Tegevusjuhendaja

13.09.16
Leo Aas
Erivajadustega inimese tegevusjuhendaja asendaja


Haridus:

1994 Eesti Põllumajandusülikool, loomakasvatuse eriala
1973 Väimela Sovhoostehnikum, veterinaaria eriala


Teenistuskäik Otepää Vallavalitsuses:
13.09.2016 - erivajadustega inimeste päevakeskuse tegevusjuhendaja asendaja


Ametijuhend:

1.ÜLDOSA 
1.1. Ametinimetus: TEGEVUSJUHENDAJA 
1.2. Ametikoht Otepää Vald
1.3. Asukoht: Lipuväljak 13, Otepää 
1.4. Tegevusjuhendaja võtab tööle ja vabastab vallavanem. 
1.5. Tegevusjuhendaja ametikohal on soovitav kõrgharidus sotsiaaltöös või tegevusjuhendajate täiendkoolituse läbimine. 
1.6. Tegevusjuhendaja allub otseselt sotsiaalteenistuse juhatajale. 
2. Ametikoha põhieesmärk on erivajadusega inimeste elukvaliteedi tõstmine läbi jõustamise ja toetavate teenuste osutamise. 
3. Tegevusjuhendaja klientideks on psüühilise erivajadusega kliendid, kes vajavad abi igapäevasel toimetulekul. 
4. Töö sisu

4.1 Informeerimine

Tegevus

Tulemus

1) Teavitab klienti ja tema lähedasi pakutavatest teenustest.

2) Dokumenteerib kirjalikult klienditööga seotud eesmärke ja tegevusi.

3) Osaleb ja vajadusel organiseerib võrgustikukoosolekuid kliendiga seotud probleemide lahendamiseks

Klienditöö eesmärgid ja meetodid on kooskõlastatud ja klienti jõustavad.

Kliendiga tehtav töö on dokumenteeritud.

 

Kord kuus peetakse nõu kolleegidega, jagatakse infot ja hinnatakse tegevuste tulemuslikkust.

Tegevusjuhendaja hoiab kliendi perega kontakti ja teavitab neid vajaduse korral kooskõlastatult kliendiga temaga seotud asjaoludest.


4.2. Igapäevase toimetuleku jälgimine

1) Kontakteerub vähemalt 2x nädalas toetatud elamise teenuse klientidega.

2) Kaasab ja suunab kliente päevakeskuse tegevustesse.

3) Sekkub ja teavitab võrgustiku liikmeid kliendi igapäevatoimetulekuga seotud probleemidest

 

Tegevusjuhendaja omab ülevaadet toetatud elamise teenuse klientide toimetuleku kohta.

Klient osaleb vähemalt 4 tundi kuus  päevakeskuse tegevuses.

Probleemide korral saab klient

abi ja nõu teiste võrgustiku liikmete käest

 

4.3. Abi

1) Tegevusjuhendaja abistab klienti eluaseme kulutuste tasumisel, aitab esitada vee- ja elektrinäidud.

 

2) Abi asjaajamisel ja toetuste taotlemisel.

 

3) Abi majapidamisvahendite ja toiduainete muretsemisel.

 

Toetatud elamise teenusel elaval kliendil ei teki võlgnevusi ega eluasemega seotud probleeme.

 

Vajadusel saab klient toimetuleku- või ühekordset toetust vallavalitsusest.

Kliendil on olemas vajalikud toidu- ja esmatarbekaubad. Klient tuleb toime oma rahaliste vahenditega.

4.4. Tugiteenuste korraldamine

1) Pesupesemise korraldamine.

2) Isikliku hügieeni juhendamine.

3) Riideabi organiseerimine.

 

Kliendi riided on puhtad, klient käib regulaarselt duši all. Kliendil on puhtad ja ilmastikule vastavad riided ning jalatsid, samuti elamiseks vajalikud voodi jm. riided.

 

 

4.5. Toimetulekuoskuste arendamine rehabilitatsiooniplaani ja toimetulekukava alusel

1) Toimetulekuõpe (söögi tegemine, koristamine, pesu pesemine jms).

2) Rahaga toimetulek.

3) Isiklik hügieen – pesemine, juuksur, maniküür

 

Paranevad kliendi oskused majandamisel, toiduvalmistamisel ja isikliku hügieeni osas.

 

 

4.6. Mõtestatud vabaaja tegvuste organiseerimine

1) Väljasõitude organiseerimine sihtgrupile.

2) Tähtpäevade tähistamise organiseerimine.

3) Klintide kaasamine üritustele.

 

Kliendid saavad eale ja huvidele vastavat pakuvad positiivseid elamusi pakkuvaid  vabaaja tegevusi

 

 

4.7. Ennetavate tegevuste korraldamine ja planeerimine

1) Terviseedenduslike ürituste (loengud, sportimise võimalused jms.) organiseerimine.

 

Klientidele pakutakse aktiviseerivaid tegevusi, mis suurendavad nende teadlikkust ja edendavad tervislikke eluviise.

 

4.8. Statistika ja aruandlus

1) Tegevusjuhendaja peab arvet igapäevaelu toetamiseks eraldatud vahendite ja rahaliste ressursside üle.

 

2) Tegevusjuhendaja esitab kvartali lõpus sotsiaalteenistuse juhatajale aruande

toimetuleku õppe raames läbi viidud tegevuste üle.

 

 

Vahendeid kasutatakse optimaalsel viisil saavutamaks võimalikult paremat tulemust

klientidele  mõtestatud tegevuste pakkumisel

Toimetuleku õppe raames läbi viidud tegevused kajastuvad sisulise töö aruandes; toetatud elamise teenuse aruanne 1x aastas.

 


4. Õigused: 
• tegutseda iseseisvalt oma tööülesannete täitmisel; 
• sekkuda, kui on alust arvata, et kliendid areng, tervis ja/või elu on ohus; 
• saada klienti puudutavat informatsiooni oma tööülesannete täitmiseks kolleegidelt; 
• keelduda oma kompetentsi ületava ja juhtumeid puudutava teabe väljastamisest asjasse mittepuutuvatele isikutele; 
• saada kasutamiseks vajalikud töövahendid (personaalarvuti koos vajaliku tarkvaraga., kantseleitarbed, printerit)

• tingimusi juurdepääsupiiranguga teabe hoidmiseks ja säilitamiseks. 
• osaleda piirkonna arengukava väljatöötamisel; 
• Saada oma töökohustuste täitmiseks vajalikku tööjuhendamist, koolitust ja juhendamist tööandjalt ning tööandja kulul
 
5. Vastutus
• Tegevusjuhendaja vastutab käesolevast ametijuhendist ja teenuse nõuetest tulenevate kohustuste ja tööülesannete õigeaegse ja kvaliteetse täitmise eest. 
• Tegevusjuhendaja vastutab seoses tööülesannete täitmisega teatavaks saanud isikuandmete ning juurdepääsupiiranguga teabe hoidmise eest. 
• Tegevusjuhendaja vastutab tööülesannete täitmiseks antud vara heaperemeheliku kasutamise eest. 
• Tegevusjuhendaja vastutab oma kvalifikatsiooni säilimise ja täiendamise eest.

6. Nõudmised
• Haridus – kõrgharidus sotsiaaltöös või lähedasel erialal või tegevusjuhendaja koolituse läbimine. 
• Hoolekande üldiste arengusuundade tundmine. 
• Teadmised Eesti sotsiaalpoliitikast. 
• Erihoolekande üldise korraldamise tundmine. 
• Teadmised juhtumikorraldusest. 
• Tööpiirkonnas psüühilise erivajadusega inimeste hoolekannet mõjutavate institutsioonide tundmine. 
• Oskus töötada meeskonnas ja võrgustikus. 
• Oskus edastada infot ja anda konstruktiivset tagasisidet. 
• Oskus juhtida koosolekut.


6.1. Täiendavad oskused ja teadmised: 
• Teadmised riigi põhiseadusest, avaliku halduse korraldusest ja õiguslikust ülesehitusest. 
• Oskus planeerida oma tööd ja määrata prioriteete. 
• Oskus jõuda maksimaalse tulemuseni optimaalsete vahenditega. 
• Oskus seostada enda ja oma struktuuriüksuse tööd organisatsiooniga. 
• Hea suhtlemis-ja läbirääkimisoskus. 
• Arvutioskus (Word, Exel)

6.2. Keeleoskus: 
• Eesti keele oskus kõrgtasemel 
• Ühe võõrkeele oskus koos erialase sõnavara tundmise ja kasutamise oskusega

6.3. Soovitavad isiksuseomadused:
Sallivus, hoolivus, avatus ja koostöövalmidus, algatusvõime ja loovus, kohusetunne, ausus, arengule orienteeritus, täpsus, tasakaalukus, hea stressitaluvus, iseseisvus.

Toimetaja: MONIKA OTROKOVA