandusamet koostöös ÄIEKiga X Eelarve, fondid
Ettevõtluskeskkonna uuringute läbiviimine ÄIEK X X X X X ÄIEK, fondid

Turism


ARENGUEESMÄRGID 2005

 • Otepää on populaarne puhkuse veetmise koht eestimaalastele ja välisturistidele
 • Otepääl on olemas tingimused nii kohalike kui ka rahvusvaheliste ürituste korraldamiseks
 • Loodus-, ajaloo- ja kultuuripärand on väärtustatud ja hästi eksponeeritud
 • Info Otepää kohta on hästi kättesaadav ja visuaalselt atraktiivne
 • Kõigis teenindussfäärides on loodud turistisõbralik keskkond

TEGEVUSKAVA 2001 - 2005

Tegevus Elluviija 2001 2002 2003 2004 2005 Finantsid
Otepää Turismiinfokeskuses pakutavate turismiteenuste kvaliteedi tagamine
Ekspositsioonipindade loomine infomaterjalide eksponeerimiseks ja meenete müügiks Turismiinfokeskus X Fondid, eelarve
Turismiinfokeskuses vaatefilmide demonstreerimine ja turismitoodete tutvustamine Turismiinfokeskus X X X X X Fondid, eelarve
Turismiinfokeskusele puutekompuutri soetamine Turismiinfokeskus X Fondid
Turismiinfokeskuse parklasse infostendi paigaldamine Turismiinfokeskus koostöös Keskkonna- ja planeeringuametiga X Eelarve
Turismiga otseselt seotud infrastruktuuri arendamine
Piirkonna avalike puhkekohtade ja telkimisplatside planeerimine ning väljaehitamise toetamine Keskkonna- ja planeeringuamet koostöös Looduspargiga X X X X X Fondid, eelarve
Viidaprojekti jätkamine:
-Turismiobjektide ja teenuste juurde suunavate viitade paigaldamine;
-Turismiobjektide varustamine mitmekeelsete legendide ninglähiümbruse skeemidega
Turismiinfokeskus koostöös Keskkonna- ja planeeringuameti ja Looduspargiga X X X Fondid, eelarve, partnerid
Otepää keskväljaku keskpunkti tähistamine, selle juurde infotahvli paigaldamine ajaloolise info ja geograafiliste koordinaatidega Keskkonna- ja planeeringuamet X Eelarve, fondid
Turismiga seotud arendusprojektide toetamine:
- "Pühajärve turismiküla";
- Lõbustuspark - jt. Projektid
Vallavalitsus X X X X X Eelarve
Mootorsaani radade planeerimine Keskkonna- ja planeeringuamet kooskõlas Looduspargiga X Eelarve
Turismitrükiste ja -kaartide väljaandmine
Suvise ja talvise turismihooaja alguses Turismilehe väljaandmine Turismiinfokeskus X X X X X Eelarve, reklaamitulud
Kultuuri- ja spordiürituste kalendri trükkimine (eesti-, inglise-, soome- ja venekeelsetena) Haridus- ja kultuuriamet X X X X X Eelarve, reklaamitulud
Piirkonna infoteatmiku / voldiku regulaarne väljaandmine Turismiinfokeskus X X X X X Eelarve, reklaamitulud
Sihtsuunitlusega teede- ja radade võrgu (matka-, suusa-, ratta-, rollerirajad) kaardistamine ja kaartide / buklettide trükkimine Turismiinfokeskus koostöös Looduspargiga X X X Eelarve, fondid, partnerid
Propaganda- ja reklaamürituste korraldamine ning osalemine messidel
Osalemine sihtturgude turismimessidel (Tallinn, Helsingi, Riia, St. Peterburg jne.) ning teistel müügiüritustel Turismiinfokeskus X X X X X Eelarve, messitoetused, ettevõtjad
Piirkonda tutvustavate ürituste korraldamine Haridus- ja kultuuriamet koostöös Turismiinfokeskuse ning Looduspargiga X X X X X Eelarve, fondid
Otepää mainet tõstvate massiürituste organiseerimise toetamine Vallavalitsus X X X X X Eelarve
Kvaliteedinõuetele vastava turismiteenindusele kaasa aitamine
Kontrolli teostamine turismiteenuste kvaliteedi üle Vallavalitsus koos Turismiinfokeskusega X X X X X Eelarve, riik
Koolituse tellimine ja vahendamine turismiettevõtetele Äriinkubatsiooni ja ettevõtluskeskus koostöös Turismiinfokeskusega X X X X X Ettevõtted, fondid
Turu-uuringute tellimine müügitegevuse tõhustamiseks ja piirkonna külastatavuse suurendamiseks Turismiinfokeskus X X Eelarve, fondid
Piirkonna olemasolevate ja võimalike turismiatraktsioonide kaardistamine Turismiinfokeskus X X X X X Turismiinfokeskus, eelarve, fondid
Turismialase statistika pidamine Turismiinfokeskus X X X X X Turismiinfokeskus
Koostöö arendamine erinevate tasandite vahel
Otepää turismiühenduse loomine ja tegevuse toetamine Vallavalitsus X X X X X Eelarve
Piirkonna turismiettevõtjaile infotundide ja õppereiside korraldamine Turismiinfokeskus X X X X X Fondid


Meedia ja kohaturundus


ARENGUEESMÄRGID 2005

 • Süsteemne kohaturundus tagab Otepääle hea ja iseloomuliku maine
 • Info Otepää piirkonna kohta on hästi kättesaadav
 • Kohalik meedia tagab operatiivselt omavalitsuse info vahendamise elanikele

TEGEVUSKAVA 2001 - 2005

Tegevus Elluviija 2001 2002 2003 2004 2005 Finantsid
Kohaturunduse strateegia väljatöötamine Vallavalitsus koostöös ekspertidega X Eelarve
Otepää piirkonna keskkonnaparameetrite (lumeolud, vee- ja õhutemperatuurid jms.) edastamine meediasse Turismiinfokeskus, ettevõtjad X X X X X Eelarve, partnerid
Nimetuse "Talvepealinn Otepää" patenteerimine ning logo, signatuuri, laulu väljatöötamine ja vastavate toodete levitamine Haridus- ja kultuuriamet koostöös Turismiinfokeskusega X X X X X Eelarve, fondid
Otepääle ainuomaste suveniiride tootmise ja müügi ergutamine Haridus- ja kultuuriamet X X X X X Eelarve
Otepää sündmuste regulaarse kajastamine pressis Vallavalitsuse ametid X X X X X Eelarve
Otepää turismi- ja reklaamtrükiste levitamine turismiinfokeskuste, reisibüroode, sõprusvaldade ja Välisministeeriumi kaudu Turismiinfokeskus X X X X X Eelarve, partnerid
Otepääd esindavate ja reklaamivate isetegevuslaste ning sportlaste esinemise toetamine üritustel Haridus- ja kultuuriamet X X X X X Eelarve, fondid
Otepää Teataja väljaandmine kaks korda kuus Otepää Teataja X X X Eelarve, reklaamitulud
Avalike suhete alase koolituse korraldamine vallavalitsuse ametnikele Äriinkubatsiooni ja ettevõtluskeskus X X Eelarve

Infotehnoloogia


ARENGUEESMÄRGID 2005

 • Toimib kogu valda kattev avalike internetipunktide / teabetubade võrgustik
 • Omavalitsusel on oma kodulehekülg, millel on operatiivselt kajastatud avaliku võimu teostamine
 • Vallavalitsuses ja allasutustes on kasutusel kaasaja nõuetele vastav infotehnoloogia, töötajad omavad nõuetele vastavat väljaõpet
 • Vallavalitsuses on kasutusel digitaalsed andmebaasid, toimib digitaalarhiiv ja digitaalne dokumendihaldussüsteem
 • Toimib valla geoinfosüsteem

TEGEVUSKAVA 2001 - 2005

Tegevus Elluviija 2001 2002 2003 2004 2005 Finantsid
Omavalitsuse infotehnoloogia arendamine
Vallavalitsuse ja allasutuste infosüsteemi analüüs Rahandusamet X Eelarve
Geoinfosüsteemi pidev arendamine, osaline eksponeerimine internetis Keskkonna- ja planeeringuamet X X Eelarve, fondid
Vallavalitsuse ja allasutuste infotehnoloogia uuendamine ning töötajate koolitus Rahandusamet X X X X X Eelarve, fondid, riik
Vallavalitsuse digitaalse dokumendihaldussüsteemi juurutamine Kantselei X X X X X Eelarve
Internet kättesaadavaks valla elanikele ja külalistele
Otepääle avaliku internetipunkti loomine Rahandusamet X Eelarve, fondid
Sihva külasse avaliku internetipunkti loomine Rahandusamet X Eelarve, fondid
Küladesse teabetubade loomine külaseltsingud X X X X X Eelarve, fondid, külaseltsingud
E-vald
Omavalitsuse kodulehekülje arendamine Rahandusamet X X X X X Eelarve, fondid
"Otepää Teataja" peegeldamine internetis Rahandusamet X X X X X Eelarve
Vallavalitsuse taotlusvormide kättesaadavaks tegemine internetis Rahandusamet X X X X X Eelarve
Vallavolikogu istungite ülekandmine internetis Rahandusamet X X Eelarve
Küsitluste läbiviimine interneti vahendusel Vallavalitsuse ametid X X X X Eelarve
Digitaalallkirja kasutuselevõtmine Rahandusamet X Eelarve

Haridus


ARENGUEESMÄRGID 2005

 • On loodud kaasaegne haridussüsteem konkurentsivõimelise alus-, põhi- ja gümnaasiumihariduse ning huvi- ja täienduskoolituse andmiseks:
  • On korrastatud ja välja kujundatud optimaalne haridusasutuste võrk
  • Koolijuhtimise- ja õppetöö kvaliteet on kõrge tasemega
  • Erivajadustega õpilastele on loodud õppimisvõimalused ja võimalus ennast arendada
  • Otepääl on noortekeskus, mis pakub valla noortele mitmekesist ja arendavat ajaviidet
  • Toimub tihe koostöö teiste haridusasutustega, sh. sõpruskoolidega välismaal

TEGEVUSKAVA 2001 - 2005

Tegevus Elluviija 2001 2002 2003 2004 2005 Finantsid
Koolituslubade taotlemine haridusasutustele Haridus- ja kultuuriamet X
Traditsiooniliste piirkondlike haridusürituste toetamine Haridus- ja kultuuriamet X X X X X Eelarve, fondid
Erivajadustega lastele õppimisvõimaluste kindlustamine Haridus- ja kultuuriamet X X X X X Eelarve, riik
Haridustöötajate koolituseks rahaliste vahendite eraldamine (% palgafondist) Haridus- ja kultuuriamet 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 Eelarve
Haridusasutuste mänguväljakute ja piirdeaedade rekonstrueerimine Keskkonna ja planeeringuamet X X Eelarve, fondid
Haridusasutustesse kaasaegsete õppe- tehniliste vahendite hankimine Haridusasutused X X X X X Eelarve, fondid
Haridusasutuste viimine vastavusse tervisekaitse normidega Haridusasutused X X X X X Eelarve, fondid, riik
Alusharidus
Kooli tulevate laste kindlustamine alushariduse saamise võimalustega Haridus- ja kultuuriamet X X X X X Eelarve
Kodustele lastele avatud mängurühma ruumi sisustamine lastepäevakodus "Pähklike" Lastepäevakodu "Pähklike" X Eelarve, fondid
Üldharidus
Parandusõppeklasside moodustamine õpiraskustega õpilastele Otepää Gümnaasiumis ja Pühajärve Põhikoolis Koolid X X X X X Eelarve
Turismi- ja ettevõtlusõppe korraldamine Otepää Gümnaasiumis vabaainete baasil Otepää Gümnaasium X X X X X Eelarve
Metoodiliste seminaride läbiviimine piirkonna õpetajatele Pühajärve Põhikool X X X X X Eelarve, partnerid, fondid
Kooli aastaraamatu väljaandmine Koolid X X X X X Fondid, eelarve
Õpilas- ja õpetajate vahetuste toetamine sõprusvaldade vahel Haridus- ja kultuuriamet X X X X X Eelarve, fondid
Gümnaasiumi hoone vana osa rekonstrueerimine Keskkonna ja planeeringuamet X X X Eelarve
Põhikooli õppekorpuse rekonstrueerimine Keskkonna ja planeeringu-amet X Eelarve
Arvutiklasside laiendamine ja kaasajastamine Koolid X X X X X Fondid, eelarve
Koolibussiliinide korraldamine ja korrigeerimine vastavalt vajadustele Keskkonna ja planeeringuamet X X X X X Eelarve
Noorsootöö ja huviharidus
Noorteklubi asutamine Haridus- ja kultuuriamet X Eelarve
Otepää vana koolimaja kapitaalremont Keskkonna ja planeeringuamet X X X Riik, fondid, eelarve
Otepää Muusikakooli üleviimine vanasse koolimajja Keskkonna ja planeeringuamet X X Eelarve
Noortekeskuse loomine Haridus- ja kultuuriamet X X Eelarve, fondid
Huviringide tegevuse toetaminekoolide juures Koolid X X X X X Eelarve
Vallas tegutsevate noorteorganisatsioonide toetamine Haridus- ja kultuuriamet X X X X X Eelarve
Täiskasvanuharidus
Täiskasvanute koolituskeskusele koolituslitsentsi taotlemine Pühajärve Haridusselts X X Fondid
Kvaliteedisüsteemide alase koolituse läbiviimine vallavalitsuse ja koolide töötajatele Haridus- ja kultuuriamet X X Eelarve, fondid
Muusikakoolis pilliõppe võimaluse loomine täiskasvanutele Otepää Muusikakool X X X X X Eraisikud


Kultuur


ARENGUEESMÄRGID 2005

 • Vallas on välja kujunenud optimaalne kultuuriasutuste võrk
 • Elanikud osalevad aktiivselt isetegevuses, säilib ja areneb rahvakultuur
 • Välja on kujunenud aastaringne kultuurisündmuste kalender, toimuvad traditsioonilised kultuuriüritused
 • Välja on kujunenud aastaringne kultuurisündmuste kalender, toimuvad traditsioonilised kultuuriüritused

TEGEVUSKAVA 2001 - 2005

Tegevus Elluviija 2001 2002 2003 2004 2005 Finantsid
Otepää kultuurikeskus
Kultuurikeskuse renoveerimine Keskkonna- ja planeeringuamet X X X Eelarve, riik, fondid
Kunstnik-kujundaja kaasamine kultuurikeskuse juurde Kultuurikeskus X X X X X Eelarve
Teisaldatavate valgustusseadmete soetamine Kultuurikeskus X Eelarve
Seltsingud ja huvitegevus
Valla kultuuriseltside loomisele kaasaaitamine ja tegevuse toetamine Haridus- ja kultuuriamet X X X X X Eelarve
Huviringide tegevuse toetamine Haridus- ja kultuuriamet X X X X X Eelarve
Külaliikumise toetamine Haridus- ja kultuuriamet X X X X X Eelarve
Pühajärve puhkpilliorkestri tegevuse toetamine Haridus- ja kultuuriamet X X X X X Eelarve
Pühajärve Haridusseltsi kultuuriprojektide toetamine Haridus- ja kultuuriamet X X X X X Eelarve
Otepää Teatri tegevuse toetamine, legendetendusprojektide toetamine Haridus- ja kultuuriamet X X X X X Eelarve
Raamatukogud
Otepää Linnaraamatukogule uute ruumide leidmine Keskkonna ja planeeringuamet X X Eelarve, fondid
Pühajärve raamatukogu kapitaalremont Maa- ja ehitusamet X X Eelarve, fondid
Raamatufondi katalogiseerimine arvutis, arvutilaenutustele üleminek Raamatukogud X X Eelarve
Raamatukogudele tehniliste vahendite soetamine (lugejaarvuti, koopiamasin jm.) Raamatukogud X X X Eelarve, fondid
Muuseum, kino, muu
Otepää valla muuseumi asutamine ja tegevuse toetamine Haridus- ja kultuuriamet X X X X X Eelarve, fondid
Kino toetamine Haridus- ja kultuuriamet X X X X X Eelarve
Valla kultuuripreemiate asutamine ja väljaandmine Haridus- ja kultuuriamet X X X X X Eelarve
Kultuurialaste välissuhete arendamine ja toetamine Haridus- ja kultuuriamet X X X X X Eelarve
Otepää ajalooraamatu tellimine Haridus- ja kultuuriamet X Fondid, eelarveSport

ARENGUEESMÄRGID 2005

 • Otepää on Eestis ja mujal maailmas tunnustatud spordikeskus
 • Olemas on tingimused:
  • kohalikele elanikele spordiga tegelemiseks
  • turistidele aastaringseks aktiivse puhkuse veetmiseks
  • rahvusvaheliste võistluste läbiviimiseks
 • Otepääl on olemas kohapealne meeskond võistluste ja ürituste läbiviimiseks

TEGEVUSKAVA 2001 - 2005

Tegevus Elluviija 2001 2002 2003 2004 2005 Finantsid
Kohaliku sporditegevuse toetamine läbi spordiklubide Haridus- ja kultuuriamet X X X X X Eelarve
Spordiametniku ametikoha loomine Vallavalitsus X X X Eelarve
Projekti "Otepää spordikeskus" elluviimine, I etapp Sihtasutus Kääriku-Tehvandi Olümpiakeskus X X X Riik, Phare programm, eelarve, Eesti Suusaliit
Projekti "Otepää spordikeskus" elluviimine, II etapp Sihtasutus Kääriku-Tehvandi Olümpiakeskus X X Riik, Phare programm, eelarve, Eesti Suusaliit
Otepää Gümnaasiumi uue võimla ehitamine Keskkonna- ja planeeringuamet X X
Pühajärve Põhikooli võimla rekonstrueerimine
- korvpallikonstruktsioonid
- küte (küttekehad, soojapuhur, valgustus)
Keskkonna- ja planeeringuamet X X Eelarve, fondid
Otepää Gümnaasiumi spordiväljaku väljaehitamine Keskkonna- ja planeeringuamet X X Eelarve, fondid
Liikumisradade (jalgsimatka- ja jalgrattarajad) rajamine ning märgistamine Looduspark X X X X X Eelarve, fondid
Linnametsa (Apteekrimäe ümbrusesse) terviseradade loomine koos atribuutikaga (kangid, redelid, kiiged, puhkekohad) Keskkonna- ja planeeringuamet X X Eelarve, fondid
Lastekeskuse rajamine Linnamäe orgu Lumel Liuglemise Liit koostöös Keskkonna ja planeeringuametiga X X X Fondid, Lumel Liuglemise Liit, eelarve
Valgustatud suusaradade rajamine harrastussportlastele Linnamäe ümbrusesse ja Aedlinna Keskkonna- ja planeeringuamet X Eelarve, fondid, partnerid
Küladesse spordiväljakute rajamine Külavanemad, külaseltsingud X X X X X Eelarve, fondid, külaseltsingud

Tervishoid


ARENGUEESMÄRGID 2005

 • On rakendunud terviseedenduse ja tervisekaitse süsteem
 • Otepääl on tervisekeskus, mis katab valla vajadused pikaravihaigla teenuse järele
 • Kohalikule elanikkonnale ja piirkonna külalistele on tagatud arstiabi kättesaadavus
 • Toimib perearstikeskus
 • Toimub tihe koostöö avaliku ja mittetulundussektori vahel

TEGEVUSKAVA 2001 - 2005

Tegevus Elluviija 2001 2002 2003 2004 2005 Finantsid
Terviseedendamine ja tervisekaitse arendamine
Tervist väärtustava eluhoiaku propageerimine, süstemaatiline tervisekoolitus ja nõustamine, eri earühmi haarava terviseedendamissüsteemi arendamine Sotsiaal- ja tervishoiuamet koostöös SA Otepää Tervisekeskusega X X X X X Fondid, ettevõtted
Avalikke teenuseid osutavate asutuste (lasteaiad, koolid, muuseumid, raamatukogud jms.) ruumides turvaliste ja tervislike tingimuste tagamine Keskkonna- ja planeeringuamet X X X X X Eelarve
Liitumine Eesti Tervislike Linnade liikumisega Sotsiaal- ja tervishoiuamet X Eelarve, fondid
Valla tervise arengukava koostamine, tervise mõjurite analüüsi läbi viimine Sotsiaal- ja tervishoiuamet X X Eelarve, fondid
Otepää tervisekeskuse arendamine
Hoonekompleksi kohandamine kiire- ja vältimatu abi, perearstikeskuse, eriarstiabi ning pikaravi teenuse osutamiseks SA Otepää Tervisekeskus X X X SA Otepää Tervisekeskus, fondid, eelarve
Kiire ja vältimatu abi punkt
Defribillaatori soetamine SA Otepää Tervisekeskus X SA Otepää Tervisekeskus, korjandus
Uue kiirabiauto soetamine SA Otepää Tervisekeskus X SA Otepää Tervisekeskus, fondid, sponsorid
Haige ööpäevase jälgimise ruumi loomine SA Otepää Tervisekeskus X SA Otepää Tervisekeskus, fondid, sponsorid
Esmatasandi arstiabi
Perearstikeskuse moodustamine ja esmatasandi arstiabi osutamine perearstide kaudu SA Otepää Tervisekeskus koostöös perearstidega X X X X X SA Otepää Tervisekeskus, Haigekassa
Sihva velskripunkti toetamine Sotsiaal- ja tervishoiuamet X X X X X Eelarve
Uute ruumide remont ja sisustamine Sotsiaal- ja tervishoiuamet X Eelarve
Ambulatoorne eriarstiabi
Ambulatoorne arstiabi erapraksise kaudu põhierialadel:
 • kirurg
 • silmaarst
 • kõrva- nina- kurguarst
 • günekoloog
 • pediaater
 • hambaarst
 • psühhiaater
Eriarstid, SA Otepää Tervisekeskus X X X X X Haigekassa
Statsionaarne arstiabi
Pikaraviteenuse osutamine SA Otepää Tervisekeskus X X X X X Haigekassa

Sotsiaalhoolekanne


ARENGUEESMÄRGID 2005

 • On rakendunud elanike iseseisvat toimetulekut efektiivselt ja paindlikult toetav hoolekanne
 • Vallal on oma sotsiaalhooldekeskus
 • Toimub tihe koostöö avaliku ja mittetulundussektori vahel
 • Toimub jätkuv koostöö välispartneritega

TEGEVUSKAVA 2001 - 2005

Tegevus Elluviija 2001 2002 2003 2004 2005 Finantsid
Päevakeskus - hooldekodu
Päevakeskus - hooldekodu II etapi ehitamine Keskkonna- ja planeeringuamet X X Eelarve, partnerid, fondid
Avahoolduse arendamine, tugiisikutevõrgustiku loomine
Avahoolduse arendamine, vabatahtlike ja III sektori töö soodustamine Sotsiaal- ja tervishoiuamet X X X X X Eelarve, fondid
Tugiisikute ja kasuperede võrgustiku loomine ja toetamine Sotsiaal- ja tervishoiuamet X X X X X Eelarve, riik
Mitteriiklike organisatsioonide (usuorganisatsioonid, mittetulundusühingud) kaasamine hoolekandeteenuse arendamiseks (ühisabi, varjupaik jm.) Sotsiaal- ja tervishoiuamet X X X X Fondid, eelarve
Supiköögi teenuse jätkumine ning laienemine Sihva piirkonda Sotsiaal- ja tervishoiuamet X X X X X Eelarve, sponsorid, fondid
Sotsiaaltöö personal
Sotsiaaltöötajate koolitus ja atesteerimine Sotsiaal- ja tervishoiuamet X X X X X Eelarve, fondid
Lastekaitsespetsialisti ametikoha loomine Sotsiaal- ja tervishoiuamet X Eelarve
Töötute abistamine
Koostöö arendamine mitteriiklike institutsioonidega valla tööturu olukorra täpsemaks tundmiseks ja nõustatavate paremaks suunamiseks Sotsiaal- ja tervishoiuamet X X X X Eelarve, fondid
Töötute rakendamiseks abitööde programmi väljatöötamine ja käivitamine Sotsiaal- ja tervishoiuamet X X X X Eelarve, fondid
Nõustamisteenuse arendamine Sotsiaal- ja tervishoiuamet X X X X X Eelarve, fondid, riik
Sotsiaaleluruumid
Olemasolevate sotsiaalkorterite remontimine ja uute soetamine Keskkonna- ja planeeringuamet X X X Eelarve
Erivajadustega inimeste toetamine
Erivajadustega isikute koduhoolduse arendamine Sotsiaal- ja tervishoiuamet X X X X X Eelarve, fondid
Toimetulekuklassi toetamine Otepää Gümnaasium X X X X X Eelarve, riik
Vaimse puudega noorterühma avamine Päevakeskuses Päevakeskus X Riik, fondid
Vaimse puudega noorterühma edaspidise töö toetamine Päevakeskus X X X X X Riik, fondid
Raske vaimupuudega, liitpuudega ja autistlike puuetega laste hoolekandetingimuste parandamine Sotsiaal- ja tervishoiuamet, Lasteaed "Võrukael" X X X X X Eelarve, fondid
Uuringu läbiviimine puuetega inimeste tööhõive soodustamiseks Sotsiaal- ja tervishoiuamet X Eelarve, fondid
Toimetulekuraskustes inimeste toetamine
Lastega perede toetamine:
 • sünnitoetus
 • lasteaia- ja koolitoidu toetus
Sotsiaal- ja tervishoiuamet X X X X X Eelarve
Toimetulekuraskustes peredele täiendavad toetused Sotsiaal- ja tervishoiuamet X X X X X Eelarve
Ravikindlustuseta elanike ravikulude osaliseks katmiseks vahendite eraldamine Sotsiaal- ja tervishoiuamet X X X X X Eelarve
Abivajajate toimetulekukoolituse ja nõustamise korraldamine Sotsiaal- ja tervishoiuamet X X X X Eelarve, fondid


Keskkond


ARENGUEESMÄRGID 2005

 • Elukorraldus vallas lähtub säästva arengu kavast Otepää Agenda 21
 • Tagatud on normidele vastav keskkonnaseisund
 • Elanikud on keskkonnateadlikud ja keskkonnahoidlikud
 • Toimub pidev keskkonnaseisundi jälgimine
 • Elukeskkond on heakorrastatud ja puhas
 • Kaunid loodusvaated on avatud, toimub pidev maastikuhoole
 • Tiheasustusalad on haljastatud
 • Toimib normidele vastav jäätmemajandus

TEGEVUSKAVA 2001 - 2005

Tegevus Elluviija 2001 2002 2003 2004 2005 Finantsid
Keskkonnakaitse arendamine ja keskkonnateadlikkuse tõstmine
Agenda 21 koostamine Keskkonna ja planeeringuamet koostöös Looduspargiga X X Eelarve, fondid
Keskkonnainfobaasi loomine ja täiendamine, info pidev avaldamine kohalikus meedias Keskkonna ja planeeringuamet koostöös Looduspargiga X X X X X Eelarve, fondid
Keskkonnaseisundi jälgimise süsteemi väljatöötamine ja juurutamine Keskkonna ja planeeringuamet koostöös Looduspargiga X X X Eelarve, fondid
Keskkonnateadlikkuse tõstmiseks teabepäevade, konkursside jms. korraldamine Keskkonna ja planeeringuamet koostöös Looduspargiga X X X X X Fondid, eelarve
Planeeringutegevus
Otepää kesklinna detailplaneeringu koostamine Keskkonna ja planeeringuamet X Eelarve
Otepää linna üldplaneeringu koostamine Keskkonna ja planeeringuamet X Eelarve
Haljastus ja heakord
Valla maastikukujunduse kontseptsiooni väljatöötamine Keskkonna ja planeeringuamet koostöös Looduspargiga X X Eelarve, fondid
Valla aedniku töölerakendamine Keskkonna ja planeeringuamet X X Eelarve
Valla omandisse jäävate haljasalade katastrisse viimine Keskkonna ja planeeringuamet X X Eelarve
Haljasalade ja parkide korrastamine ning rajamine Keskkonna ja planeeringuamet X X X X X Eelarve, fondid
Linnamäe heakorrastamine Keskkonna ja planeeringuamet X X Eelarve, fondid
Apteekrimäe ümbruse heakorrastamine Keskkonna ja planeeringuamet X X Eelarve, fondid
Maastikukujundusprojekti "Vaated vabaks!" koostamine ja elluviimine Keskkonna ja planeeringuamet koostöös Looduspargiga X X X Eelarve, fondid, riik
Pühajärvega seotud keskkonnaprojektide koostamine ja elluviimine, supelranna Sinilipu nõuetele vastaval taseme hoidmine Keskkonna ja planeeringuamet X X X X X Eelarve, fondid, muu
Pühajärve pargi rekonstrueerimine Keskkonna ja planeeringuamet X X X X Eelarve, fondid, riik
Otepää linna siseveekogude puhastamine Keskkonna ja planeeringuamet X X X X X Eelarve, fondid
Ohtlike ja/ või valla üldilmet oluliselt riivavate hoonetele heakorrastamise tähtaegade seadmine ja täideviimise kontroll Keskkonna ja planeeringuamet X X X X X Eelarve
Peatänavate ja läbivate suuremate maanteede äärse hoonestuse välisilme korrashoiule kaasaaitamine Keskkonna ja planeeringuamet X X X X X Eelarve
Valla heakorrapäevade läbiviimine kevadel ja sügisel Keskkonna ja planeeringuamet X X X X X Eelarve
Heakorra-alase järelvalve korraldamine Keskkonna ja planeeringuamet X X X X X Eelarve
Valla heakorrakonkursside korraldamine Keskkonna ja planeeringuamet X X X X X Eelarve, muu
Kalmistud
Otepää uue kalmistu piirdeaia rekonstrueerimine Keskkonna ja planeeringuamet X X X Eelarve
Kabelihoone juurdeehituse lõpetamine Keskkonna ja planeeringuamet X Eelarve, partnerid
Ilmjärve kalmistu heakorrastamine Keskkonna ja planeeringuamet X Eelarve
Kastolatsi kalmistu heakorrastamine Keskkonna ja planeeringuamet X X Eelarve
Kalmistueeskirjade ja kalmistuplaanide koostamine ning väljapanek Keskkonna ja planeeringuamet X Eelarve
Kalmistukruntide andmebaasi loomine ja kasutusele võtmine Keskkonna ja planeeringuamet X X Eelarve
Jäätmemajandus
Jäätmekäitluseeskirja uuendamine ning jäätmemajanduse arengukava koostamine Keskkonna ja planeeringuamet X X Eelarve
Osalemine piirkonna ohtlike jäätmete käitlussüsteemi projektis Keskkonna ja planeeringuamet X X X X X Eelarve, fondid
Sorteeritud jäätmete konteinerite paigaldamine Otepää linna ja keskasulatesse Keskkonna ja planeeringuamet X X X X X Eelarve, fondid
Kannistiku ja teiste piraatprügilate likvideerimine Keskkonna ja planeeringuamet X X Eelarve
Jääkreostuse likvideerimisele kaasaaitmaine tööstus- ja põllumajandusobjektidelt Keskkonna ja planeeringuamet X X X Eelarve, riik, fondid
Jäätmeveolepingute kontrollimine Keskkonna ja planeeringuamet X X X X X

Tehniline infrastruktuur


ARENGUEESMÄRGID 2005

 • Tiheasustusalade kinnistuomanikel on võimalik kommunikatsioonidega liituda
 • Ühisveevärgisüsteemidest on tagatud euronormatiividele vastav joogivesi
 • Tagatud on heitvee ja sadevete normidelevastav puhastamine
 • On saavutatud kaugsoojavõrkude optimaalne variant
 • Peamised kohalikud maanteed, elamurajoonid ning Otepää linna tänavad on remonditud ja muudetud tolmuvabaks
 • Peamistel maanteedel ja Otepää linnas on võimalik ohutult jalgrattaga liigelda
 • Toimib vallasisene ühistransport
 • Tiheasustusalad on kaetud piisava tänavavalgustusega
 • Kvaliteetse elektroonilise side kasutamise võimalused on kättesaadavad kogu valla territooriumil

TEGEVUSKAVA 2001 - 2005

Tegevus Elluviija 2001 2002 2003 2004 2005 Finantsid
Olemasolevate tehnokommunikatsioonide mõõdistamine Keskkonna ja planeeringuamet X X X Eelarve
Veevarustus ja kanalisatsioon
Ühisveevärgi arengukava koostamine Keskkonna ja planeeringuamet X X
Otepää põhjaveevarustuse ja reoveepuhastussüsteemi rekonstrueerimise jätkamine Keskkonna ja planeeringuamet, AS Otepää Veevärk X X X X X Eelarve, fondid, välisabi, laen
Otepää linna sadevete kanalisatsiooni ja puhastusseadmete rekonstrueerimine Keskkonna ja planeeringuamet X X X X X Eelarve, Keskkonna- inves- teeringute keskus
Puurkaevude seisundi hindamine, omanike väljaselgitamine ja kasutuses mitteolevate puurkaevude tamponeerimine Keskkonna ja planeeringuamet X X X Eelarve
Pühajärve ja Sihva küla väikepuhastite rekonstrueerimine Keskkonna ja planeeringuamet X X Fondid, eelarve
Otepää küla keskasula lülitamine Otepää linna vee- ja kanalisatsioonivõrku Keskkonna ja planeeringuamet X X Fondid, eelarve
Mudakäitlussüsteemi projekti elluviimine Keskkonna ja planeeringuamet X X Fondid, eelarve
Projekti "Otepää valla külade saneerimine" (veevarustuse, kanalisatsiooni ja jäätmemajanduse korrastamine) koostamine ja elluviimine Keskkonna ja planeeringuamet, AS Otepää Veevärk X X X X Eelarve, Keskkonna- inves- teeringute keskus
Soojavarustus
Otepää linna katlamajale hakkepuidu lao ehitamine AS Otepää Veevärk X X AS Otepää Veevärk, partnerid
Küttesüsteemide heitmete õhukaitse normatiividele vastavuse kontrollimine Keskkonna ja planeeringuamet koostöös järelvalve organitega X X X X X Eelarve
Pühajärve Põhikoolile autonoomse katlamaja ehitamine Keskkonna ja planeeringuamet X Eelarve, fondid
Teed, tänavad
Teede ja tänavate remontimise prioriteetsuse määramine Keskkonna ja planeeringuamet X X
Teede ja tänavate remontimine Keskkonna ja planeeringuamet X X X X X Eelarve, riik
Kõnni- ja jalgrattateede võrgustiku projekteerimine, ehitamine ja märgistamine (Otepää – Kääriku jt.) Keskkonna ja planeeringuamet koostöös teedevalitsusega X X X X X Eelarve, riik
Liikluskorralduskava koostamine ja ellurakendamine Keskkonna ja planeeringuamet koostöös Teedevalitsusega X X Eelarve
Valla teede mõõdistamine, pasportiseerimine ja maaomanikega lepingute sõlmimine Keskkonna ja planeeringuamet X X Eelarve
Otepää linna senise bussijaama platsi ümberehitamine puhkeväljakuks Keskkonna ja planeeringuamet X X Eelarve, fondid
Parkimisvõimaluste laiendamine Otepää linnas Keskkonna ja planeeringuamet X X Eelarve
Ühistransport
Olemasolevate vallasiseste bussiliinide säilitamine, uute liinide loomine Keskkonna ja planeeringuamet X X X X X Eelarve, riik
Uue bussijaama ehitamine Otepää linna Valga mnt. ülemisse parklasse Keskkonna ja planeeringuamet X X Eelarve
Bussiootepaviljonide renoveerimine ja ehitamine Keskkonna ja planeeringuamet koostöös külaseltsingutega X X X Eelarve, fondid
Bussisõiduplaani tahvlite paigaldamine ja pidev hooldamine Keskkonna ja planeeringuamet X X X X X Eelarve, transpordi- ettevõtted
Side ja elekter
Allasutuste elektrisüsteemide rekonstrueerimine Keskkonna ja planeeringuamet, allasutused X X X X X Eelarve
Tänavavalgustuse süsteemi edasine väljaehitamine Otepää linnas ja keskasulates Keskkonna ja planeeringuamet X X X X X Eelarve

Elamumajandus


ARENGUEESMÄRGID 2005

 • Elamuehituseks sobivate maade küllaldane olemasolu
 • Korteriomandi seadmine on lõpetatud ning moodustatud on korteriühistud
 • Vallal on piisavalt munitsipaaleluruume

TEGEVUSKAVA 2001 - 2005

Tegevus Elluviija 2001 2002 2003 2004 2005 Finantsid
Korterühistute moodustamise lõpuleviimine Keskkonna ja planeeringuamet X X
Üüripiirmäärade kaotamine Keskkonna ja planeeringuamet X
Elamuehituseks sobivate maade määratlemine, planeeringute tegemine, infrastruktuuri väljaehitamine ning elamumaade väljapakkumine Keskkonna ja planeeringuamet X X X X X Eelarve
Aedlinna laiendamine (II elamurajooni rajamine) Keskkonna ja planeeringuamet X X Eelarve, riik
Pooleliolevate korterelamute valmisehitamine Omanikud X X Riik, fondid, omanikud
Laste mänguväljakute ehitamine linna ja keskasulatesse Keskkonna ja planeeringuamet X X X Eelarve, fondid
Olemasolevate munitsipaaleluruumide inventariseerimine ja remontimine Keskkonna ja planeeringuamet X X Eelarve
Korterite ehitamine või ostmine sundüürnike eluasemevajaduste lahendamiseks Keskkonna ja planeeringuamet X X Riik, eelarve
Vallavalitsuse ja allasutuste vajalike spetsialistide ametikorterite soetamine Keskkonna ja planeeringuamet X X X Eelarve

Turvalisus


ARENGUEESMÄRGID 2005

 • Toimib efektiivne turvalisuse tagamise süsteem, sealhulgas naabrusvalve
 • Elanikud on teadlikud turvalisuse riskidest ning oskavad kriisisituatsioonides käituda

TEGEVUSKAVA 2001 - 2005

Tegevus Elluviija 2001 2002 2003 2004 2005 Finantsid
Kuritegevusvastase võitluse ja turvalisuse kindlustamise selgitustöö elanikkonna seas Turvakomisjon koostöös Politseiga X X X X X Eelarve, riik, fondid
Naabrusvalve süsteemi käivitamine ja edasiarendamine Politsei koostöös Turvakomisjoniga X X X X X Eelarve, fondid
Valla riskianalüüsi koostamine Keskkonna- ja planeeringuamet X X Riik
Valla kriisireguleerimisplaani koostamine Keskkonna- ja planeeringuamet X X Riik
Kriisireguleerimisalase koolituse tellimine Keskkonna- ja planeeringuamet X X X X X Riik, eelarve, fondid
Rannavalve tagamine Pühajärve rannas Vallavalitsus X X X X X Eelarve, riik
Päästeteenistusele harjutusväljaku maa-ala reserveerimine Keskkonna- ja planeeringuamet X
Abipolitseinike premeerimine Vallavalitsus X X X X X Eelarve
Turvanõuete eeskirja koostamine massiürituste korraldajatele Vallavalitsus koostöös Turvakomisjoniga X
Massiürituste turvalisuse tagamise jälgimine ja analüüs Vallavalitsus koostöös Turvakomisjoniga X X X X X Eelarve
Valla geoinfosüsteemi kättesaadavaks tegemine turvastruktuuridele Keskkonna- ja planeeringuamet X Eelarve
Jalgrataste lukustamiskonstruktsioonide paigaldamine Pühajärve supelranda ja Otepää linna Keskkonna- ja planeeringuamet X X Eelarve, fondid
Asjade hoidla rajamine Pühajärve supelranda Keskkonna- ja planeeringuamet X Eelarve, fondid
Otepää linna videovalvesüsteemi loomine Keskkonna- ja planeeringuamet koostöös Politseiga X Eelarve, fondid
Tuletõrje hüdrantide paigaldamine ja märgistamine Keskkonna- ja planeeringuamet X X X X X Eelarve, fondid
Tuletõrje veevõtukohtade rajamine külades Keskkonna- ja planeeringuamet X X X X X Eelarve, fondid
Haldushoone ning allasutuste vastavusse viimine tuleohutusnõuetega Keskkonna- ja planeeringuamet, allasutused X X X Eelarve
Haldushoone ja allasutuste hoonete häiresüsteemide ehitamine Maa- ja ehitusamet, allasutused X X X Eelarve


Arengukava koostamisel kasutatud kirjandus


(Kui ei ole märgitud teisiti, on loetletud materjalid kättesaadavad vallavalitsuses)

Üldine taustteave

 • "Tartumaa" (maakondlik koguteos). Toim. A. Tammekann, E. Kant 1925
 • "Otepää". H. Mägi 1963
 • "Otepää - Kääriku". H. Mägi 1978
 • "Otepää kroonika" (käsikiri). H. Mägi 1996
 • Otepää ja Palupera valla veeb http://www.otepaa.ee
 • Valgamaa veeb http://www.valgamaa.ee

Rahvastik

 • "Rahvastiku ühtlusarvutatud sündmus- ja loendusstatistika. Valgamaa 1965 - 1990". Eesti Kõrgkoolidevaheline Demouuringute Keskus 1998
 • "Eesti piirkondlik statistika 1998". Statistikaamet 1999
 • "Eesti piirkondlik statistika 1999". Statistikaamet 2000
 • "Vallarahvastik. 1. jaanuar 1999". Statistikaamet 1999
 • "Vallarahvastik. 1. jaanuar 2000". Statistikaamet 2000
 • Statistikaameti veeb http://www.stat.ee
 • Statistikaameti piirkondliku statistika veeb http://www.stat.vil.ee

Sotsiaalvaldkond

 • "Development and optimization of public and voluntary organizations providing social services by improving competence of their staff" / "Otepää piirkonna sotsiaalteenuste süsteemi väljaarendamine". Projekt- taotlus ja lõppraport 1998 - 99
 • "Euroopa sotsiaalstandarditelel vastava sotsiaalteenuste turu arendamine muutuvas ühiskonnas". Konverentsi teadusartiklite kogumik, Pühajärve. Koost. M. Medar 1999

Maakonna aastaraamatud, sotsioloogilised uurimused, muud uuringud

 • "Valgamaa aastaraamat" 1995. Valga Maavalitsus 1996
 • "Valgamaa aastaraamat" 1996. Valga Maavalitsus 1997
 • "Valgamaa aastaraamat" 1997. Valga Maavalitsus 1998
 • "Valgamaa aastaraamat" 1998. Valga Maavalitsus 1999
 • "Valgamaa aastaraamat" 1999. Valga Maavalitsus 2000
 • "Valgamaa. Ankeetküsitluse tulemus". AS Saar Poll 2000
 • "Valgamaa omavalitsuste reitingud" (koefitsiendid kohaliku omavalitsuse elujõulisusest), koost. Valga maavalitsus, käsikiri 2000

Ettevõtlus, turism, sport

 • "Otepää Report 1991" / "Otepää ettekanne 1991" (turismi arendamise tegevuskava Otepääl). Thoday Associates Landscape Consultants 1991
 • "Tourism Action Plan" / "Turismi tegevuskava". B. E. Wilson, CESO 1993
 • Tehvandi Olümpia-õppetreeningkeskuse arengukava. CESO 1996
 • "Kääriku - Tehvandi arengukava". A. Arukuusk 1999
 • "Otepää piirkonna alalhoidliku turismi arengukava aastateks 2000 - 2003". koost. T. Evestus Projekt seisuga 15.04.2000
 • "Lõuna-eesti turismi arengustrateegia aastani 2010" SA Lõuna-Eesti turism (tellija) 1999 -2000
 • "Otepää spordikeskus". Sihtasutus Kääriku- Tehvandi Olümpiakeskus. Projekt- taotlus 2000
 • "Otepää Äriinkubatsiooni- ja ettevõtluskeskuse arengukava", ÄIEK 2000
 • "Pühajärve Turismiküla". Sihtasutus Otepää Turismiküla. Projekt- taotlus 2001
 • Otepää Turismiinfokeskuse veeb http://www.tourism.ee/otepaa/est

Keskkond, looduskaitse

 • "Otepää maastikukaitseala arenduskava". Koost. A. Örd 1986
 • Ajakirja "Eesti Loodus" Otepää kõrgustiku erinumber - 11, 1986
 • Otepää Looduspargi kaitse-eeskiri. [Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 1997 a. määrus nr 63 "Otepää looduspargi kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine" (RTI 1997, 25, 388; 1999, 94, 837)]
 • Otepää Looduspargi veeb http://www.estpak.ee/~otemets

Haljastus, maastikukujundus, planeeringutegevus

 • "Otepää linna ja aedlinna vahelise metsa-ala maastikukujunduse projekt" koost. PK EPIKOOP
 • "Otepää kesklinna haljastusplaan". M. Kuusik 1996
 • "Landscape Improvements To Combined Otepää Town Park & Pühajärv Resort Hotel Grounds" C. L. Justice, CESO 1996
 • "Pühajärve pargi haljastusplaan". R. Palusalu 1998
 • "GIS PLAN: Implementation of GIS in Strategical Planning in Valka District, Latvia, Ekerö Municipality, Sweden, and Otepää Town, Estonia". Projekt- taotlus ja lõppraport 1999-2000
 • "Otepää Looduspargi maastikuinventuur". A. Arik, T. Kalda 2000 (käsikiri Otepää Looduspargi kontoris)

Muinsuskaitse, ajalugu, loodustutvustus

 • "Kirjanduslik Otepää". O. Kruus 1969
 • "Siin ja sealpool maanteed. Valga rajoon". H. Mägi, K. Veri 1976
 • "Ümber Pühajärve ja Väikesele Munamäele". L. Tammeorg 1977
 • "Pühajärv". H. Uusi, J. Eilart 1979
 • "Otepää maastikukaitseala" (käsikiri Otepää Looduspargi kontoris). H. Anton 1985
 • "Otepää piirkonna looduskaitseliste ja kultuuriliste objektide korrastus ja teadvustus". Projekt- taotlus 1998
 • "Otepää - Eestimaa pärl. Legendide jahil". Koost. M. Raid 2000
 • "Valgamaa kirikud" M. Kuusik 2000
 • Temaatiliste ja turvaliste loodusliikumisradade süsteemi rajamine Otepää turismipiirkonnas". Projekt- taotlus. Otepää looduspargi administratsioon 2000 - 2001
 • "Otepää". Toim. A. Kruusmaa, M. Mändla, R. Luuse 2001

Tehniline infrastruktuur, veekaitse

 • Otepää põhjaveevarustuse ja reoveepuhastussüsteemi väljaehitamine. Erinevad projektid ja uurimused 1993 - 2001. Nende hulgas:
  • "Environmental Situation and The Perspective Development Of Otepää. Technical and Financial Problem in Improving The Environmental Situation" 1993
  • "Otepää linna reovee hulk ja reostuskoormus". Uurimistöö. AS Maves 1994
  • "Improvement of Otepää Town Wastewater Treatment Plant". Projekt- taotlus
  • "Otepää reoveepuhasti ja põhjaveevarustus (Aedlinna veevarustus ja kanalisatsioon, Otepää põhjaveevarustus. Veereservuaar)". Projekt- taotlus ja lõppraport 1998
  • "Pühajärve pargi saneerimine (I etapp. WC, kanalisatsiooni- ja joogiveetrassi ehitus)". Projekt- taotlus ja lõppraport 1998
 • "Otepää valla veevarustuse ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2000 … 2012. Eeluuring ja projektlahendus". OÜ Enno Projekt 2000 - 2001
 • "Pühajärve vesikonna reostuskoormus ja selle seos maakasutusega". Diplomitöö, K. Mölder, TÜ Geograafia Instituut 1994
 • "Assessment of the State and Possibilities of Sanitation of Lake Neitsijärv and Other Otepää Small In-Town Lakes". Projekt- taotlus ja lõppraport 1998-99
 • "Otepää järvemaastik eile, täna ja homme" Toim. A. Maastik 1999
 • "Project for fuel wood harvesting, heating plant technology and silviculture in Otepää Upland, Estonia". Projekt- taotlus ja lõppraport 1998 - 2000

Jäätmemajandus

 • "Piirkondlik ohtlike jäätmete käitlussüsteem" (käsitleb Otepää, Palupera ja Puka valdasid). AS MASP 1997
 • "Valgamaa jäätmekava". OÜ Hendrikson & KO 2000

Arengudokumendid, üldplaneeringud, põhimäärus

 • "Otepää linna sotsiaal-majandusliku arengu kava". Arenduskeskus IMO 1990
 • "Otepää linna generaalplaan". RPI Maaehitusprojekt 1991
 • "Otepää linna arengukava 1997-2002". Otepää Linnavalitsus 1997
 • "Valga maakonnaplaneering". Valga Maavalitsus 1998
 • "Pühajärve valla üldplaneering" 1998 AS Entec
 • "Pühajärve ümbruse üldplaneering" (osaüldplaneeringuna). AS Entec 1998
 • "Arengustrateegia Valgamaa 2010". Valga maavalitsus 2000
 • "Valgamaa väärtuslike maastike määratlemine" (maakondliku teemaplaneeringu ettepanek). TÜ Geograafia Instituut, 2000
 • Otepää valla põhimäärus. Kinnitatud Otepää vallavolikogu määrusega nr. 7 19.04.2001

Regionaalsed ja üleriigilised arengu- ja planeeringudokumendid

 • "Eesti 21. sajandil. Arengustrateegiad visioonid valikud", koost A. Oja, toim. A. Raukas 1999
 • "Lõuna-eesti turismi arengustrateegia aastani 2010" SA Lõuna-Eesti turism (tellija) 1999 - 2000
 • Eesti regionaalarengu strateegia
 • Eesti põllumajanduse arengu strateegia
 • Riiklik arengukava 2000 - 2002
 • "Eesti 2010 - üleriigiline planeering". Keskkonnaministeerium 2001