Arendusnõunik

11.08.15

Aado Altmets
Arendusnõunik

Haridus
Haridustase: kõrgem
1990 - 1997 Kõrgharidus (diplom) - Tartu Ülikool, ajalugu 
1987 - 1990 Tallinna I Keskkool (Gustav Adolfi Gümnaasium)
1979 - 1987 Keila I Keskkool


Teenistuskäik Otepää Vallavalitsuses
01.012.2014 - arendusnõunik


Ametijuhend
 

1.  Üldosa

1.1. Ametikoha nimetus: arendusnõunik
1.2. Ametisse nimetamine: vallavanem
1.3. Alluvus: vallavanem
1.4. Alluvad: -
1.5. Asendmine: arendusnõuniku äraolekul asendab teda vallavanema poolt määratud ametnik  
1.6. Ametikoha eesmärk: valla arendusalase tegevuse korraldamine ja koordineerimine, valla
põhiliste arengusuundade ja eelistuste väljatöötamine ning valla arengukava väljatöötamise ja täiendamise koordineerimine, arengukavast tulenevate ülesannete täitmisele igakülgne projektialane kaasaaitamine.

2. Teenistuskohustused

Arendusnõuniku teenistuskohustused on:
2.1.  valla arengukava koostamise korraldamine ning valdkondlike ja vallaasutuste arengudokumentide koostamise koordineerimine;
2.2.  riiklikest ja rahvusvahelistest nõuetest, programmidest ja projektidest
lähtuvate valla arenguprojektide ning -programmide koostamise nõustamine ning kaasabi nende elluviimiseks vajalike rahastusallikate leidmisel;
2.3. arenguprojektide algatamine, koordineerimine ja elluviimine;
2.4. arengualase teabe haldamine ja täiendamine, vastavate uuringute korraldamine;
2.5. osalemine maakondlike, regionaalsete, riiklike ja rahvusvaheliste arendustegevuste kavandamises, lähtudes Otepää valla huvidest ning asjakohase teabe edastamine vallavalitsusele; 
2.6. oma tegevusvaldkonna eelarve ja tööplaani koostamine, täitmise jälgimine ja aruandlus;
2.7. koostöö tegemine vallavalitsuse teiste struktuuriüksuste, hallatavate asutuste, volikogu komisjonide ja muude organisatsioonidega oma eesmärkide saavutamiseks;
2.8. valdkonnaga seotud kirjavahetuse pidamine, teenistuskohustustega seotud dokumentide arhiveerimine;
2.9. Otepää piirkonna elanike ja organisatsioonide projektide alane nõustamine ning koolituste ja infopäevade läbiviimine;
2.10. muude seadustega pandud kohustuste ning vallavanema poolt antud ühekordsete 
korralduste täitmine.

3.  Vastutus

Arendusnõunik vastutab : 
3.1. talle pandud teenistuskohustuste õigeaegse ja täpse täitmise ning talle teenistuse tõttu
teatavaks saanud ainult asutusesiseseks kasutamiseks määratud info hoidmise eest;
3.2. talle usaldatud rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest;
3.3. tema kasutusse antud töövahendite sihipärase ja heaperemeheliku kasutamise eest.
4. Õigused

Arendusnõunikul on õigus:
4.1. teha ettepanekuid vahetule ülemusele oma pädevusse kuuluvas valdkonnas töö paremaks
korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks;
4.2. saada tööks vajalikku informatsiooni ja dokumente teistelt valla ametnikelt ja asutustelt
vastavalt kehtivale korrale;
4.3. saada tööks vajalikku ametialast täienduskoolitust ja kirjandust vastavalt valla rahalistele võimalustele kooskõlastatult vahetu ülemusega;
4.4. saada tööülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, arvuti- ja kontoritehnikat, transporti või selle kompenseerimist ning tehnilist abi nende kasutamisel.

5. Ametijuhendi muutmine

Käesolevat ametijuhendit võib muuta vallavanema ja arendusnõuniku vastastikusel kokkuleppel juhtudel, kui muudatuste aluseks on kehtivad õigusaktid või vajadus tööd ümber korraldada.

Toimetaja: MONIKA OTROKOVA